[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

 Program činnosti ČSGK na období 2001 až 2002

 

1. Odborné akce

            a) Mezinárodní akce

- 7. mezinárodní slovensko-polsko-české geodetické dny v Bratislavě (2001) - ve spolupráci s SSGK a SGP
- 8. mezinárodní polsko-česko-slo
venské geodetické dny v Polsku (2002) - ve spolupráci s SSGK a SGP
- 27. a 28. MGID v Brně (11/2001 a 11/2002) - ve spolupráci se Spolkem zeměměřičů Brno a ČÚZK
- 7. mezinárodní konference "Geodezie v dopravě" v ČR (2002) - ve spolupráci s SZG
- mezinárodní konference "Katastr nemovitostí" v ČR (2001) - ve spolupráci s SSGK

            b) Národní akce

- seminář "Aktuální problémy inženýrské geodezie" v Brně v 04/2001 a 04/2002
- semináře s tématy zeměměřických činností v KN a ISKN - nejméně 2 v roce 2001 a 2 v roce 2002

2. Činnost odborných skupin

            a) Odborná skupina katastru nemovitostí
- spoluúčast na přípravě a organizaci odborných akcí
- vytvoření podmínek pro širší odbornou diskusi o rozvoji ISKN

            b) Odborná skupina inženýrské geodezie
- spoluúčast na přípravě a organizaci odborných akcí
- spoluúčast na diskusi "komora jako instituce profesní samosprávy podle speciálního zákona"
- spoluúčast na připomínkových řízeních k novelám právních předpisů o zeměměřictví a zeměměřických činnostech ve výstavbě

3. Činnost ve FIG

- účast představitelů Komitétu pro FIG na FWW 2001 a 2002
- činnost národních delegátů Komitétu pro FIG v komisích FIG
- účast národních delegátů Komitétu pro FIG na vybraných odborných akcích FIG v rozsahu disponibilních finančních prostředků
- spolupráce Komitétu pro FIG s Českou společností certifikovaných odhadců

4. Publikace

- Zeměměřičský věstník jako pravidelná část časopisu Zeměměřič vydavatelství Klaudián s.r.o.
- Zpráva o FIG Working Week Prague 2000
- Ceny zeměměřických výkonů
- Kalendárium osobností oboru
- Historie Burz technického zlepšení v letech 1962 až 2000

5. Spolupráce s ČÚZK a ostatními resortními orgány

- vzájemná výměna informací
- účast v připomínkových řízeních k novelám právních předpisů
- využití a podpora resortních odborníků jako lektorů na odborných akcích
- další formy jednotlivě účelově dohodnuté s předsedou ČÚZK nebo řediteli úřadů

6. Spolupráce s odbornými společnostmi

a) Zeměměřická komora: společný sekretariát, vzájemná výměna informací, podpora činnosti v CLGE, diskuse - případně dohoda o postupu vzniku komory jako instituce profesní samosprávy podle speciálního zákona, další v rozsahu platné dohody
b) Kartografická společnost ČR, Společnost důlních měřičů a geologů, Česká společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum, ČAGI - vzájemná výměna informací, diskuse na téma "integrace" českých odborných společností

7. Úkoly dané usnesením 6. sjezdu ČSGK 25. 11. 2000

a) Rada (Bureš, Čada, Hánek, Kolman, Línková, Polák, Procházka, Roule, Rydval, Slaboch, Sazama) - vytvoření podmínek pro založení nové odborné skupiny vzdělávání v zeměměřictví s cílem přispět k řešení koncepcí vzdělávání v oboru
b) Rada - rozpracování a uskutečnění systémového řešení pro zkvalitnění členské základny ČSGK, zejména dostupnými formami popularizace oboru

 Vydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 02/21 08 23 74 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/01         [Na úvodní stránku]