[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Zeměměřická díla a KN v územním plánování a stavebním řádu

Úvod

Setkávám se často s názorem, že po změnách právních předpisů zeměměřictví a katastru a změnách stavebního zákona v období let 1990 až 1995 nejsou dostatečně vymezeny práva a povinnosti účastníků výstavby na straně jedné a geodety na straně druhé. Cílem tohoto referátu je srozumitelně prokázat - stavebním úřadům, účastníkům územně plánovací, projektové a stavební činnosti, zeměměřičům a orgánům zeměměřictví a katastru - přímou souvislost mezi zákonnými povinnostmi podle stavebního zákona a zeměměřickými a informačními činnostmi podle zeměměřického a katastrálního zákona. Činnostmi, které na trhu představují převažující objem výkonů soukromých zeměměřických firem a katastrálních úřadů.

            Jednotlivá zeměměřická díla a informace KN jsou v referátu postupně přiřazována povinnostem upraveným jednotlivými oddíly a částmi stavebního zákona a prováděcích vyhlášek. Tato zeměměřická díla jsou skutečně ze zákona povinná, není-li v textu uvedeno, že jde o nadstandardní dílo.

            V referátu nejsou popsány veškeré produkty požadované ve výstavbě. Neuvádí se například specializovaná geodetická měření a určení kubatur projektovaných terénních úprav nebo vyhotovení 3D modelů terénních úprav nebo inženýrských objektů, úzce specializovaná kontrolní měření nebo vytyčení technologických objektů, kontrolní měření stavebních montovaných dílců apod. Naopak jsou uvedeny produkty stanovené prováděcí vyhláškou zeměměřického zákona, které jsou nezbytné k bezpečnému provedení stavby v závazně stanovené (územním rozhodnutím a stavebním povolením) prostorové poloze a tvaru.

            Díla ověřovaná ve veřejném zájmu podle zeměměřického zákona úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry jsou označena v referátu takto: "(UOZI)".

