[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Ing. Milan Klimeš - sedmdesátiletý

Dne 15. srpna 1931 se narodil v Brně ing. Milan Klimeš. Maturoval v r. 1950 na reálném gymnáziu v Brně - Žabovřeskách. V témže roce zahájil zeměměřické studium na Vysoké škole technické dr. Edvarda Beneše v Brně. Poté, co byla tato škola přeměněna v r. 1951 na Vojenskou technickou akademii, pokračoval zde ve studiu, které zakončil v r. 1955. V letech 1956 - 67 byl zaměstnán v bývalém Oblastním ústavu geodézie a kartografie - Brno, kde zastával řadu vedoucích funkcí, naposledy jako technický náměstek ředitele ústavu. Po absolvování bývalé University 17. listopadu v Praze působil v letech 1967 - 70 v Somálsku (Afrika), jako expert OSN-UNDP. Poté byl zaměstnán v býv. Geodézii, n.p. Brno jako vedoucí pracovník na mnoha úsecích činnosti tohoto podniku až do odchodu do důchodu (z funkce technického náměstka podniku) v r. 1992.

            Velmi významná byla a je dlouholetá aktivita Milana Klimeše v Mezinárodní federaci zeměměřičů (FIG). V r. 1973 byl založen z iniciativy býv. ČSVTS (Československá vědeckotechnická společnost) Československý národní komitét (ČSNK) pro zastupování ČSVTS ve FIG. Prvním předsedou ČSNK se stal Milan Klimeš, který tuto funkci zastával více než 20 let. Zasloužil se o aktivní účast čs. delegací na XIV. kongresu FIG v r. 1974 ve Washingtonu a XV. kongresu FIG ve Stockholmu v r. 1977. Díky tomu bylo svěřeno ČSNK uspořádat v r. 1979 v Brně zasedání Stálého výboru FIG, které bylo spojeno s mezinárodní geodetickou konferencí, věnovanou problematice automatizace geodetických prací. Šlo o nejvýznamnější akci čs. zeměměřičů v poválečném období. Touto akcí vzrostla prestiž čs. geodezie a Československa ve FIG. Milan Klimeš se zasloužil velkou měrou o uvedenou akci a též o aktivitu ČSNK na XVI. kongresu FIG v Montreaux, XVII. kongresu FIG v r. 1983 v Sofii a XVIII. kongresu FIG v r. 1986 v Torontu (Kanada).

            Předsedovi ČSNK Milanu Klimešovi byl za zásluhy na zasedání Valného shromáždění členských zemí udělen titul "Čestný člen FIG". Neutuchající aktivita oslavence, zejména jako člena ČSGK a na kongresech v Melbourne v r. 1994 a v Brightonu v r. 1998 pokračovala zejména v květnu 2000 při uspořádání Valného shromáždění a pracovního týdne FIG v Praze. O úspěchu této akce bylo již referováno dříve.

            Do dalších let, naplněných činorodou prací pro rodinu i Český svaz geodetů a kartografů, přejeme mnoho zdraví.

Ing. Ladislav Skládal, CSc., ČSGK

foto: Ing. Milan Klimeš na Valném shromáždění FIG v PrazeVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 02/21 08 23 74 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 10/01         [Na úvodní stránku]