[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

 Oznámení

           

            Pobočka Českého svazu geodetů a kartografů pro hlavní město Prahu končí z technických důvodů svoji činnost. Její členové budou převedeni mezi kmenové členy Svazu, kde rovněž už pro rok 2000 uhradí své členské příspěvky.
            Případné další dotazy vám zodpoví tajemník Svazu Ing. Jiří Vaingát na tel. 02/21 08 23 74.


            Ústav geodézie Fakulty stavební VUT v Brně pořádá v úterý dne 15. února 2000 od 9:30 hod v budově FAST, Veveří 95, seminář s mezinárodní účastí GPS a speciální geodetické práce.
            Vložné činí 100,– Kč, cena sborníku je 150,– Kč. Vložné i poplatek za sborník budou vybírány přímo na semináři v době od 9:00 hod. do
10:00 hod. Současně s přihláškou je možno si závazně objednat oběd v ceně asi 45,– Kč.
            Přihlášky se závazným objednáním sborníků a obědů zašlete do 5. února 2000 na adresu:
Ústav geodezie FAST VUT v Brně
Veveří 95, 662 37 Brno,
tel.: 05/41 14 72 01, fax: 05/41 14 72 18
e-mail: gdbur@fce.vutbr.cz

Zeměměřičský věstník, ročník IX (XXXVI)   Praha 4. 2. 2000  číslo 1+2/00Vydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 02/21 08 23 74 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/00         [Na úvodní stránku]