[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  ŽIVOTNÍ VÝROČÍ

Doc. ing. Radim Blažek, CSc. - 55 let

Dne 9. října 2002 se Doc. Radim Blažek dožil 55 let.

V roce 1966 maturoval na SPŠ zeměměřické v Praze a poté studoval obor geodezie a kartografie na fakultě stavební ČVUT v Praze, kde v roce 1971 složil státní závěrečnou zkoušku. V letech 1971 - 1974 řádný aspirant u prof. ing. Dr. Ludvíka Hradilka, DrSc. na katedře užité geofyziky přírodovědecké fakulty University Karlovy v Praze. Od 16. 12. 1974 odborný asistent na katedře geodezie a pozemkových úprav fakulty stavební ČVUT v Praze, kde v r. 1978 obhajuje disertační práci "Určování refrakce v pořadech trigonometrické nivelace". Od 1. 9. 1989 docent a od 1. 9. 1990 dosud - vedoucí shora jmenované katedry.

Doc. Blažek patří ke zkušeným a oblíbeným pedagogům oboru. Ve výzkumné oblasti pokračuje v problematice refrakce na geodetická měření. Je autorem více než 40 odborných publikací a spoluautorem 5 skript.

Oslavenec patří mezi zakládající členy pobočky Českého svazu geodetů a kartografů při fakultě stavební ČVUT v Praze. Mezi koníčky doc. Blažka patří vysokohorská turistika, cykloturistika a fotografování.

Redakce oslavenci přeje do dalších let pevné zdraví a hodně štěstí.

Doc. ing. Milan Huml, CSc. - 55 let

Dne 18. listopadu 2002 se doc. Huml, rodák z Nymburka, vedoucí katedry mapování a kartografie stavební fakulty ČVUT v Praze, dožívá 55 let.

Po studiu na střední průmyslové škole zeměměřické v Praze pracoval od r. 1966 jako výkonný geodet v investiční výstavbě v n.p. Konstruktiva Praha. Po dvou letech praxe nastoupil na místo pracovníka pro vědu a výzkum na katedře mapování a kartografie FSv ČVUT v Praze. V roce 1976 zakončil vysokoškolské studium oboru geodezie a kartografie na téže fakultě. Podílel se na řešení výzkumných úkolů z oblasti dálkového průzkumu Země, kartografie a mapování velkých měřítek. Od r. 1986 působí jako pedagog se zaměřením na obnovu a vedení katastrálního operátu a na problematiku územních informačních systémů. Kandidátskou disertaci "Parametrické metody digitální geometrické transformace obrazových záznamů DPZ" obhájil roku 1989. V roce 1993 se v rámci programu TEMPUS zúčastnil šestiměsíčního postgraduálního studia na TU Delft (Nizozemsko) s tematikou LIS / GIS. V současnosti je členem mezinárodní organizace EUROLIS (vzdělávání a výzkum v oblasti územních informačních systémů). Z této oblasti pochází i řada jeho zahraničních i tuzemských přednášek a publikací. Je autorem více než 40 odborných článků, výzkumných zpráv, skript apod. V roce 2002 se habilitoval prací s tematikou katastru nemovitostí v kontextu zapojování do evropských struktur a byl pak jmenován docentem pro obor geodezie a kartografie.

Oslavenec patří mezi zakládající členy Pobočky Českého svazu geodetů a kartografů při fakultě stavební ČVUT v Praze a je místopředsedou této Pobočky.

Redakce doc. Humlovi přeje do dalších let hodně tvůrčího elánu, štěstí a pevné zdraví.

(jp)Vydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 11/02         [Na úvodní stránku]