 1. Územně plánovací podklady (část první oddíl 2 stavebního zákona - urbanistické studie, územní generel, územní prognóza, územně technické podklady)
  • státní mapa měřítka 1 : 5 000, 1 : 10 000, 1 : 25 000 nebo 1 : 50 000 - podklad grafické části územně plánovacích podkladů
  • tematická polohopisná a výškopisná mapa středního nebo velkého měřítka (UOZI) - podklad grafické části územně plánovacích podkladů zhotovený obvykle převzetím části obsahu státní mapy
 2. Územně plánovací dokumentace (část první oddíl 3 a následující stavebního zákona - územní plán velkého územního celku, územní plán obce, regulační plán obce)
  • státní mapa měřítka 1 : 5 000, 1 : 10 000, 1 : 25 000 nebo 1 : 50 000 - podklad grafické části územně plánovací dokumentace
  • tematická polohopisná a výškopisná mapa středního nebo velkého měřítka (UOZI) - podklad grafické části územně plánovací dokumentace zhotovený obvykle převzetím části obsahu státní mapy
  • katastrální mapa a vybrané popisné údaje KN - podklad grafické části územně plánovací dokumentace
  • digitální forma územně plánovací dokumentace - nadstandardní výsledek zeměměřické činnosti
  • digitální forma katastrální mapy a digitální technická mapa území (UOZI) - nadstandardní výsledek zeměměřické činnosti
  • GIS území (UOZI) - nadstandardní výsledek zeměměřické činnosti
 3. Územní řízení (část první oddíl 7 stavebního zákona - rozhodnutí o umístění stavby, o využití území, o chráněném území nebo ochranném pásmu, o stavební uzávěře, o dělení nebo scelování pozemků)
  • katastrální mapa a vybrané popisné údaje KN - podklad k vypracování návrhu na vydání územního rozhodnutí
  • GP pro dělení nebo scelení pozemků (UOZI) - doklad k vyznačení nových hranic pozemků, které jsou předmětem územního řízení (obvykle rozhodnutí o dělení nebo scelení pozemků, o změně druhu a způsobu využití pozemků)
  • grafická dokumentace průzkumu o poloze tras a objektů podzemních inženýrských sítí - podklad k zobrazení sítí v tematické mapě
  • tematická polohopisná a výškopisná mapa velkého měřítka se zobrazením sítí geodetických polohových a výškových bodů, se zobrazením hranic a popisu katastrální mapy a podle potřeby také se zakreslením tras a objektů podzemních inženýrských sítí (UOZI) - podklad k vyhotovení povinné přílohy návrhu na vydání územního rozhodnutí, a to situačního výkresu stavu území pro vyznačení předmětu územního rozhodnutí (obvykle rozhodnutí o umístění stavby)
  • podélný profil trasou projektované liniové stavby případně i příčné řezy - podklad pro vyznačení předmětu územního rozhodnutí (obvykle rozhodnutí o umístění liniové stavby)
 4. Zvláštní způsobilost k některým činnostem ve výstavbě (část druhá oddíl 2 stavebního zákona - pro projektovou činnost a pro vedení realizace staveb s poznámkou pod čarou - odkazem na zeměměřický zákon)
  • činnost ověřování (úředně oprávněných zeměměřických inženýrů) vybraných výsledků zeměměřických činností podle zeměměřického zákona
  • kontrolní měření (vytyčování) úředně oprávněných zeměměřických inženýrů pro účely ověření
 5. Povolování staveb a terénních úprav (část druhá oddíl 4 a 5 stavebního zákona - ohlášení drobných staveb, stavební povolení, povolení terénních úprav)
  • síť geodetických polohových a výškových bodů a vytyčovací síť (UOZI) - geometrický základ projektovaného vytyčování a kontrolního měření prostorové polohy a tvaru nebo měření posunů a přetvoření objektů stavby (případně i dotčeného území) nebo terénní úpravy
  • vytyčení hranic pozemku určeného k oplocení nebo zastavovaného pozemku podle údajů SGI KN - povinný doklad k oznámení drobné stavby
  • katastrální mapa a údaje SPI KN o stavbou dotčených pozemcích a stavbách - podklad k vypracování žádosti o stavební povolení nebo povolení terénní úpravy
  • GP pro dělení nebo scelení pozemků (UOZI) - podklad k vypracování žádosti o stavební povolení, tj. k vyznačení nových hranic pozemků, které byly předmětem územního rozhodnutí (obvykle rozhodnutí o dělení nebo scelení pozemků, o změně druhu a způsobu využití pozemků) a současně jsou předmětem stavebního povolení nebo povolení terénní úpravy a předmětem změny vlastnických nebo jiných věcných práv evidovaných v KN (prodej a koupě pozemků určených k zastavění s cílem stavby na vlastním pozemku nebo na cizím pozemku se souhlasem vlastníka)
