[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

 PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM A POZVÁNKA NA
FIG Working Week Prague 2000
21. - 26. 5. 2000

            "Pracovní týden Mezinárodní zeměměřické federace (FIG)“ se uskuteční v Praze od neděle 21. 5. do pátku 26. 5. 2000.

            Přípravou a organizací FWW 2000 byla na berlínském Valném shromáždění FIG 1995 pověřena naše organizace Český svaz geodetů a kartografů (ČSGK).

            FIG je mezinárodní nevládní organizace, která za účelem rozvoje oboru zeměměřictví (geodezie a kartografie) a katastru nemovitostí sdružuje více než 70 národních odborných společností. Valná shromáždění FIG, dříve nazývaná "zasedání Stálého výboru“, se konají každoročně. Pražské Valné shromáždění FIG bude dvacáté třetí, zasedání Stálého výboru FIG by bylo již šedesáté sedmé. Jednou za čtyři roky se koná kongres, (v květnu 1998 se v Brightonu v Anglii konal dvacátý první) na němž se volí nový výkonný orgán – byro, prezident a funkcionáři (předsedové stálých nebo ad hoc komisí).
            Odborná činnost FIG se uskutečňuje především prostřednictvím devíti stálých odborných komisí, jejichž členy jsou národní delegáti z jednotlivých členských společností. Tématickými oblastmi jednotlivých komisí jsou:

  1. praxe a normy,
  2. vzdělávání,
  3. informační systémy,
  4. hydrografie,
  5. měření a určování polohy,
  6. inženýrská geodézie,
  7. katastr nemovitostí a využití území,
  8. územní plánování a
  9. oceňování nemovitostí a pozemková správa.

            Pro řešení dílčí problematiky plní zadané úkoly tzv. ad hoc komise nebo i dílčí pracovní týmy výše jmenovaných odborných komisí. V současnosti jsou činné ad hoc komise pro ekonomiku stavebnictví a pro historii zeměměřictví.

            FIG spolupracuje na mezinárodní i národní úrovni s mnohými nevládními i vládními organizacemi a institucemi.
            FIG má stálý sekretariát v Kodani v Dánsku.

            ČSGK je národní nevládní odbornou společností sdružující několik stovek převážně zeměměřičů činných i na odpočinku, ve školství, soukromých společnostech a úřadech převážně resortu zeměměřictví a katastru. ČSGK je od roku 1990 zakládajícím členem České vědeckotechnické společnosti. V mezinárodním měřítku je aktivním členem FIG, a to prostřednictvím Komitétu, jehož členy jsou národní delegáti (a jejich asistenti) osmi odborných komisí FIG. ČSGK nemá v současnosti delegáta
ve 4. komisi – pro hydrografii.
            Mnoho členů ČSGK působí v právně samostatných pobočkách ČSGK. Pro činnost v oblastech katastru nemovitostí a inženýrské geodezie jsou ustaveny dvě odborné skupiny s počtem přibližně dvaceti odborníků.
            ČSGK aktivně spolupracuje s mnoha dalšími odbornými společnostmi, orgány a institucemi. Na národní úrovni zejména se Zeměměřickou komorou, Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK), Českou asociací pro geoinformace (ČSGK je zakládajícím členem této asociace), Kartografickou společností ČR, Společností důlních měřičů a geologů, Společností pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Země, Českou komorou inženýrů a techniků působících ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů atd. ČSGK také plní závazky vyplývající ze smluv o spolupráci se Slovenskou společností geodetů a kartografů, Slovenským svazem geodetů, Slovenskou komorou geodetů a Sdružením polských geodetů.
            Právní předchůdce ČSGK – Společnost geodézie a kartografie při tehdejší Československé vědeckotechnické společnosti – byla z pověření FIG organizátorem Stálého výboru FIG v roce 1979 v Brně. Hlavní tíhu organizace tehdy nesli kolegové z pobočky dřívějšího národního podniku Geodezie Brno. Čestný člen FIG a národní delegát v komisi FIG pro praxi a normy, Ing. Milan Klimeš, se tak na přípravě významného mezinárodního setkání zeměměřičů podílí v životě již podruhé.

