[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

 6. sjezd ČSGK - Brno, 25. 11. 2000
a celostátní odborný seminář -
Brno, 24. 11. 2000 «Digitalizace souboru geodetických informací KN»

 

Rada ČSGK zve členy ČSGK na 6. sjezd, který se uskuteční v Brně v hotelu Božetěchova v sobotu 25. listopadu 2000 od 10.00 hod.

Program 6. sjezdu ČSGK:

- Volba komisí

- Zprávy o činnosti a hospodaření

- Zpráva revizní komise

- Zpráva o FIG Working Week Prague 2000

- Návrh programu na období 2001 - 2002

- Diskuse

- Volby rady a revizní komise pro období

- Vystoupení hostů

- Vyhlášení výsledků voleb a úvodní zasedání rady a revizní komise

            Členové ČSGK, kteří se budou ucházet o členství v nové radě nebo revizní komisi ČSGK, mohou zaslat sekretariátu ČSGK (Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 - tajemník ing. Jiří Vaingát) přihlášku na volební kandidátku s uvedením jména, příjmení, akademického titulu, data narození a zaměstnavatele, jsou-li zaměstnáni.

            V hotelu (ulice Božetěchova č. 102 při výpadovce na Svitavy) je pro účastníky sjezdu zajištěno bezplatné občerstvení a za úplatu (600 - 720 Kč/dvoulůžkový pokoj) ubytování pro zájemce, kteří navštíví v pátek 24. listopadu 2000 celostátní odborný seminář Spolku zeměměřičů Brno na téma "Digitalizace katastrálních map".

Program semináře "Digitalizace katastrálních map":

- 8.00 - 8.45 Prezence

- 9.00 Zahájení

- 9.15 - 16.00 Referáty

Ing. Václav Čada, CSc. (Západočeská univerzita Plzeň): Digitalizace sáhových map - vznik a historie sáhových map, očekávané přesnosti digitalizace

Ing. Milan Kocáb (VÚGTK Zdiby): Metodické pokyny pro digitalizaci katastrálních map

Ing. Adolf Vjačka (KÚ Opava): Údržba digitálních katastrálních map

Ing. Ivan Rucký (KÚ Plzeň - město): Zavádění BPEJ do digitálních katastrálních map

Ing. Zdenek Hoffmann (GEPRO Praha): Katastrální mapa - základ pro GIS

- 20.00 Společenský večer (bližší informace při prezenci)

            Přihlášky na seminář se přijímají nejpozději do 18. 11. 2000 na adrese Spolek zeměměřičů Brno, Moravské náměstí 1, 602 00 Brno, e-mail: spolzem@email.cz

            Vložné 640 Kč (pro členy Spolku zeměměřičů Brno bezplatně) se přijímá na účet č. 1345657379/0800, variabilní symbol 1100 České spořitelny a.s. v Brně. Ve vložném jsou obsaženy výdaje pořadatele a občerstvení. Spolek zeměměřičů Brno není plátcem DPH. Při platbě v hotovosti na místě je vložné 800 Kč.

            Garantem semináře je Ing. Jana Charvátová.Vydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 02/21 08 23 74 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 10/00         [Na úvodní stránku]