[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

 ČSGK od 5. sjezdu (21. 2. 1998)
do 6. sjezdu (25. 11. 2000)

 

1. Úvod

            Přehled aktivit Českého svazu geodetů a kartografů (ČSGK) jako zprávu o činnosti v období mezi 5. a 6. sjezdem předkládá Rada ČSGK ke schválení účastníkům 6. sjezdu.
            Zpráva hodnotí plnění 5. sjezdem schváleného programu ČSGK a plnění usnesení.

2. Spolková činnost

2.1 Odborné skupiny

            Členové Odborné skupiny KN se scházeli pravidelně čtyřikrát ročně, zabývali se odbornými problémy, přesto se zasedání nestala platformou širšího spektra odborníků pro diskusi o legislativních a technických změnách souvisejících s digitalizací a ISKN. Pro činnost ČSGK je škoda, že mnohé rozporné názory na blízkou budoucnost vedení a veřejné služby KN byly prezentovány mimo organizační články ČSGK.
            Po více než dvacetiletém vedení skupiny ing. Zbyňkem Součkem se stal předsedou skupiny ing. Josef Kamera z KÚ v Brně.
            Odborná skupina KN uspořádala ve spolupráci se sekretariátem ČSGK pro zaměstnance KÚ a inspektorátů jeden úspěšný seminář o aktuálních problémech KN.
            Odborná skupina Inženýrské geodezie se pod vedením předsedy ing. Jaromíra Procházky, CSc. (vedoucí katedry speciální geodezie na Fsv ČVUT) zabývala převážně problematikou poklesu společenského významu této zeměměřické specializace způsobeného především absencí státního dozoru nad obsahem a kvalitou výsledků poskytovaných služeb.
            Zástupci skupiny se po dohodě s pověřenými pracovníky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) podíleli na připomínkovém řízení k poslední novele stavebního zákona z roku 1998, v níž bylo ve vybraných ustanoveních z hlediska zeměměřictví dosaženo nejnutnějších úprav.
            Odborná skupina uspořádala každoročně v Brně seminář při podzimních stavebních veletrzích. Seminářů se účastnili vždy jen zástupci soukromých zeměměřických, případně projekčních firem a nepodařilo se úspěšně oslovit zástupce stavebních úřadů nebo příslušných státních a územních orgánů. Proto i kritické názory a diskuse o postavení inženýrské geodezie vedly do prázdna.
            Celkově lze konstatovat, že přes snahu členů odborných skupin se činností těchto skupin nedaří dosáhnout cílů, které jsou obsaženy ve stanovách ČSGK.

2.2 Odborné akce, publikace, šíření informací

            Mimo akce odborných skupin Rada a sekretariát ČSGK uspořádaly v hodnoceném období několik velmi úspěšných odborných seminářů, které byly tematicky zaměřeny většinou na oblast GP, vytyčování vlastnických hranic, pozemkové úpravy a právní vztahy v KN. Organizátorům se podařilo vždy zajistit kvalitní lektory z řad odborníků ČÚZK, KÚ a inspektorátů. Návštěvníci těchto seminářů se však často kriticky vyjadřovali k možnosti zajistit prostřednictvím odborných stanovisek lektorů a dalších diskutujících potřebnou jednotnost v postupech KÚ při aplikaci prováděcí vyhlášky katastrálního zákona a zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv do KN.
            Ve spolupráci se Spolkem zeměměřičů Brno a ČÚZK se každoročně uskutečnily dvoudenní MGID v Brně.
            Přes opakovaný pokus ČSGK, po dohodě s ČÚZK a Komorou geodetů a kartografů (KGK), se pro různost názorů účastníků přípravného výboru na obsahovou náplň a cíle nepodařilo uspořádat celostátní konferenci zeměměřičů s tematikou "současnost a budoucnost zeměměřictví v ČR".
            Samostatnou kapitolou činnosti ČSGK je uspořádání pracovního týdne Mezinárodní zeměměřické federace - FIG Working Week Prague 2000 (FWW Praha 2000).
            Sekretariát ČSGK zajistil opakované vydání a šíření publikace o cenách zeměměřických výkonů a ve spolupráci s brněnským a pražským klubem seniorů jedno vydání kalendária obsahujícího význačné historické události i osobnosti zeměměřictví a další zajímavé informace. Aktuální kalendárium na rok 2001 je připraveno k dalšímu vydání. Iniciativou ing. Františka Hofmana z Plzně a kolegů ze Spolku zeměměřičů Brno je také připraveno vydání publikace o historii mnohaletých zlepšovatelských aktivit zeměměřičů uskutečňovaných každoročně v období do roku 1989 u příležitosti brněnských veletrhů (burzy technických zlepšení, geodetické informační dny).
            Organizační a další zajímavé, převážně odborné informace ČSGK byly obsahem Zeměměřičského věstníku, který po dohodě s vydavatelem začal vycházet jako pravidelná obsahová část měsíčníku Zeměměřič.

