[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

 KAPITOLY Z HISTORIE FIG – 2. díl


            Do análů československé geodézie se nesmazatelné zapsal XI. kongres FIG v Římě (1965). Důvody k tomu byly dva: jednak díky podnětu z předchozího kongresu ve Vídni jsme v Geodezii Brno připravovali velkolepou národní expozici, která díky stávce italských celníků nedošla dále než na hraniční železniční přechod a odtud byla vrácena; jednak nečekanému vítězství našeho bratislavského kolegy Ladislava Kubáčka, který zvítězil v prvním běhu kongresové soutěže mladých geodetů a z tohoto důvodu mu byla přiznána finanční odměna, bezplatný pobyt na kongresu a především čest figurovat na věčné časy na listině vítězů této soutěže FIG. Snad se patří na tomto místě uvést, že stejný úspěch zaznamenal náš další – shodou okolností také bratislavský kolega Juraj Vališ, který si podobnou cenu odnesl o 18 let později v mnohem náročnější konkurenci na XVII. kongresu FIG v Sofii.
            Neméně pamětihodný (alespoň pro nás) byl XII. kongres FIG (1968) v Londýně. Odborná angažovanost našich autorů je vyčíslitelná nejen čtyřmi referáty (tzv. invited papers), ale především skutečností, že prof. Krumphanzl byl pověřen předsednictvím 6. komise FIG “Inženýrská geodézie“ a jeho sekretářem se stal náš někdejší spolupracovník a přítel Milan Brychta, oba z ČVUT Praha. Nutno zde uvést, že systém rozvíjení odborné činnosti ve formě tzv. “studijních skupin“, který naši kolegové zavedli v komisi 6, byl v dalším v rámci FIG akceptován v plné šíři až do dnešních dnů. Ale ani zde nebyla činnost prof. Krumpanzla bez trpkých zádrhelů. Vzpomínám, jakým nedůstojným způsobem mu nebylo povoleno na následujícím kongresu ve Wiesbadenu předat funkci svému nástupci – vše se muselo odehrávat jen v písemné formě, bez možnosti osobního kontaktu. To bylo ovšem jako důsledek nastalé politické “normalizace“ a jako daň za několik měsíců relativního uvolnění v roce 1968.
            XIII. kongres FIG (1971) ve Wiesbadenu byl svým způsobem doznívající politickou revoltou za rok 1968, a to z obou stran barikády: čeští a slovenští geodeti přihlásili řadu referátů, z nich 14 (!) bylo přijato jako referáty “vyzvané“. Mnoho z nich mohlo být předneseno jen na vrub pohostinství a přátelských vztahů německých geodetů k nám. Bez nároku na historickou přesnost se dochovává, že na tomto kongresu byli pověřeni kolegové Karel Kollar a Jiří Šimek vedeném studijní skupiny 6C – katastr podzemních vedení. Oba jmenovaní projevili takovou pracovní aktivitu, že v rozporu s přijatými zásadami ve FIG vedli tuto odbornou skupinu až do roku 1981, do XVI. kongresu FIG v Montreaux. Inženýrská geodezie v té době byla ze známých i nečekaných důvodů doménou středoevropského regionu a sborníky přednášek z komise 6 na kongresech patřily vždy k těm obsahově nejrozsáhlejším.
            V roce 1973 došlo na domácí půdě ČSVTS k zásadnímu organizačnímu zvratu: pro koordinaci zahraničních kontaktů byl zřízen Československý výbor geodetický a kartografický (prof. Anton Suchánek), který koordinoval práci nově založených Českých národních komitétů pro FIG (předs. Klimeš), ISPRS (předs. Maršík) a ICA (předs. Mikšovský). Tím dostalo zastoupení naší země v jednotlivých mezinárodních nevládních organizacích (MNO) určitou kontinuitu a nezávislost na rezortním orgánu geodézie a kartografie; jedním z důležitých aspektů funkce komitétu bylo udržení teritoriální rovnováhy mezi českým a slovenským zastoupením v zahraničí.
            V rámci FIG byl prvním vystoupením zástupců této nové organizační struktury účast na XIV. kongresu FIG (1974) ve Washingtonu,kde za tehdejší ČSSR odjeli Anton Suchánek a Milan Klimeš, který v komisi 6 přednesl referát Františka Šilara. Výsledkem našeho působení na kongresu byla výzva na organizaci zasedání Stálého výboru FIG v roce 1979 v českých zemích, kterou inicioval velký přítel Čechů a Slováků president FIG Radlinski, tehdejší ředitel US Geological Survey v Restonu.
            XV. kongres FIG v Stockholmu (1977) znamenal trvající tendenci v aktivním přínosu českých a slovenských geodetů k rozvoji geodézie, a to opět ve formě 11 vyzvaných referátů, které předneslo 7 členů národní delegace. Jako obvykle instalovali taktéž předem připravenou národní expozici.
            Samostatnou kapitolou v působení českých geodetů v FIG bylo zasedání Stálého výboru FIG (1979) v Brně na veletržním výstavišti. Jako odborný program byla organizována doprovodná mezinárodní konference, věnovaná rozvoji inženýrské geodézie a mapování ve velkých měřítkách. O současném rozvoji geodézie na domácí půdě vypovídala rozsáhlá výstava v rotundě A na Výstavišti a neméně impozantní výstava o historii geodézie v českých zemích v Technickém muzeu v Brně. Pro informaci o aktuálním rozvoji zeměměřictví byla organizována řada exkurzí nejen v rámci města Brna, ale i celé ČSSR. President FIG prof. Matthias odměnil hlavního organizátora hodinkami s věnováním. Pro trvalou dokumentaci prvního pobytu FIG na území českých zemí byla byru věnována broušená váza vyhotovená v moravských sklárnách Karolinka, opatřená patřičným věnováním, která je v současné době umístěna ve stálém sekretariátu FIG v Dánsku. Prezidentu FIG prof. Matthiasovi bylo přiznáno čestné členství ČSVTS.
