[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  30 let Seniorklubu brněnských zeměměřičů

Byly - nebyly časy, kdy bylo potřebné získávat pracovní síly a to zvláště z řad specialistů. S tímto problémem bojoval i někdejší brněnský podnik Geodézie při pracích, spojených s mapováním pro evidenci nemovitostí. Tak vznikl z iniciativy tehdejšího ředitele ing. Stanislava Jaroše podnět k založení "aktivu důchodců" a v této formě k vytvoření "železné rezervy" pracovní kapacity pro sezónní práce spojené s místním šetřením a dalšími mapovacími činnostmi. Název "aktiv" vycházel z toho, že jeho členové si budou prodlužovat svůj aktivní život výpomocí na těch pracích, které jako důchodci jsou ještě schopni fyzicky i psychicky zvládnout.

Z tohoto nápadu se za podpory podniku v roce 1972 stala realita. Prvním předsedou aktivu se stal ing. Josef Životský, který byl potom na dlouhou dobu přímým účastníkem všech podnikových akcí a touto formou prostředníkem mezi nabídkou služeb ze strany seniorů zeměměřičů a poptávkou ze strany vedoucích provozů a středisek Geodézie. Z pracovních schůzek aktivu důchodců se postupně stala pravidelná měsíční setkání všech členů, která se praktikují až do dnešních dní, tedy rovných třicet let!

Ze zásad činnosti, formulovaných v lednu 1972, stojí za zmínku následující:

Jak šel čas a měnilo se společenské a sociální prostředí, docházelo i ke změnám v programu aktivu, jeho složení, financování a také řízení. Především se mezi členy zařadily ženy, které v podniku, resp. jeho nástupnických organizacích pracovaly v ekonomických agendách. Na programu již není nábor brigádníků, ale skutečně jen zájmová činnost. Z důchodců se stali "senioři", kterým se dostávají pravidelné informace o vývoji oboru v tuzemsku i zahraničí, mj. i ve FIG a dalších mezinárodních nevládních organizací.

Proto také došlo ke změně názvu na: Seniorklub brněnských zeměměřičů. Na každoměsíční besedy jsou zváni představitelé brněnského kulturního, technického, společenského života. Tyto besedy jsou doprovázeny improvizovanými výstavkami, např. historických map Moravy, zeměměřických novoročenek, brunensií, vojenských historických i aktuálních map, nejnovějších geodetických přístrojů, grafiky Františka Bílkovského atd.

Zájezdy se pořádají nejen po vlastech českých, ale i do blízkého zahraničí. Detailní výčet cílových míst jen od roku 1989 by byl velmi rozsáhlý.

Aktivita seniorklubu za dobu jeho existence je dokumentována ve třech skutečně reprezentativních svazcích kroniky, kde se najdou doprovodné fotografie i kresby, dokumentující třicetiletou historii klubu.

Na tomto místě je snad vhodné vzpomenout těch, kteří se významně zapsali do historie seniorklubu: ing. Josef Životský (první předseda), ing. František Novotný (kultura), manželé ing. Karel a Jiřina Hájkovi (zájezdy a vedení klubu), Bohuslav Kocman a Leoš Latenberg (kronika). Škoda, že již nejsou mezi námi.

V nedávné době se výrazným způsobem změnil statut jednoho z nejdůležitějších partnerů seniorklubu: akciová společnost Geodézie Brno přešla na novou ekonomickou bázi, totiž na GB-Geodézii Brno, s.r.o., jako sesterská organizace Geodisu Brno, s.r.o., jehož představitelé se ke svým někdejším spolupracovníkům i nadále hlásí. Seniorklub má trvale své zázemí i v Katastrálním úřadu v Brně. K závěru roku je v projednávání i členství seniorklubu v Českému svazu geodetů a kartografů.

Tak se neformálně udržuje kontakt se současným vývojem ve společnosti i oboru a svým způsobem se tak naplňuje program univerzity třetího věku. Co je však hlavní, že nikdo z členů seniorklubu nemá pocit odloučení od svých někdejších kolegů.

Ing. Milan KlimešVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 11/02         [Na úvodní stránku]