2.3 Činnost poboček

            Navenek pro širokou odbornou veřejnost dlouhodobě byly aktivní Spolek zeměměřičů Brno a opavská pobočka. Ostatní pobočky působily v uzavřeném okruhu ve prospěch svých členů. Nepodařilo se obnovit činnost pražské pobočky.

2.4 Spolupráce s ostatními odbornými sdruženími

            ČSGK na úrovni společného sekretariátu, aktivit v připomínkových řízeních k novelám právních a technických předpisů, součinnosti při zastoupení ČR ve Výboru evropských zeměměřičů (CLGE) a vzájemné výměny informací spolupracoval s KGK. Obě sdružení se společně s ČÚZK podílela ve speciální pracovní komisi na přípravě novely zákona o zeměměřictví.
            Dále spolupracoval při přípravě FWW 2000 s předsedou Společnosti důlních měřičů a geologů. Předsedové obou jmenovaných sdružení jsou také členy Odborné skupiny inženýrské geodezie.
            Spolupráce s Kartografickou společností ČR, Českou společností pro fotogrammetrii a dálkový průzkum a Českou asociací pro geoinformace spočívala ve vzájemné výměně informací o svých aktivitách.
            Předsedové všech jmenovaných společností a České sekce mezinárodní unie geodetické a geofyzikální byli čestnými hosty doprovodné konference a dalších částí programu FWW Praha 2000.
            ČSGK napomohl České společnosti certifikovaných odhadců majetku stát se druhým českým zástupcem v FIG.
            Předseda ČSGK spolu s předsedou KGK a zástupci Odborné skupiny inženýrské geodezie se na základě vzájemné dohody účastnili některých aktivit České komory autorizovaných inženýrů a techniků působících ve výstavbě a Českého svazu stavebních inženýrů (inženýrské dny, aktualizace Výkonového a honorářového řádu). Zástupci obou jmenovaných sdružení se účastnili semináře Odborné skupiny inženýrské geodezie.

2.5 Činnost Rady ČSGK

            Rada se sešla za období od 5. sjezdu 14krát, tj. přibližně 5krát ročně. Aktivita jednotlivých členů se různila, u některých však nedosáhla žádoucí úrovně a jejich členství v Radě bylo formální.
            Rada zabezpečila plnění 5. sjezdem schváleného programu ČSGK v rozsahu uvedeném v této zprávě.
            Rada zajistila financování činnosti ČSGK ve velmi složitých podmínkách omezených zdrojů, a to především zvýšenou aktivitou pořádání odborných akcí a částečně finanční spoluúčastí soukromých společností zejména na přípravě FWW Praha 2000.
            Rada splnila úkoly jí uložené usnesením 5. sjezdu ČSGK takto:

  1. Zachovala postavení Informačního centra a Klubu odpovědných geodetů a poskytla členům sjednané výhody.
  2. Nezapracovala do vnitřních organizačních předpisů cíle navrhovatelů novely Stanov ČSGK ing. Bětíka a zaniklé Ekonomicko-organizační komise, protože považovala za neúčelné pokračovat bez podstatných důvodů v dalších změnách stanov.
  3. Nepodařilo se rozšířit v součinnosti s ostatními členy ČSGK členskou základnu. Lze konstatovat, že současný počet členů ČSGK je dlouhodobě neměnný a je dán úrovní omezeného zájmu mnoha zeměměřičů o veřejnou angažovanost a postavení své profese.
  4. Rada ČSGK ve spolupráci s Komitétem pro FIG (a dalšími subjekty - viz níže) velmi úspěšně uspořádala FWW Praha 2000 a zajistila úspěšnou reprezentaci ČSGK v aktivitách FIG.
  5. Předsednictvo Rady se nesešlo ani jednou, protože k tomu nebyl důvod a někteří členové předsednictva nebyli v zasedáních Rady dostatečně aktivní.

