[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 1. část

1.

V DKK na pražském Smíchově »začala« 10. ledna 1990 sametová revoluce v oboru GaK. Jako celá řada mých činností, začala i účast na této významné dějinné akci pro mne nenápadně. Přihlásil jsem se v roce 1990 na seminář, pořádaný odbornou skupinou inženýrské geodezie Československé vědeckotechnické společnosti (ČSVTS) - společnosti geodezie a kartografie s názvem »Prosperita geodetických útvarů státních a družstevních podniků«. Konal se dne 10. ledna 1990 v Arbesově sále Domu kultury pracujících ve strojírenství (jak se tehdy jmenoval - pozn. red.: též Dům kultury kovoprůmyslu) v Praze 5 - Smíchově. Hned v úvodu informoval ing. Jaroslav Hlubuček, že současné dění si vyžádalo změnu v programu semináře. Touto změnou bylo projednání návrhu na ustavení organizace, která by reprezentovala odbornou veřejnost mimo působení Českého úřadu geodetického a kartografického (ČÚGK). ČSVTS - společnost geodezie a Ing. Jaroslav Hlubuček kartografie již prý nevyjadřuje skutečnou potřebu a vůli odvětví stejně jako ČÚGK, protože obě organizace jsou poplatné době před listopadem 1989; dosvědčují to svojí současnou nečinností bez jakékoliv odezvy na vzniklé politické změny. Návrh podepsali za přípravný výbor Svazu zeměměřičů ing. Robert Paul a ing. Jaroslav Hlubuček. Po bohaté a vzrušené diskusi ustavilo 150 přítomných zástupců 72 organizací, které měly geodetickou složku, Občanské fórum geodetů a kartografů, pracujících mimo působnost ČÚGK. Dále zvolilo svoje mluvčí, které zmocnilo jednak projednat s ČSVTS - společnosti geodezie a kartografie rekonstrukci tohoto orgánu, jednak zahájit jednání s Občanským fórem ČÚGK a SÚGK (Slovenský úrad geodezie a kartografie) s cílem spolupůsobit k nutnému obratu v činnosti těchto ústředních úřadů. Mluvčími byli zvoleni představitelé největších a nejaktivnějších geodetických skupin mimo působnost ČÚGK (např. Výstavba sídlišť, doprava, Geoindustrie a další).

2.

GKP sídlilo v budově NTM v Praze na Letné. Klub GKP, kde se 16. ledna 1990 konala porada zástupců OF, byl však v suterénu domu na dnešní třídě Milady Horákové. Dne 16. 1. 1990 byla do klubu Geodetického a kartografického podniku (GKP) v Praze svolána porada zástupců Občanských fór organizací, spadajících do působnosti ČÚGK. Na poradu byli pozváni také mluvčí Občanského fóra geodetů a kartografů, ustaveného dne 10. ledna téhož roku; účastnili se tedy zástupci OF s.p. Geodezie Praha, České Budějovice, Plzeň, Liberec, Pardubice, Brno, Opava, GKP Praha, Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického (VÚGTK) Zdiby a OF geodezie a kartografie.

Všech celkem 46 pověřených zástupců přijalo po diskusi a hlasování o jednotlivých bodech tyto závěry:

 1. Požadujeme vytvoření federálního úřadu geodezie a kartografie,
 2. vyslovujeme nedůvěru předsedovi a náměstkovi ČÚGK (pozn. red.: ing. Ondrůškovi a ing. Müllerovi), Fafeita
 3. navrhujeme kandidáty na místo předsedy a náměstka ČÚGK jejichž odvolání požadujeme,
 4. ustavujeme akční výbor Občanských fór geodetů a kartografů v ČSR ve složení (podle abecedy a bez titulů): Bouda (Č. Budějovice), Doležel (Brno), Fafejta (Geoindustrie), Kádner - mluvčí (FMDS), Kroupa (Plzeň), Kříž (Liberec), Paul (VHMP), Pešl (Opava), Roubík - mluvčí (VÚGTK), Roulová (GKP), Slaboch (ČÚGK), Smejkal - mluvčí (Praha), Stříteský (Pardubice), Šíma (GKP),
 5. ukládáme :
  1. navázat kontakt s Verejnosťou proti násiliu a projednat návrh federálního uspořádání odvětví,
  2. jednat se zástupci federální vlády a vlády ČSR,
  3. projednat vše s Koordinačním centrem OF v Praze.
Kádner

K uvedené faktografii se váže několik mých osobních vzpomínek, které bych zde rád uvedl. Nejprve to byl ohromující pocit nadšení a společné vůle napravit špatný stav oboru, který vyzařoval z postojů a projevů všech přítomných od samého začátku jednání. Že i představitelé organizací řízených ČÚGK mají stejný názor jako před několika dny projevili představitelé geodetických složek organizací ostatních resortů, bylo přímo fascinující.