  • grafická dokumentace průzkumu o poloze tras a objektů podzemních inženýrských sítí - podklad k mapování tras a objektů inženýrských sítí
  • tematická polohopisná a výškopisná mapa velkého měřítka se zobrazením hranic a popisu katastrální mapy a se zakreslením tras a objektů podzemních inženýrských sítí (UOZI) - podklad pro vyhotovení povinné součásti projektové dokumentace, a to výkresu celkové situace stavby v měřítku zpravidla 1 : 200 nebo 1 : 500 (zastavovací plán)
  • podélný profil trasou projektované liniové stavby případně i příčné řezy - podklad pro vyznačení stavebního povolení liniové stavby
  • vytyčovací výkresy nebo geodetické určení geometrických parametrů projektované prostorové polohy a tvaru objektů stavby nebo terénní úpravy - povinná součást obsahu projektové dokumentace nezbytná k budoucímu vytyčení
  • projekt určení posunů a přetvoření objektů stavby nebo stavbou dotčeného území - podklad pro měření a určení posunů a přetvoření
  • geodetická (polohová, výšková a tvarová) dokumentace skutečného provedení stavby ve formě půdorysů, řezů a pohledů podlaží staveb určených k stavební úpravě - podklad vyhotovení stavebních výkresů, které jsou součástí projektové dokumentace přestavby
 6. Vytyčování staveb (část druhá oddíl 6 stavebního zákona) a geodetická kontrola stavebních činností
  • vytyčovací protokoly (UOZI) - doklad o vytyčení (v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením), stabilizaci a předání vytyčených bodů stavbyvedoucímu nebo technickému dozoru investora
  • protokoly o kontrolním měření skutečného provedení prostorové polohy a tvaru objektů stavby (u podzemních inženýrských sítí nezakrytých objektů a tras - UOZI) - doklad o geodetické kontrole postupu stavby v souladu s platným projektovaným umístěním objektů, podklad pro činnost technického dozoru investora stavby a autorského dozoru projektanta stavby
  • etapová měření posunů a přetvoření objektů stavby a stavbou dotčeného území (UOZI) - doklad o bezpečném postupu zatěžování základů stavby a dopadu zemních prací a stavební činnosti na stavbou dotčené území
 7. Kolaudace, údržba a užívání staveb (část druhá oddíl 7 a 8 stavebního zákona)
  • síť geodetických polohových a výškových bodů (UOZI) - geometrický základ geodetické dokumentace skutečného provedení stavby a podklad mapování
  • katastrální mapa a údaje KN - podklad GP a podklad katastrálního obsahu technické polohopisné a výškopisné mapy dokončené stavby
  • GP (UOZI) pro vyznačení budov a změn hranic pozemků v souladu s majetkoprávním vypořádáním dokončené stavby a v souladu se všemi územními rozhodnutími - povinný doklad
  • geodetická souborná dokumentace skutečného provedení stavby (UOZI) - povinný doklad a podklad vyhotovení technické mapy velkého měřítka
  • technická polohopisná a výškopisná mapa velkého měřítka s vyznačením hranic a popisu katastrální mapy a s vyznačením tras a objektů podzemních inženýrských sítí (UOZI) - nadstandard určený obvykle pro účely správy území nebo nemovitého majetku vlastníka stavby
  • geodetická (polohová, výšková a tvarová) dokumentace skutečného provedení stavby ve formě půdorysů, řezů a pohledů podlaží staveb obvykle v měřítcích 1 : 100 nebo 1 : 50 - povinný doklad
  • digitální forma aktualizace územního plánu - nadstandard určený pro účely správy území
  • digitální forma aktualizace katastrální mapy (UOZI)
  • GIS území (UOZI) - nadstandard určený pro účely správy území
 8. Státní stavební dohled (část druhá oddíl 2 stavebního zákona)
  • zápisy úředně oprávněného zeměměřického inženýra do stavebního deníku - nadstandard sjednaný ve smlouvě o dílo se stavebníkem (investorem stavby)
  • geodetická (polohová, výšková a tvarová) dokumentace skutečného provedení stavby ve formě půdorysů, řezů a pohledů podlaží budovy u níž tato povinná dokumentace stavby schází (obvykle měřítka 1 : 100 nebo 1 : 50)
  • geometrický plán (UOZI) pro vyznačení budovy do KN
  • technická pomoc při legalizaci nepovolené stavby pro účely zápisu budovy a vlastnického a jiného věcného práva do KN
 9. Vyvlastnění (část čtvrtá stavebního zákona)
  • údaje katastru nemovitostí
  • GP (UOZI) dělení nebo scelení pozemků, které jsou předmětem vyvlastnění

(Dokončení příště)

Petr Polák,
ČSGK,
Geodézie ČR, s.r.o


Vydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 02/21 08 23 74 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 10/01         [Na úvodní stránku]