[Web Zeměměřič]

 Nemofórum

           Přípravného semináře na založení Nemofora (diskusního a koordinačního fóra pro oblast informací o nemovitostech a území) se zúčastnilo více než 60 odborníků z ČR, Holandska a Kanady. Záměrem organizátorů bylo pozvat zástupce co nejširšího spektra uživatelů i poskytovatelů služeb spojených s geoinformačním prostředím. Tento záměr se podařilo naplnit. Semináře se zúčastnili zástupci 10 orgánů státní správy (např. zástupci Pozemkového fondu, Ministerstev financí, práce a sociálních věcí, vnitra a Ministerstva pro místní rozvoj), včetně vrcholového vedení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, dále představitelé okresů a obcí, odborných asociací a svazů (např asociace realitních kanceláří, České asociace pro geoinformace, Sdružení správců inženýrských sítí, Svazu měst a obcí), profesních komor (Komory geodetů a kartografů, Notářské komory ČR, ...) vysokých škol a v neposlední řadě poslanců parlamentu ČR. Za holandskou stranu, která je v rámci projektu PHARE EU hlavním manažerem, se zúčastnili zástupci RAVI (Nizozemská rada pro geoinformace), holandského katastrálního úřadu a představitelé ministerstva vnitra.

            V úvodu definoval hlavní cíle přípravného semináře místopředseda ČÚZK Ing. Večeře. Hlavními cíli přípravného semináře se stalo:

            Jako hlavní důvody, pro které hledá ČÚZK cesty k podpoře spolupráce s veřejným i soukromým sektorem, uvedl Ing. Večeře jednak existenci mnoha rozdílných požadavků na informace o nemovitostech a území, potřebu rozvoje geoinformačního prostředí, jemuž často chybí koordinace jak uvnitř veřejného sektoru, tak směrem k sektoru soukromému a dále fakt, že dosud chybí celková politika správy nemovitostí.
            Velmi podnětné byly zkušenosti holandského RAVI. Nizozemská rada pro geoinformace byla založena v roce 1984. V současné době jsou členy RAVI zástupci veřejného i soukromého sektoru, kteří se tématicky sdružují do dvou úzce spolupracujících platforem. Aktivními členy veřejnoprávní platformy jsou např ministerstva, vládní úřady a další instituce veřejnoprávního charakteru jako např. Asociace měst a obcí, Asociace správců sítí, holandský Kadaster, apod. V platformě soukromoprávní pak působí celkem 32 firem. RAVI je nezávislou institucí a k jejímu poslání patří:

            Zpočátku pracovala RAVI jako poradní orgán holandské vlády a byla financována převážně z veřejných zdrojů. V současné době se RAVI stala širokou nezávislou koordinační a diskuzní platformou a je financována převážně členskou základnou.
            Projekt na založení české obdoby RAVI, tj. projekt na založení Nemofora, byl podpořen všemi účastníky semináře. Přípravné setkání prokázalo nutnost a užitečnost pravidelné výměny názorů mezi odborníky. Důležitá je především intenzivní diskuze mezi veřejným a soukromým sektorem, protože na řadu problémů zde existují rozdílné názory. Konstruktivní diskuze a nalezení konsensu v rámci Nemofora by mimo jiné umožnilo i efektivnější využívání omezených disponibilních zdrojů. Věcně by mohla být v rámci Nemofora diskutována např. následující témata:

            V závěru semináře vyslovil podporu založení Nemofora i předseda ČÚZK Ing. Jiří Šíma, CSc.
            Přípravné práce spojené s institucionalizací Nemofora budou koordinovány ČÚZK a holandskou poradenskou firmou Kadaster International Consultancy Prague. Zájemci o zapojení se do přípravných prací se mohou přímo obracet na následující kontaktní adresy:

ČÚZK
Ing. Karel VEČEŘE
Hybernská 2, 111 21 Praha 1
Tel.: 24 21 74 16, fax: 24 21 73 83
E-mail: karel.vecere@cuzk.cz
Kadaster International Consultancy Prague
Ir. Jan POLMAN (Ing. Růžena ZÍMOVÁ)
Novomlýnská 7, 110 00 Praha 1
Tel./fax: 231 59 16

 

Zeměměřičský věstník, ročník VIII (XXXV)  Praha 1.10. 1999  číslo 10/99


    Z časopisu Zeměměřič č. 10/99         [Na úvodní stránku]