V názorech na špatný stav oboru a na cesty, jak zjednat nápravu, nebylo v diskusních projevech účastníků podstatných rozdílů. To dodávalo úžasnou morální sílu a pádnost jednání celému shromáždění.

Osobně se mne jednání dotklo zejména v okamžiku, kdy jsem byl jediným mluvčím OF odvětví geodezie a kartografie zvolen všemi účastníky právě já. Nejdříve jsem odmítl s odůvodněním, že by nebylo dobré, aby mluvčím byl příslušník resortu dopravy, když má být jednáno zejména s vedením ČÚGK. Jednomyslně byla moje námitku zamítnuta. Uvědomil jsem si, že »kdo může, musí« a přijal jsem volbu pod podmínkou, že budou zvoleni další dva nebo tři mluvčí z resortu ČÚGK, informovaní a znalí poměrů v ČÚGK. A tak se stalo. Kříž

3.

Dne 17. 1. 1990 bylo svoláno jednání mluvčích OF odvětví, na kterém byly schváleny dopisy s přílohami (Vývoj evidence vlastnictví v českých zemích - dle Střediska geodezie Mladá Boleslav - a Návrh koncepce oboru - dle VÚGTK) a určen způsob jejich projednání:

 1. Dopis Koordinačnímu centru OF (sídlilo v tak zvaném »Špalíčku« Na Můstku), byl předem projednán ing. Slabochem ústně s kompetentním pracovníkem OF (Dr. Ivan Fišera) a dojednáno předání materiálů po jejich rozmnožení. To se stalo hned v krátké době do rukou zástupkyně Dr. Fišery. Získána byla plná podpora KC OF.
 2. Mluvčí navštívili Předsednictvo vlády ČSR (do jehož pravomoci patří řízení oboru geodezie a kartografie a jeho ústředního úřadu ČÚGK); pro nepřítomnost příslušného místopředsedy vlády doc. ing. Antonína Baudyše, CSc., jednali s vedoucím jeho sekretariátu ing. Milanem Gilem. Byla mu vysvětlena celá geneze i závěry jednání, předán dopis i přiložené materiály a dohodnuto, že bude okamžitě informovat pana místopředsedu a dohodne s ním návštěvu mluvčích a telefonicky termín. K ústnímu jednání mezi mluvčími a doc. Baudyšem došlo dne 24. 1. 1990. Roulová
 3. Dále mluvčí navštívili Předsednictvo vlády ČSSR. Dr. Ján Čarnogurský byl v té době ve Federálním shromáždění, proto informovali jeho sekretářku paní Martu Privitzerovou a předali jí dopis, který přislíbila odevzdat panu místopředsedovi. Při té příležitosti však upozornila mluvčí, že záležitost podle své povahy spadá do přestavby struktur a tedy do působnosti doc. Komárka. Dr. Čarnogurský mu prý asi věc předá. Mluvčí jí proto ihned předali další materiály pro doc. Komárka, které paní Privitzerová ochotně přislíbila předat.
 4. Odeslán dopis ministryni spravedlnosti vlády ČSR.
 5. Jednání se slovenskou stranou bylo zahájeno okamžitě telefonickým projednáním stanoviska Výboru proti násilí SÚGK k federálnímu uspořádání odvětví geodezie a kartografie. Dr. Janičina sdělil, že v podstatě nejsou proti federaci, nejsou však jednotni v rozsahu prací, které by měly do federace spadat. V legislativní přípravě však federální působnost v geodezii a kartografii nemají. Na jednání zatím nejsou připraveni.

  Rozhodnuto neotálet a jednat dále.

4.

Šíma Věnujme se nejdříve projednání odvolání předsedy ČÚGK z funkce. Jeho jmenování a odvolání spadalo do působnosti vlády ČSR, jmenovitě do pravomoci místopředsedy doc. Baudyše.

Na zasedání OF GK dne 19. 1. 1990 mluvčí podali informaci o svém osobním jednání s ing. Jaroslavem Ondrůškem a ing. Miloslavem Müllerem. Oba byli hned v úvodu informováni o mandátu mluvčích k jednání. Sdělili oběma funkcionářům, že jim odborní pracovníci celého odvětví vyjádřili nedůvěru a žádali je, aby z toho vyvodili nutné závěry. Na dotaz jaké, jim bylo navrženo, aby abdikovali. I když předseda připustil, že by třeba mohl někdy později ukončit funkci, náměstek prohlásil, že by mu musel někdo nejdříve říci proč.

Po této informaci se rozhodlo jednomyslně, že jednání je nutno považovat za neúspěšné a dále že je nutno uvážit, že předseda ani náměstek nehodlají ani nyní vzít na vědomí změnu politických poměrů a stav v resortu. Důsledkem toho je nezbytné požadovat jejich odvolání bez odkladu. Jako prozatímní nástupci po odvolání ing. Ondrůška byly uvažováni ing. Ferdinand Radouch (profesionalita a organizační schopnosti, po srpnu 1968 odvolán z funkce náměstka předsedy ČÚGK a přeřazen na podřízené místo mimo ČÚGK) a ing. Pospíšil (profesionalita, znalost ekonomiky). Ostatní kandidáti (např. ing. Šíma, CSc.) odmítli.