Kontaktní adresa ČSGK je
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1
tel./fax: + 420-2-21 08 23 74
e-mail: geodeti@csvts.cz


        Předběžný program FWW 2000, jehož anglická verze (angličtina je jednacím jazykem FIG) byla již rozeslána členským společnostem a dalším osobám do zahraničí, je tento:

Neděle 21. 5. 2000

Pondělí 22. 5. 2000

Úterý 23. 5. 2000

Středa 24. 5. 2000

Čtvrtek 25. 5. 2000

Pátek 26. 5. 2000

Pondělí 22. 5. až pátek 26. 5. 2000

 

            Tematická náplň konference "Quo Vadis Surveying of the 21st Century“
Sekce 1: Kooperace mezinárodních subjektů a organizací
Sekce 2: Technologie budoucnosti
Sekce 3: Budoucí úlohy katastru nemovitostí a pozemkové správy
Sekce 4: Technické standardy a jakost
Sekce 5: Informační systémy a informační technologie
Sekce 6: Problematika životního prostředí a jeho udržitelného rozvoje
Sekce 7: Nové směry vzdělávání a praxe
Sekce 8: Partnerství soukromého a veřejného sektoru
Sekce 9: Zajištění kvality v oboru zeměměřictví
Sekce 10: Multidisciplinární povaha zeměměřictví

            Tematická náplň VI. Mezinárodních Česko–Slovensko–Polských geodetických dnů

            Záštitu nad FWW přijali náměstek primátora hlavního města Prahy Ing. Petr Švec a předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Ing. Jiří Šíma, CSc.

           Přípravou a organizací FWW – s výjimkou výstav je smluvně vázána agentura GUARANT Ltd.
(Praha).

            Výstavy v Národním domě na Vinohradech
Výstavu GEOMATICA 2000 a nekomerční výstavu připraví a uspořádá na základě smlouvy s ČSGK agentura RE-GEO, s.r.o., (Praha).

            Výstava historických přístrojů a pondělní sympozium
Tuto výstavu a sympozium zabezpečí – v dohodě s ČSGK – Národní technické muzeum. Účastníci FWW budou v rámci této výstavy také orientováni k návštěvě unikátního Langveilova modelu Prahy v Muzeu hlavního města Prahy.

            Výstava o historii a současnosti zeměměřictví a katastru na území státu
Se stálou výstavou se mohou návštěvníci šestého patra nové budovy pražských orgánů zeměměřictví a katastru seznámit již dnes.

           Financování příprav
Finanční prostředky pro přípravu FWW postupně vložili účastníci Sdružení pro FWW, jmenovitě:
ATLAS, s.r.o. (Praha), BENTLEY SYSTEMS ČR, s.r.o. (Praha), EuroGV, s.r.o. (Praha), GEFOS, a.s. (Praha), GEODET, s.r.o. (Praha), GEODEZIE Brno, a.s., GEODÉZIE České Budějovice, s.r.o., GEODÉZIE Svitavy – Ing. M. Dědourek, CSc., GEODÉZIE Krkonoše, s.r.o., GEOING, s.r.o. (Plzeň), GEODING, s.r.o. (Třebíč), GEODIS Brno, s.r.o., GEOMETRA Opava, s.r.o., GEOS, s.r.o. (Hradec Králové), GEOVAP, s.r.o. (Pardubice), GEPRO, s.r.o. (Praha), IGM, s.r.o. (Brno), INTERGRAPH ČR, s.r.o. (Praha), INTERMAP, s.r.o. (Brno), KGKS
– Ing. Milan Klimeš (Brno), OGIS – Ing. J. Noga (Zastávka u Brna), Spolek zeměměřičů Brno.


            Sponzorství
Generálním sponzorem FWW je Bentley Systems ČR, s.r.o.
Sponzorem je zatím GEOVAP, s.r.o. Sponzorství dalších osob je v jednání.

            Mediální podpora
Mediálním partnerem bude vydavatelství Computer Press, a.s., prostřednictvím časopisu o GIS a DPZ "GEO-Info“.
Propagace FWW se průběžně uskutečňuje za vydatné podpory vydavatele oborového časopisu "ZEMĚMĚŘIČ“ firmy Klaudián Praha, s.r.o.


