[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Životní výročí

ing. Václav Čech - 65 let

Pedagogický pracovník Katedry speciální geodézie Stavební fakulty ČVUT v Praze se narodil 2. prosince 1937 v Praze. Po maturitě na tehdejší jedenáctileté střední škole (gymnáziu) nastoupil v r. 1955 do 1. ročníku fakulty zeměměřického inženýrství ČVUT v Praze. Studium ukončil na Stavební fakultě ČVUT v Praze, obor geodézie a kartografie v roce 1960. Po krátkém působení v Okresním středisku pro přípravu zemědělských investic (OSPZI) v Berouně (na umístěnku) nastoupil v r. 1962 do Energoprojektu Praha. V roce 1966 přešel do n.p. Pražské silniční a vodohospodářské stavby, kde se věnoval nad rámec pracovní činnosti metodám určování objemů zemních prací a způsobu provažování směrů do podzemí pomocí PZL. Metoda »Připojovací a usměrňovací měření pomocí optického provažovače PZL« byla oceněna na symposiu »Hornická Příbram ve vědě a technice« v r. 1970 bronzovou medailí.

V r. 1973 byl přijat do n.p. Železniční stavitelství Praha s úkolem vybudovat geodetický útvar, který by zabezpečil všechny geodetické práce pro podnik, včetně náročných úkolů při výstavbě pražského metra. Po 11 letech trpělivé a tvrdé práce byl zřízen samostatný geodetický odbor ŽSP o čtyřech odděleních do jehož vedení, ač nestraník, byl jmenován. V r. 1987 mu bylo vydáno autorské osvědčení na vynález »Způsob a zařízení pro urovnání kolejového svršku«. V roce 1990 byl povolán na Federální ministerstvo dopravy do funkce hlavního geodeta resortu. Po zrušení této funkce v r. 1996 tehdejším ministrem ing. Budinským bez náhrady, odešel do předčasného důchodu.

V r. 1969 se stal spoluzakladatelem pobočky stavebních geodetů ČSVTS, která sdružovala geodety u stavebních (dodavatelských) organizací. Po ukončení její činnosti v r. 1974 začal pracovat v odborné skupině (OS 1701) pro inženýrskou geodezii. V roce 1990 se stal zakládajícím členem Českého svazu geodetů a kartografů (ČSGK), a až do odchodu do důchodu byl členem Rady ČSGK a redakční rady Zeměměřičského věstníku. Byl členem zkušební komise pro obor geodezie a kartografie v resortu dopravy, členem zkušební komise pro udělování oprávnění k výkonu funkce odpovědný geodet podle vyhlášky č. 10/1974 Sb. a je členem komise pro SZZ na stavební fakultě ČVUT v Praze.

Od r. 1997 se věnuje pedagogické práci jako odborný asistent na Katedře speciální geodezie (na poloviční úvazek), kde vede cvičení Stavební geodezie 10, Inženýrské geodezie 10, Kontrolní měření a měření posunů a Stavební a průmyslová geodezie.

Redakční rada ZV oslavenci přeje hodně štěstí, pevné zdraví a neutuchající elán do dalších let.

(jp)Vydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]