[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

 Pozvánka na akce

Plánované odborné akce v r. 2000 připravované Českým svazem geodetů a kartografů.
(zatím známé – pro I. pololetí)

Podrobněji :

ČSGK – odborná skupina inženýrské geodezie – pořádá odborný seminář

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODEZIE 2000

            Seminář se bude konat opět v Brně – při příležitosti 4. stavebního veletrhu – dne 18. dubna 2000 na Výstavišti v budově Kongresového centra.
            Zahájení bude v 9:00 hod. (prezentace od 8:00 hod.).
            Předpokládané ukončení do 14:00 hod., (aby účastníci semináře mohli shlédnout i vybrané expozice Stavebního veletrhu).
            Témata referátů:
            – Mapové podklady pro územní správu (Ing. Zdenek Hoffmann)
            – Mapové podklady pro přípravu a provádění
staveb (Ing. Rudolf Čančík)
            – Certifikace v zeměměřictví (Ing. Ladislav Fiala)
            – Prováděcí vyhlášky Stavebního zákona (Ing. Petr Polák)
            – Oceňování zeměměřických výkonů (Ing. Petr Polák)
            – Normy v inženýrské geodezii (Ing. Václav Šanda)
            Očekávají se i koreferáty k daným tématům a diskusní příspěvky.

            Přihlášky je možno zasílat na adresu:
ČSGK, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
            Vložné:
            – pro členy ČSGK 640,– Kč
            – pro nečleny 740,– Kč
            – pro členy Informačního centra ČSGK a Klubu OG 370,– Kč
            Ve vložném jsou obsaženy ceny sborníku a brožury “Ceny zeměměřických výkonů“ (Ceník). V průběhu semináře bude podáváno i malé občerstvení. Vložné poukazujte na účet ČSGK u ČS, a.s., pobočka Praha 1, č. účtu: 193756 8329/0800,
variab. symbol: 170418, konst. symbol: 0308. ČSGK není plátcem DPH. IČO: 00552739.
             Uzávěrka přihlášek je 10. dubna 2000

            Odborný garant semináře:
Ing. Jaromír Procházka, CSc., předseda odborné skupiny IG, katedra speciální geodezie FSv ČVUT v Praze, 166 29 Praha 6, Thákurova 7
tel.: 02/24 35 47 83, prochazka@geodesie.fsv.cvut.cz

            Organizační garant:
Ing. Jiří Vaingát, tajemník ČSGK
116 68 Praha 1, Novotného lávka 5
tel.: 02/21 08 23 74, e-mail: geodeti@csvts.cz

Zeměměřičský věstník, ročník IX (XXXVI)   Praha 4. 2. 2000  číslo 1+2/00Vydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 02/21 08 23 74 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/00         [Na úvodní stránku]