[Web Zeměměřič]
 

 

Pozvánka ČSGK na nejbližší odborné akce
Nejsem si jist, zda čtenářům Zeměměřičského věstníku neunikly informace o nejbližších odborných akcích ČSGK, proto využívám prostoru poskytovaného časopisem ZEMĚMĚŘIČ k této propagaci:

Právní vztahy k nemovitostem – seminář formou dotazů a panelové diskuse
   K danému tématu se vrací ČSGK po několika letech a bude-li odezva účastníků kladná, hodlá jej pořádat každoročně. Seminář se koná se v pátek 21. května v Praze v budově Obvodního úřadu pro Prahu 8, Zenklova 43/147 (tzv. "Bílý dům") nebo 1. června v Brně v Klubu MK, Vlhká 21. Prezence je od 8 do 9 hod., program končí asi v 15 hod. Vložné činí 650 Kč pro členy ČSGK a 680 Kč pro nečleny. Přihlášky přijímá sekretariát ČSGK, na poslední chvíli i telefonicky na pražském čísle 02/21082374 se zaplacením vložného na místě.
   Odborní lektoři Doc. JUDr. Josef Fiala, CSc. (Masarykova universita Brno, JUDr. Eva Barešová (ČÚZK), Ing. Květa Olivová (ČÚZK) poskytnou účastníkům semináře aktuální informace o zápisech vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí (zástavy, věcná břemena, předkupní práva, společná jmění manželů...) a postupech při odstranění zjištěných chyb.

V. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny
   Každoroční mezinárodní setkání zeměměřičů pořádané Stowarzyszeniem Geodetów Polskich (SGP), Slovenskou spoločnosťou geodetov a kartografov a ČSGK připravili polští kolegové od 11. do 13. června v Ustroni v penzionátu "JUHAS" asi 24 km východně od hraničního přechodu v Těšíně. Program začíná v pátek odpoledne a končí v neděli popoledni. Letošními tématy jsou pozemkové úpravy, oceňování a bonitace nemovitostí, standardizace a technické předpisy, samospráva našeho oboru. Odborná témata doplní vystoupení představitelů resortních státních orgánů Polska, Slovenska a ČR a zástupců pořadatelů. Předneseno má být přibližně 12 referátů lektorů všech tří pořadatelů, velký časový prostor bude dán také diskusi a doprovodnému společenskému a kulturnímu programu.
   Vložné, v němž je zahrnuto ubytování a stravování, činí 375 zlotých, tj. asi 100 amerických dolarů nebo 3800 Kč a je splatné na účet BBG IV O/Warszawa nr 11601120-6770-132. Přihlásit se lze lístkem na adresu Zarzad Glówny Stowarzyszenia Geodetów Polskich – 00-043 Warzsawa ul. Czaciego 3/5, p. 416, obsahujícím jméno, adresu a zaměstnavatele. Přihlášku zaslat do 31. 5. Delegaci ČSGK tvoří zástupci resortu ČÚZK, členové ČSGK z Prahy, poboček z Brna a Opavy.

Geodézia a kartografia v dopravě – VII. mezinárodní konference
   Předchozí VI. konferenci na dané téma pamatují účastníci z Plzně v roce 1993. VII. konferenci pořádá Slovenský zväz geodetov za odborné spoluúčasti ČSGK, SGP, Slovenského zväzu stavebných inžinierov a Kartografickej spoločnosti SR od 1. do 2. července v Banskej Štiavnici v prostorech Fakulty Enviromentalistiky Technické univerzity Zvolen v Šoltésovej ulici č. 5.
   Program konference zahrnuje 5 bloků týkajících se geodézie v silniční, železniční, vodní a letecké dopravě a v telekomunikacích. Připraveno je několik desítek referátů orientovaných na všechny aktuální problémy IG, IS, pozemkových správ a evidence, technologií měření a další. Konference začíná po prezenci a obědě od čtvrtka 13 hod. do oběda po poledni v pátek.
   Závaznou přihlášku s poměrně nízkými poplatky vložného, stravování a ubytování najdete v tomto čísle časopisu ZEMĚMĚŘIČ. Konečným termínem pro zaplacení vložného a rezervace ubytování je 30. květen.

    Ing. Petr Polák, předseda ČSGK
    Zeměměřičský věstník, ročník VIII (XXXV), Praha 5. 5. 1999, číslo 5/99


    Z časopisu Zeměměřič č. 5/99         [Na úvodní stránku]