[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

 Stalo se
Konference "Olomouc ´99"

            Ve dnech 7. – 9. září 1999 se konala v Olomouci pod záštitou rektora University Palackého (UP) ve spolupráci České geografické společnosti (ČGS), Kartografické společnosti ČR, České asociace pro geoinformace (ČAGI) a Společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum ČR (SFDPČR) konference »Integrace prostorových dat».
            Na konferenci bylo v pěti sekcích předneseno (nové trendy zpracování digitálních dat, prostorové databáze, vizualizace prostorových dat, podíl fotogrammetrie a dálkového průzkumu na integraci technologií a prostorové analýzy a modelování) víc jak 20 referátů a navíc v panelové sekci vystoupilo 10 účastníků s odbornými příspěvky. Ve vydaném sborníku o 271 straně jsou všechny referáty a příspěvky obsaženy. Sborník vydala UP pod redakcí doc. RNDr. Víta Voženílka,CSc. a je jej možno zakoupit. V knihovně ČSGK je pro členy i nečleny ČSGK tento sborník k nahlédnutí.
V průběhu konference byl pro účastníky uspořádán společenský večer a návštěva chrámu sv. Mořice, kde jsou umístěny vzácné varhany, na kterých byl účastníkům předveden jejich úžasný rozsah.
            V přilehlých místnostech, kde se konala konference, byla uspořádána odborná výstava, které se zúčastnilo téměř 20 organizací (státních i soukromých podniků), odborných škol atp.
            Pořadatelé konference dali příležitost účastníkům pracujícím v oboru fotogrammetrie uspořádat 1. zasedání nově zvoleného výboru SFDP ČR, na kterém, kromě jiného, vystoupil jeho nový předseda doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc. z katedry geografie Přírodovědecké fakulty PU s nástinem činnosti SFDP ČR pro příští 4leté funkční období.

Ing. Ladislav Skládal,CSc.

Zeměměřičský věstník, ročník IX (XXXVI)   Praha 4. 2. 2000  číslo 1+2/00Vydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 02/21 08 23 74 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/00         [Na úvodní stránku]