[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

Životní výročí v roce 2000

             
            Vážení čtenáři, v letošním roce dovrší celá řada pedagogů ČVUT v Praze, fakulty stavební, oboru geodézie a kartografie, významná životní výročí.Dovolte jejich krátké připomenutí.

70 let

65 let

60 let

55 let            Podrobnější informace o oslavencích z řad členů ČSGK přineseme v dalších číslech Zeměměřičského věstníku. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.

 

Ing. Jiří Vaingát - 60 let

            Letošní jubilant se narodil dne 10. dubna1940 v Praze.
            Do svého prvního zaměstnání nastoupil do GTÚ (Geodetický a topografický ústav) na geodeticko : astronomickou observatoř Pecný v Ondřejově. Tam pracoval až do r. 1971 (observatoř v r. 1965 připadla pod správu VÚGTK). V tomto roce se vrátil do GÚ (Geodetický ústav) do provozu triangulace na 1 rok, další skoro 3 roky pracoval v gravimetrii (do r.1974), kdy nastoupil na ČÚGK, kde hlavní náplní jeho práce bylo vedení redakce GaKO (Geodetický a kartografický obzor), dále pak funkce redaktora ZPRAVODAJE ČÚGK a tiskového tajemníka, to až do r. 1978, kdy se stal tajemníkem Společnosti geodézie a kartografie tehdejší České rady ČSVTS. V mezidobí(1983 : 1990) byl tajemníkem ČSV (Československého výboru geodet. a kartog.a ČSNK (Československých národních komitétů pro FIG, ISPRS a ICA) na Ústřední radě ČSVTS, kdy byla tato jako federální orgán zrušena, vrátil se na post tajemníka nově ustaveného (už samostatného orgánu) Českého svazu geodetů a kartografů, kde pracuje dodnes.
            Redakční rada Zeměměřičského věstníku se připojuje k ostatním gratulantům a přeje Ing. Jiřímu Vaingátovi stálé zdraví a duševní pohodu do dalších let.
Za RR ZV ing. Ladislav Skládal,CSc.

Ing. Ladislav Skládal, CSc. - 70 let

            Dne 22. března 2000 se dožívá “Laďa, původem z moravské vísky” z Hané od Prostějova, životního jubilea v plné duševní svěžesti a aktivní činorodosti, která je geodetické veřejnosti dobře známa a po zásluze oceňována. Pravda, jeho tělesná schránka v poslední době nedrží zcela krok s neutuchajícím elánem, ale kdož je již v těchto letech zcela bez problémů.
            Při této příležitosti je vhodné připomenout jeho činnost v resortu geodézie: v r. 1954, po absolvování vysokoškolského studia na ČVUT v Praze, nastoupil v GTÚ do útvaru pozemní fotogrammetrie.Jako mladý perspektivní pracovník byl získán pro členství v KSČ a byl pověřen vedením oddílu. V roce 1955 byl vyslán do SSSR na tříměsíční studium “diferencované fotogrammetrické metody”. V r. 1956 se jako technolog pro fotogrammetrické mapování horských terénů zúčastnil v Albánii akce, zaměřené ve prospěch československého hutnictví.
            V r. 1957 byl přeložen na ÚSGK jako technolog celostátního fotogrammetrického mapování v měř. 1 : 5 000 a 1 : 10 000,do r. 1963. Dále až do r. 1966 byl vedoucím oddělení nové techniky a technologie tamtéž.
            V r. 1964 obhájil kandidátskou práci: “Využití numerické fotogrammetrie pro mapování ve velkých měřítkách” a zařadil se mezi vědecké pracovníky oboru fotogrammetrie s titulem CSc.
            V r. 1967 byl na základě konkursu přijat do VÚGTK a pověřen vedením ODIS, až do r. 1969. V důsledku bouřlivých událostí v tomto roce byl již v srpnu při stranických prověrkách nařčen, přes jeho dosavadní neutrální a objektivní profesní přístup k fotogrammetrické problematice,ze stranění “západní” přístrojové technice a technologii a v důsledku toho byl vyloučen z KSČ se všemi dalšími postihy.
            Byl přeložen na ředit. Geodézie,n.p. do technolog. útvaru a v r. 1972 posléze do provozu fotogrammetrie,kde s ním byl v r. 1979 “kulantně” ukončen pracovní poměr. S hledáním dalších pracovních míst byly potíže úměrné doprovodným kádrovým materiálům. Nakonec byl přijat do PÚDISu do výzkumného oddělení projektu městského informačního systému a tam vytrval díky některým uznalým nadřízeným až do r. 1990.
            Na závěr své aktivní činnosti se přece jen ještě dočkal rehabilitace a uznání svých profesních postojů ve službách fotogrammetrie a dosloužil opět v resortu ve VÚGTK ve funkci vedoucího ODIS do r. 1992, kdy odešel do důchodu,avšak ne do ústraní.
            K jeho mimopracovní aktivitě je nutné vyzdvihnout jeho činnost v mezinárodní fotogrammetrické společnosti ISP, jako národního delegáta od r. 1960, kde po čtyřech letech na kongresu v Lisabonu byl zvolen presidentem 4. komise ISP (mapování z leteckých snímků) a v letech 1968: 1972 byl druhým vicepresidentem ISP. V dalším období, vlivem výše zmíněných bouřlivých událostí, mu byla tato činnost dočasně znemožněna, ale od r.1988 v ní opět pokračuje dodnes.
            Léta známe Laďu jako neúnavného a nezastupitelného organizátora setkání špiček bývalých pracovníků resortu geodézie (i mimo resortních),seniorů a posléze v r. 1998 zakladatele Klubu seniorů na Novotného lávce v sídle ČSGK v Praze 1. Shromažduje o nich i o minulých data a údaje pro paměť budoucích.
            Je stále členem Rady ČSGK a redakční rady Zeměměřičského věstníku. Účastnil se na vydání mnoha odborných publikací, např. od r.1958 technologických předpisů pro fotogrammetrii, a v nedávné době na tvorbě “Terminologického slovníku geodézie, kartografie a katastra” (vícejazyčného).
            Stále se účastní mezinárodních akcí, jako kongresů FIG, Česko-slovensko-polských geodetických dní a vnitrostátních akcí vysokých škol, geodetů a kartografů.O těchto akcích příležitostně přednáší referáty.
            Z jeho soukromých zálib lze uvést numismatiku, notafilii a filatelii a ze sportů plavání a prostná při zahrádkaření. Nelze opomenout ani nejoddanější manželku Bělu, inženýrku,také v oboru fotogrammetrie.
            Nejsou-li činnosti jubilanta Ing. Skládala uvedeny všechny a dopodrobna, je to proto, že článek by byl již příliš dlouhý. Ať mi odpustí.
Z uvedeného vyplývá, že Ing. Ladislav Skládal, CSc.,nyní sedmdesátník, ve svém dosavadním životě nezahálel a jde svou činorodostí příkladem ostatním.
            Do dalšího života mu všichni přejeme dobré zdraví a nepolevující elán.
Za Klub seniorů ing.R.HonzátkoVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 02/21 08 23 74 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 4/00         [Na úvodní stránku]