[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Doc. ing. Vladimír VOREL, CSc. - 55 let

           

Dne 11. 12. 2001 se oslavenec v plném tvůrčím elánu dožívá 55 let. Jako pražský rodák absolvoval Stavební fakultu - obor geodezie a kartografie v r. 1970.

Pracoval jako geodet u podniku Inženýrská geodezie Praha a vyučoval též geodezii na SPŠ stavební. V r. 1973 byl povolán na Katedru speciální geodezie Stavební fakulty ČVUT Praha, kde působí jako vysokoškolský pedagog. V r. 1981 obhájil disertační práci a získal hodnost kandidáta technických věd. Docentem pro obor geodezie byl jmenován v r. 1990. Byl pověřen vedením předmětů Ekonomika v zeměměřictví a katastru a budováním volitelných předmětů Geodezie ve výstavbě a Kontrolní měření. Externě přednáší stavební geodezii na Fakultě architektury.

Zabývá se inženýrskou geodezií a jakostí geodetických prací. Je řešitelem výzkumného úkolu, autorem výzkumných zpráv, řady příspěvků v časopisech a sbornících konferencí a je spoluautorem skript. Je zakládajícím členem Českého svazu geodetů a kartografů a její pobočky na Stavební fakultě, členem České metrologické společnosti a věnuje se tvorbě technických norem z oblasti kontroly geometrické přesnosti staveb a aplikované statistiky v Technických normalizačních komisích č. 24 a č. 4 při Českém normalizačním institutu.

Jedním z mnoha koníčků oslavence je radioamatérský provoz. Redakční rada "ZV" Ti DR Vláďo SEND CONGRATS VY 73 !

(jp)Vydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 02/21 08 23 74 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/01         [Na úvodní stránku]