[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

 Z PŘÍSPĚVKŮ PŘEDNESENÝCH NA 6. SJEZDU ČSGK

Aktivity kartografické společnosti ČR

            Vážené kolegyně a kolegové!
            V úvodu mého příspěvku bych rád poděkoval za pozvání na 6. sjezd Vašeho svazu geodetů a kartografů a popřál jeho jednání plný úspěch.
            Při této příležitosti bych se rád zmínil o aktivitách naší Kartografické společnosti ČR v posledních dvou letech. Naše společnost se zaměřila v r. 1999 především na prezentaci české kartografie na 19. mezinárodní kartografické společnosti a 11. valném shromáždění Mezinárodní kartografické asociace. Obě tyto akce se konaly ve dnech 15. až 25. srpna 1999 v Ottawě a za Kartografickou společnost se jich oficiálně zúčastnil člen výboru společnosti a vicepresident ICA, doc. RNDr. Milan Konečný, CSc.
            Součástí Mezinárodní kartografické konference ICA v Ottawě byla - jako již tradičně - i mezinárodní výstava map a atlasů. Na této výstavě byly prezentovány mapové publikace, vydané v členských zemích ICA v letech 1996 - 99. Výstava byla rozdělena do 8 tematických skupin (topografické mapy, námořní mapy, geologické mapy, plány měst, satelitní mapy, mapy pro rekreaci a orientační závody, atlasy a glóby a ostatní). K účasti na české části expozice, kterou organizovala Kartografická společnost ČR, byla vyzvána všechna česká kartografická nakladatelství. Vzhledem k omezeným výstavním prostorám bylo z navržených exponátů vybráno pro českou část expozice 68 mapových publikací z produkce Zeměměřického úřadu, Českého geologického ústavu, Kartografie Praha, a.s., Geodézie Liberec, a.s., SHOCart Zlín, s.r.o., Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs n/L. a Botanického ústavu AV. Ke všem exponátům byly připraveny (v angličtině) bibliografické údaje, které byly publikovány v katalogu této mezinárodní výstavy.
            Pro přípravu mezinárodní výstavy dětské kresby s kartografickou tematikou, která byla součástí Mezinárodní kartografické konference ICA (soutěž o cenu Barbary Petchenikové), uspořádala Kartografická společnost ČR národní soutěž. Soutěž byla rozdělena do tří věkových kategorií a jejím garantem za společnost byl doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc. Vítězné kresby z této národní soutěže (celkem 5 exponátů) byly prezentovány na mezinárodní výstavě dětské kresby v Ottawě.
            Pro 11. Valné shromáždění ICA jsem připravil spolu s místopředsedou společnosti, pplk. doc. ing. Václavem Talhoferem, CSc., národní zprávu "Czech Cartography 1995 - 1999", která obsahuje informace o činnosti společnosti, o civilní a vojenské topografické službě, o českých kartografických nakladatelstvích, o výchově kartografů na českých univerzitách a o kartografických periodikách. V této zprávě byly publikovány i vítězné dětské kresby z národní soutěže o cenu B. Petchenikové.
            Dosavadní úspěšná reprezentace ČR v ICA, která se odráží i v aktivitě členů společnosti v komisích a v pracovních skupinách ICA, byla na 11. valném shromáždění potvrzena i tím, že doc. RNDr. M. Konečný, CSc. byl znovu zvolen do funkce vicepresidenta ICA i pro funkční období 1999 - 2003. V tomto období bude mít Kartografická společnost ČR zastoupení ve 13 ze 17 existujících komisí asociace. V uplynulém období 1995 - 99 se členové naší společnosti účastnili řady mezinárodních programů ICA. Tak např. na Fsv ČVUT byla připravena publikace "Compendiun of Cartographic Techniques, Volume 1 - Analogue Techniques" na CD-ROM.
            Druhou nejvýznamnější akcí roku 1999 bylo uspořádání 13. kartografické konference, která se konala ve dnech 9. - 10. září v Bratislavě. Pořadateli konference byly - jak už je u nás tradicí, obě kartografické společnosti. Konference se konala na Přírodovědecké fakultě Komenského univerzity a jejím odborným garantem byl prof. RNDr. Jozef Krcho, DrSc. Úvodní referát přednesl president Mezinárodní kartografické asociace prof. Michael Wood (Univerzita Aberdeen, UK), který byl hostem této konference. Celkem bylo předneseno 42 referátů, z nichž 15 bylo zveřejněno ve dvojčísle 7. - 8. Geodetického a kartografického obzoru, které bylo této konferenci věnováno, 14 bylo zveřejněno v Kartografických listoch č. 7/99 vydávaných Geografickým ústavem SAV spolu s Kartografickou společností SR a 13 ve sborníku konference.