Na jednání AV OF dne 22. 1. 1990 bylo rozhodnuto dále nejednat s předsedou a náměstkem ČÚGK, jako kandidát na dočasného nástupce za ing. Ondrůška byl určen jako číslo jedna ing. Radouch, byl schválen dopis ministru dopravy a spojů k podpoře oboru v dopravě, vzata na vědomí informace o jednání s OF ústředních orgánů a o stavu rekonstrukce na organizacích ČÚGK.

Dne 1. 2. 1990 telefonoval doc. Baudyš, že je potřeba zpracovat návrh na odvolání ing. Jaroslava Ondrůška a žádal o podklady. Dále považoval za nutné, informovat ze své strany ing. Ondrůška o jeho odvolání. Předvolá ho v pátek dne 2. 2. 1990 v 15 hodin. Předsednictvu vlády předloží návrh ve středu dne 7. 2. Odvolání má procedurální pravidla, která musí být dodržena. Dovolil zveřejnit jednání OF s ním dne

.

Dne 8. 2. vláda návrh neprojednala, protože byla jmenována nová vláda a na pořad jednání se to nedostalo.

Na pozvání doc. Baudyše se dostavil mluvčí OF (Kádner) a představil ing. Radoucha, který se doc. Baudyšovi jevil jako nejvhodnější zatímní nástupce ing. Ondrůška. Při té příležitosti doc. Baudyš informoval, že ing. Ondrůškovi předal (ovšem bez jmen a adres) materiály, které dostal od OF. Žádá OF, aby připravilo odborné materiály pro odvolání ing. Ondrůška do pondělí 12. 2. Materiál byl zpracován a předán sekretariátu doc. Baudyše 9. 2. 1990 v poledne. Odvolaný náměstek předsedy ČÚGK ing. M. Müller

Hlavními důvody pro odvolání ing. Ondrůška a ing. Müllera bylo, že

 1. vedení ČÚGK nevytvořilo z úřadu řídící orgán s jednotnou koncepcí oboru a se vzájemně koordinovaným postupem jeho pracovníků,
 2. v oblasti mezinárodní spolupráce se ČÚGK orientoval výlučně na spolupráci s geodetickými službami socialistických států, omezoval účast v mezinárodních organizacích včetně UNESCO,
 3. zrušilo Meziresortní koordinační komisi geodezie a kartografie, kde odborní pracovníci ostatních resortů mohli presentovat nároky svých resortů na produkty geodezie a kartografie a koordinovat je,
 4. zmrazilo dvoustranné spolupráce s některými resorty, i když je ke spolupráci zavazovaly meziresortní smlouvy,
 5. personální politika ČÚGK byla poplatná přísně diktátu KSČ, např. při uvolňování pracovníků v roce 1989 aniž k tomu byl dán pokyn a aniž byl zajištěn koncepčně další rozvoj úřadu vedení iniciativně uvolnilo 30 % pracovníků avšak převážně nestraníků, Ing. F. Radouch byl 21. 2. 1990 pověřen řízením ČÚGK
 6. územní orgány geodezie a kartografie byly ponechány samy sobě, nebyly řízeny ba ani informovány o chystaných opatřeních; nejednotný postup těchto orgánů v různých částech republiky se stal terčem kritiky odborné veřejnosti, které to působilo značné potíže,
 7. byrokratickým přístupem k požadavkům na uvolnění podnikavosti organizací i jednotlivců úřad brání tomuto zdravému vývoji, chrání tak svůj monopol,
 8. od 17. 11. 1989 k nápravě uvedených nedostatků vedení ČÚGK nepodniklo nic a aktivita k nápravě je vyvíjena ze zdola od podřízených organizací,
 9. v současné době není vedení ČÚGK podporováno již žádnou rozhodující organizací řízenou úřadem, ztratilo jejich důvěru, ztratilo podporu a důvěru i odborných složek organizací ostatních resortů, tedy celého odvětví geodezie a kartografie.

Je jasné, že ing. Ondrůšek mohl na setkání s doc. Baudyšem dne 2. 2. 1990 svoji osobu a svoji práci obhájit. Pokud tak učinil, nebyl úspěšný.

Dne 21. 2. 1990 bylo vydáno usnesení vlády ČSR č. 52, kterým vláda odvolala ing. Ondrůška z funkce předsedy Českého úřadu geodetického a kartografického a pověřila řízením tohoto úřadu ing. Ferdinanda Radoucha.

Pokračování příště

ing. Slavoj Kádner, CSc.Vydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]