3. Spolupráce s ČÚZK

            ČSGK pokračoval v dlouhodobé spolupráci s ČÚZK a dalšími rezortními orgány zejména při odborném zajištění seminářů ČSGK, MGID v Brně a při přípravě a organizaci FWW Praha 2000 a jeho speciální programové součásti - VI. mezinárodních česko-slovensko-polských geodetických dnech. ČÚZK umožnil konání těchto mezinárodních dnů v moderních prostorách nové budovy pražských zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze - Kobylisích, a to při využití (a s obsluhou) pokrokových prostředků počítačové prezentace referátů. Nezastupitelnou úlohu a zásluhy na zmíněné spolupráci má předseda ČÚZK ing. Jiří Šíma, CSc., který převzal záštitu nad jmenovanými mezinárodními akcemi a nad každoročními MGID v Brně.
            ČSGK po dohodě s předsedou ČÚZK pozval jako hosty FWW Praha 2000 několik zástupců resortu zeměměřictví a katastru.
            ČÚZK poskytl sekretariátu ČSGK informace o svých některých mezinárodních aktivitách (zprávy ze zahraničních cest) a přizval ČSGK k diskusím o vzniku a postavení Nemofóra.
            ČÚZK průběžně informoval ČSGK o aktuálních změnách interních rezortních předpisů.
            ČÚZK umožnil ČSGK účastnit se na připomínkovém řízení na novele stavebního zákona a účastnit se ve speciální pracovní komisi diskuse o novele zákona o zeměměřictví. Do jaké míry byly návrhy diskutované v pracovní skupině zohledněny v textu návrhu novely zákona o zeměměřictví zatím není známo.
            ČSGK se po dohodě s ČÚZK podílel svými připomínkami na novelách prováděcí vyhlášky katastrálního zákona a zákona o zápisu vlastnických a jiných věcných práv v KN.
            ČSGK nabídl (a nadále nabízí) svou součinnost při novele prováděcí vyhlášky zákona o zeměměřictví, protože tato novela, bude-li v podstatné míře parlamentem ČR schválen vládní návrh novely zákona o zeměměřictví, významným způsobem ovlivní změnu stávajících podmínek udělování úředního oprávnění pro ověřování vybraných zeměměřických činností (správní řízení bez zkoušky odbornosti).
            Na semináři ČSGK byly odpovědnými odborníky ČÚZK veřejně prezentovány očekávané výsledky tvorby nového ISKN.
            Bez účasti ČSGK v připomínkovém řízení se uskutečnila poslední novela katastrálního zákona a k širším diskusím a dalším vývoji služeb KN není využita platforma Odborné skupiny KN. Doporučuje se zvýšit aktivity v dané oblasti nově zvolené Radě ČSGK.

4. Činnost v mezinárodních nevládních organizacích, FWW Praha 2000

            ČSGK přijala dlouhodobé závazky v FIG a při dlouhodobé spolupráci se slovenskými a polskými geodety a kartografy.
            ČSGK, prostřednictvím svého národního Komitétu pro FIG, speciálně ustaveného organizačního výboru, renomované pražské kongresové agentury GUARANT, výstavní agentury RE-GEO, NTM a Národního domu Vinohrady, za vynikající spolupráce s předsedou ČÚZK a dalšími zástupci rezortu, s náčelníkem Topografické služby armády ČR a náčelníkem (a jeho zástupcem) VZÚ a v neposlední řadě s účastníky Sdružení pro FWW Praha 2000 a sponzory, velmi úspěšně uspořádal týdenní FWW Praha 2000 (22. až 26. 5.). Veřejnost byla informována o přípravě a uskutečnění FWW Praha 2000 v Zeměměřičském věstníku v časopisu Zeměměřič, účastníci sjezdu podrobněji informováni v samostatné části programu sjezdu a pro veřejnost byla připravena zpráva o konání FWW Praha 2000, proto tato zpráva další informace neobsahuje.
            Spolupráce se slovenskými a polskými zeměměřiči úspěšně pokračovala podle písemných dohod všech sdružení (Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Slovenská spoločnost geodetov a kartografov, Slovenský zväz geodetov a ČSGK), a to při organizaci každoročních mezinárodních geodetických dnů, vzájemnou reciproční účastí na významných národních a mezinárodních odborných akcích a sjezdech. Organizátorům se podařilo získat ke spoluúčasti na odborných akcích vrcholné zástupce státních zeměměřických služeb a poskytnout účastníkům široké spektrum informací o vývoji zeměměřictví a katastru v daném území Evropy.