            Prakticky paralelně s touto akcí probíhala na katedře geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (7. - 9. září 1999) třídenní konference Olomouc 99 - Integrace prostorových dat, u níž jedním ze spolupořadatelů byla i Kartografická společnost ČR. Odborný program konference byl doplněn panelovou sekcí a poměrně rozsáhlou technickou výstavou a workshopy, uspořádanými společností Intergraph a Českou asociací pro geoinformace, jíž je naše společnost kolektivním členem. Na společenském večeru dne 8. září 1999 zde proběhlo vyhodnocení soutěže o nejlepší mapu roku 1998.
            Tato soutěž byla ve svém prvním ročníku vypsána ve dvou kategoriích: tištěné mapy a digitální produkty. Do soutěže v kategorii tištěných map zaslalo své výrobky 10 nakladatelství, cena "Mapa roku 1998" byla komisí udělena za publikaci Praha - Atlas ortofotomap 1 : 6 000. Na ceny v této kategorii byly nominovány: Automapa Evropy (PJ Soft, s.r.o.), DMU 25 (Vojenský topografický ústav Dobruška) a Multimediální Atlas Prahy (Kartografie Praha, a.s.). Cena "Mapa roku" v této kategorii nebyla udělena, zvláštní cenu však komise udělila Vojenskému zeměpisnému ústavu v Praze za mapy JOG-G a JOG-A pro společné pozemní a letecké operace NATO (obě v měřítku 1 : 250 000). Ve druhém ročníku této soutěže byl jako "Mapa roku 1999" vyhodnocen Školní atlas České republiky (vydala Geodézie ČS, a.s.). Soutěž "Mapa roku 2000" v současné době probíhá a její vyhodnocení by mělo být provedeno na Pražském mezinárodním knižním veletrhu 2001.
            V květnu 1999 se uskutečnila další - v pořadí již třetí - schůzka představitelů evropských kartografických společností, jejímž výsledkem bylo ustanovení Evropské kartografické unie (European Cartographic Union). Zakládajícími členy unie jsou kartografické společnosti Belgie, České republiky, Francie, Holandska, Polska, Lucemburska, Rakouska, Spolkové republiky Německa, Švýcarska, Švédska a Velké Británie. Do čela přípravného výboru unie byl zvolen prof. Andrew Tatham (UK) a funkcí generálního sekretáře a pokladníka byl pověřen prof. Dr. Menno-Jan Kraak (Holandsko). Cílem unie jako regionální mezinárodní kartografické asociace je propagace kartografie jako oboru a zaměstnání v národním i mezinárodním rámci Evropy a propagace vzájemné spolupráce a porozumění v této disciplině a v kartografické profesi mezi členskými společnostmi. Činnost ECU je řízena výborem, jehož členy jsou představitelé, určení národní kartografickou společností. Členství ve výboru je čtyřleté a převážná část styku výboru probíhá formou elektronických konferencí.
            V březnu 2000 se konalo 4. plenární zasedání Kartografické společnosti ČR v Praze. Na jeho programu bylo vyhodnocení dosavadní činnosti společnosti, volba jejích nových orgánů a stanovení dalších aktivit jak v národní, tak i v mezinárodní oblasti. Odborná část plenárního zasedání byla věnována aktuálním informacím z Mezinárodní kartografické konference ICA v Ottawě. V říjnu r. 2000 se konal v Praze seminář "Digitální kartografie II", na němž byly předneseny referáty z oblasti ZABAGEDu a kartografická veřejnost byla seznámena s výsledky výzkumu v oblasti digitálních technik prováděného na vysokých školách. Dále byly zahájeny přípravy 14. kartografické konference, která se bude konat v září r. 2001 v Plzni (za spoluúčasti Kartografické společnosti SR), a přípravy české účasti na 20. mezinárodní kartografické konferenci ICA v Beingu v r. 2001.

Doc. ing. Miroslav MIKŠOVSKÝ, CSc.Vydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 02/21 08 23 74 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 04/01         [Na úvodní stránku]