           Domovské stránky FWW 2000 - http://www.fig2000.cz

            Informace o FWW a registraci
Kontaktní adresa
GUARANT Ltd.
sekretariát FWW Prague 2000
Opletalova 22
110 00 Praha 1, ČR
tel.: + 420-2-24 21 06 50, 84 00 14 44
fax: + 420-2-84 00 14 48
e-mail: vojtekova@guarant.cz


            V registračních poplatcích jsou obsaženy níže uvedené výdaje:

            Samostatně placenými částmi programu jsou:
Společenský večer na rozloučenou přihlášených účastníků FWW, doplňkový kulturní program (koncerty, divadelní představení apod.).
Bankovní spojení pro platby registračních poplatků: Československá obchodní banka, Na příkopě 14, 110 00 Praha 1
Číslo účtu a ostatní podrobnosti poskytne na své kontaktní adrese GUARANT Ltd.

           Možnost platby platební kartou
Mastercard/Eurocard, VISA, Diners, Americen Express

            Písemné zrušení registrace

            Ubytování (s výjimkou ubytování v hotelu Luna pro individuální účastníky Česko–Slovensko– Polských geodetických dnů) a rezervace zajišťuje: GUARANT Ltd.:
tel.: + 420-2-24 21 06 50, 84 00 14 44
fax: + 420-2-84 00 14 48
e-mail: vojtekova@guarant.cz


            Pro přihlášené bude rezervováno ubytování v hotelech všech kategorií, je však třeba oznamovat rezervace míst v jednotlivých hotelích před
1. 2. 2000. Po tomto datu rezervace ubytování garantována nebude.

            Údaje pro komerční vystavovatele
Kontaktní adresa agentury pro výstavy a veletrhy:
RE-GEO s.r.o.
Pernerova 48, 186 02 Praha 8, ČR
tel.: + 420-2-23 27 900
tel./fax: + 420-2-23 23 462
mobil + 420/0603 26 01 23
e-mail: regeo@iol.cz

            Agentura RE-GEO zajišťuje veškeré služby spojené s nájmem výstavní plochy a stavbou stánků (není možná stavba vlastního stánku).
            Na domovské stránce FWW 2000 – http://www.fig2000.cz/ budou zveřejněny veškeré podrobnosti k obchodním a technickým náležitostem účasti vystavovatelů, například formuláře přihlášky a objednávky služeb, informace o prostorovém řešení v Majakovského sále a Společenském sále Národního domu na Vinohradech, aktualizovaný stav prodaných, rezervovaných a volných ploch atd. Po vyplnění formulářů je možné je odesílat na e-mail: regeo@iol.cz. Potvrzeny však budou výhradně po úhradě objednávky.
Petr Polák, předseda ČSGK, 7. 11. 1999

            Registrační poplatky (v US dolarech)

Přihlášeni v r. 2000      

do 31.1.  po 31.1.
Delegáti Valného shromáždění FIG 390 490
Delegáti Valného shromáždění FIG a současně účastníci konference "Quo Vadis ..."  490 600
Individuální účastníci konference "Quo Vadis ..." 170 210
Individuální účastníci Česko-Slovensko-Polských geodetických dnů (do 20. 4.) 85 85
Jedna polodenní exkurze  20 24
Jedna celodenní exkurze 35 45
Doprovázející osoby delegátů Valného shromáždění FIG 80 220
Studenti 40 60
Účastníci semináře Construction Economics 25 30
Přihlášení na polodenní prohlídku Prahy (nejméně 20 osob) 28 28
Přihlášení na polodenní prohlídku pražského židovského města (nejméně 20 osob) 39 39
Přihlášení na celodenní zájezd do Karlových Varů (nejméně 20 osob) 72 72
Přihlášení na polodenní zájezd na Konopiště (nejméně 20 osob) 35 35
Přihlášení na polodenní zájezd na Křivoklát (nejméně 20 osob) 28 28
Přihlášení na polodenní zájezd do skláren v Nižboru (nejméně 20 osob) 28 28

Petr Polák, předseda ČSGK, 7.11.1999

Zeměměřičský věstník, ročník VIII (XXXV)  číslo 12/99Vydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 02/21 08 23 74 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/99         [Na úvodní stránku]