5. Závěr

            Ze zprávy vyplývá, že činnost ČSGK v uplynulém období byla poměrně bohatá a v zásadě splnila cíle dané stanovami, národními i mezinárodními dohodami. Úspěchy ČSGK a spolkové vyžití byly úměrné zájmu zeměměřické veřejnosti o aktivní nebo pasivní podíl na rozvoji oboru zeměměřictví. Členská základna ČSGK dlouhodobě reprezentuje přibližně 10 procent všech aktivních zeměměřičů a ukazuje se, že zatím nebylo v silách Rady angažovat k členství v ČSGK větší počet zeměměřičů i přesto, že členské příspěvky jsou relativně velmi nízké a jen velmi obtížně zajišťují zdroje financování činnosti ČSGK.

 

Rada ČSGK navrhuje účastníkům 6. sjezdu tuto zprávu schválit.

Ing. Petr Polák, předseda ČSGK

Schváleno Radou ČSGK dne 4. 10. 2000 a sjezdem ČSGK 25. 11. 2000

Usnesení 6. sjezdu ČSGK konaného v Brně 25. 11. 2000

Sjezd schvaluje:
            a) Zprávu o činnosti ČSGK od 5. do 6. sjezdu;
            b) Zprávu o hospodaření za období mezi sjezdy;
            c) Zprávu revizní komise (a ukládá Radě vypustit část věty "...do r. 1998", týkající se činnosti pobočky v Opavě);
            d) Program činnosti ČSGK na období 2001 a 2002 (a ukládá Radě do Programu doplnit:
                  - vytvořit podmínky pro založení OS vzdělávání v zeměměřictví s cílem přispět k řešení koncepcí vzdělávání v oboru zeměměřictví
                  - rozpracovat a uskutečnit systémová řešení pro zkvalitnění členské základny ČSGK zejména dostupnými formami popularizace     oboru).

Sjezd zvolil členy

        - Rady ČSGK na období 2001 a 2002 ve složení:

BUREŠ Jiří ing.; ČADA Václav ing. CSc.; HÁNEK Pavel Doc. ing. CSc.; KOLMAN Jaroslav ing.; LÍNKOVÁ Lenka ing.; POLÁK Petr ing.; PROCHÁZKA Jaromír ing. CSc.; ROULE Miroslav ing. CSc.; RYDVAL Jiří ing.; SKÁLA Petr ing.; SLABOCH Václav ing. CSc.

        - náhradníky:

SAZAMA Zdeněk ing.; ČEŠKA Vladislav ing.; ŠVEC Jaroslav ing.

        - Revizní komise ČSGK:

HONZÁTKO Roman ing.; KUT Karel; ŠANDA Václav ing.

        - náhradník:

KRŇÁVEK Lubomír ing. CSc.

Sjezd vyslovuje

        - absolutorium organizátorům FIG WW Prague 2000.

Sjezd ukládá Radě

        - jednou ročně svolat koordinační schůzku odborných společností.

Sjezd doporučuje Radě

        - projednat možnost delegovat zástupce ČSGK do orgánů ČAGI, kde je kolektivním členem.

Pozn.: Na ustavujícím zasedání Rady ČSGK, které následovalo bezprostředně po ukončení jednání sjezdu, byl předsedou ČSGK zvolen ing. Petr POLÁK. Na ustavujícím zasedání Revizní komise byl jejím předsedou zvolen ing. Václav ŠANDA.Vydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 02/21 08 23 74 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/01         [Na úvodní stránku]