            Ve výčtu našeho významného působení v FIG nutně přináleží XVI. kongres FIG (1981) v Montreaux. Tříčlenná oficiální delegace byla doprovázena 15 účastníky tematického zájezdu. Ke kuriozitám tohoto zájezdu patřilo místo jejich pobytu, kterým byl protiatomový kryt v bezprostřední blízkosti místa kongresu. O tom, že svými 17 referáty patřila česká a slovenská účast k nejaktivnějším, snad není potřebné se příliš rozvádět, stejně jako o národní expozici. České vedení studijní skupiny 6D – tj. Kollar a Šimek prezentovalo výsledek mezinárodní spolupráce publikací “Katastr podzemních vedení některých evropských měst“, který vzbudil zaslouženou pozornost. Účastníci tematického zájezdu potom měli možnost ověřit publikované informace v praxi v některých švýcarských městeček.
            Cílem celé řady tematických autobusových zájezdů byl další, již XVII. kongres FIG (1983) v Sofii. Kongres se konal v honosném (až nepřehledně velikém) paláci kultury. Česká a slovenská geodézie zde opět slavila velké úspěchy, odborné a společenské uznání. Juraj Vališ z Bratislavy získal kongresovou cenu v soutěži mladých geodetů, Jiří Šimek získal uznání za svoji “fanfáru FIG“, která se od tohoto kongresu hraje při všech významných příležitostech FIG, ať již na zasedání Valného shromáždění, na kongresech apod. Do kontextu odborné výstavy se plně zapojila národní expozice naší země. Tříčlenná oficiální delegace mohla po ukončení odjet s uspokojením dobré reprezentace geodetů naší země.
            Rok 1986 měl být již definitivně koncem měnících se termínů konání kongresů, a to díky IUSM (International Union of Surveying and Mapping), jehož duchovním otcem byl nezapomenutelný president Pejevsky z Bulharska. Tato organizace sdružovala všechny existující MNO v oboru geodézie, fotogrammetrie, kartografie a důlního měřictví, tj. FIG, ISPRS, ICA a ISMS s cílem koordinace jejich činnosti po stránce odborné i organizační, tj. odbourat termínové kolize kongresů a dalších velkých mezinárodních setkání.
            IUSM existovala do konce dvacátého století, kdy nebyla již ani vůle, ale ani prostředky dále udržovat (za cenu poměrně vysokých nákladů) tuto deštníkovou organizaci.
            XVIII. kongres FIG (1986) v Torontu byl poznamenán smutnou událostí, která provázela intenzivní přípravy k odjezdu. Jeden z nejaktivnějších členů delegace Jiří Šimek zemřel těsně před odjezdem, a tak se mu nemohlo dostat zaslouženého uznání jak za výsledky činnosti studijní skupiny 6D, tak za autorství “fanfáry FIG“. Nicméně společně připravená národní expozice byla úspěšně instalována a odeznělo 8 vyzvaných referátů, které přednesli jak členové tříčlenné oficiální delegace, tak někteří z 9 účastníků tematického leteckého zájezdu.
            Valné shromáždění FIG potvrdilo čestné členství FIG Milanu Klimešěovi, což bylo oslaveno společně s čestným členstvím FIG ředitele OICRF Henssena (NL) vydáním publikace o Komenském a Hollarovi v Nizozemsku, vydané za nezištného přispění Masarykovy university v Brně (Milan V. Drápela) a ČSVTS gk. Naopak holandští kolegové k této příležitosti připravili raut pro ostatní představitele FIG.
            K uvedenému kongresu nezbytně patří i následné pořádání domácí akce v Brně, nazvané “TORONTO 1986“, která reprízovala nejdůležitější události kongresu pro domácí odborníky. Tak zazněly ve zkratce všechny české referáty, všechny příspěvky mladých geodetů, kterými se účastnili kongresové soutěže, souhrny referátů v jednotlivých komisích, zprávy o absolvovaných exkurzích ap. V této souvislosti byla reprizována i československá národní expozice z Toronta. Z dnešního pohledu je zcela neskutečné, že na takovou akci přijelo ze všech koutů státu na dvě stovky účastníků.
            Rok 1989 byl významnou změnou nejen v celospolečenském slova smyslu, ale i v organizační struktuře Společnosti geodézie a kartografie, takže v květnu 1990 byla ukončena činnost existujících národních komitétů, které se postupně osamostatňovaly do fotogrammetrické a kartografické společnosti. Geodeti zůstávali i nadále poněkud konzervativní a v konečném důsledku národní členství v FIG přešlo na nově se tvořící Český svaz geodetů a kartografů. Nicméně účast na XIX. kongresu FIG (1990) v Helsinkách přežila předchozí usnesení centrálních orgánů ČSVTS a na služební cestu do Finska se vydal jeden český delegát (M. Klimeš) s cílem udržet kontinuitu českého členství v FIG. Uvolnění zahraničních styků se projevilo i ve formě tematického zájezdu, organizovaného Jaroslavem Hlubučkem. Nutno říci, že organizačně nejasná reprezentace státu se tímto způsobem vyřešila.

Dokončení příště.

Ing. Milan Klimeš, ČSGKVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 02/21 08 23 74 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 6+7/00         [Na úvodní stránku]