[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

 Víte, že...

            Dne 19. 8. 1999 se v plné svěžesti dožil 60 let Ing. Jiří Sklenařík, vedoucí odboru POZEMKOVÉHO ÚŘADU MHMP (Magistrátu hlavního města Prahy). Tuto funkci zastává již od r. 1991. Do r. 1985 pracoval v KVUSS (Krajská vojenská ubytovací a stavební správa). V letech 1985 až 1991 pracoval jako vedoucí geodet ve Státním statku hl. m. Prahy. Do dalších let mu přejeme pevné zdraví a duševní pohodu.

            V minulém roce (31. 8. 1999) oslavil své 70. narozeniny Ing. Ferdinand Radouch. Tento známý geodet již před 30 lety zastával významnou funkci náměstka předsedy ČÚGK, poté pracoval v geodetické praxi – do r. 1990, kdy byl jmenován do funkce předsedy ČÚGK (od roku 1993 ČÚZK). V současné době ještě pracuje na KÚ Praha-město. Do dalších let mu přejeme pevné zdraví a osobní pohodu.

            Dne 6. 11. 1999 se dožil 80 let ing. František Rys. Předpokládáme, že představovat ing. Františka Ryse by bylo nošením dříví do lesa, neboť je velice dobře znám několika generacím zeměměřičů a bylo o něm napsáno (i na stránkách Zeměměřičského věstníku) mnoho. Svými zkušenostmi a znalostmi stále aktivně pomáhá řešit současné problémy našeho oboru (je odborným garantem většiny odborných akcí, které náš svaz pořádá), a tak mu z celého srdce přejeme, aby mu dosavadní elán vydržel ještě v dalších letech.

            Dne 18. 12. 1999 se dožil 70 let Ing. Roman Honzátko. Po absolutoriu fakulty zeměměřické (v r. 1954) nastoupil do Ústavu geodézie Praha. V letech 1961 až 1980 pracoval na Středisku geodézie Praha (1978 až 1980 jako zástupce vedoucího SG). V letech 1981 až 1984 pak v Technické dokumentaci. Od r. 1984 byl v Dopravním podniku hl. m. Prahy investorem dopravních staveb a r. 1991 odešel na zasloužený odpočinek. V poslední době patří k nejaktivnějším důchodcům, kteří nezištně pomáhají v sekretariátu ČSGK, za což mu všichni děkujeme a do dalších let přejeme taktéž pevné zdraví a duševní pohodu.


            Ze semináře "Aktuální problémy KN", který byl uskutečněn ve dnech 16. a 17. 11. 1999 v Karlových Varech, zůstalo v sekretariátu Českého svazu geodetů a kartografů ještě několik sborníků. Sborník obsahuje celkem 14 referátů z problematiky katastru nemovitostí, které byly předneseny na výše uvedeném semináři. Pro případné zájemce je k dispozici v sekretariátu ČSGK za cenu 90,– Kč. (+ příp. poštovné při zaslání).Tento zborník je též uveden na stánkách zeměměřiče.

 

Zeměměřičský věstník, ročník IX (XXXVI)   Praha 4. 2. 2000  číslo 1+2/00Vydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 02/21 08 23 74 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/00         [Na úvodní stránku]