[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

 Víte, že...?


           
Ing. Jiří Antropius – 70 let
            Dne 3. 5. 2000 se dožil v plné duševní i fyzické svěžesti významného životního jubilea bývalý vedoucí Střediska geodezie pro hl. m. Prahu.
Při této příležitosti je vhodné připomenout jeho významné životní události a osudy ve vztahu k jeho činnosti, zejména pak rezortní. Po maturitě na reálném gymnasiu ve Slaném v r. 1949 byl přijat na ČVUT ke studiu zeměměřictví na tehdejší Vysoké škole speciálních nauk. Po 2 letech úspěšného studia byl v r. 1951 povolán k výkonu vojenské základní služby do Vojenského tábora nucených prací v Karviné. Na konci r. 1953, po propuštění z tábora, se vrací zpět na zeměměřickou fakultu, kterou v lednu 1956 ukončil s vyznamenáním. V únoru 1956 nastoupil do oddělení přesné nivelace Geodetického a topografického ústavu v Praze. V r. 1958 nastoupil u Oblastního ústavu geodezie a kartografie a byl zařazen jako pracovník pro notářsko-technickou agendu na Okresní měřické středisko ve Slaném. Po zániku okresu Slaný sloučením do okresu Kladno byl jmenován v r. 1960 vedoucím oddílu na tehdejším SG Kladno. Jeho úspěšná pracovní činnost byla komplikována politickými zásahy slánských orgánů KSČ a proto raději odchází v r. 1962 na Středisko geodezie pro hl. m. Prahu jako odpovědný geodet na sídliště Pankrác a Michelská pláň a v této funkci působí do konce r. 1963. Po přijetí zákona č. 22/1964 Sb. mu jako perspektivnímu pracovníkovi byla nabídnuta činnost na podnikovém ředitelství OÚG Praha se zaměřením na uplatňování nového zákona v podmínkách středisek geodezie. Tohoto úkolu se zhostil velmi dobře formou prováděných školení a vydáváním učebních textů a kontrolami na SG. V r. 1965 byl vyslán k prohloubení teoretických znalostí na postgraduální studium na právnické fakultě v Praze, obor pozemkové a družstevní právo. Postgraduální studium úspěšně ukončil v r. 1968. V únoru 1968 vstoupil do KSČ, poněvadž začínající pražské jaro v něm vyvolalo představu, že svým působením na stranické půdě pomůže k tomu, aby praktiky KSČ z padesátých let, které prožil na vlastní kůži, byly odsouzeny a aby bylo zabráněno jejich případnému opakování. Ze známých důvodů zůstaly jeho představy v tomto směru nesplněny. Při reorganizaci resortu v r. 1971 se stal vedoucím oddělení evidence nemovitostí na Geodetické a kartografické správě pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu a v r. 1973 se vrací zpět na vedení Geodezie n.p. Praha jako vedoucí oddělení řízení výroby a jakosti. V r. 1977 byl jmenován vedoucím Střediska geodezie pro hl. m. Prahu a v této funkci setrval až do r. 1991, kdy odešel do důchodu. V tomto období se stal soudním znalcem z oboru geodezie a kartografie a v r. 1985 složil u Městského soudu v Praze předepsané zkoušky pro získání soudní znalecké činnosti v oboru ekonomika a byl jmenován soudním znalcem pro obor ekonomika, ceny a odhady se zvl. specializací nemovitosti.
            Ihned po odchodu do důchodu v r. 1991 založil geodetickou a znaleckou kancelář, kterou dosud provozuje.
            V r. 1994 se stal členem výboru Komory soudních znalců – sekce stavebnictví Praha a v této funkci dosud pracuje.
            Ing. Antropius je jako většina geodetů rád ve společnosti veselých lidí, má smysl pro humor, je to životní optimista a stále se zúčastňuje společenského života. Žije v "geodetické rodině“, neboť jeho žena Hana dosud pracuje na KÚ Praha-východ, a dcera, i když se již profesionálně geodezií nezabývá, tento obor na Stavební fakultě vystudovala. Nejsou-li zde všechny významné činnosti a životní mezníky jubilanta uvedeny, je to tím, že by článek byl příliš dlouhý. Ze všeho, co zde bylo uvedeno však vyplývá, že sedmdesátník Ing. Jiří Antropius svůj život neprozahálel, a že za ním zůstal velký kus vykonané práce.

Ing. Ladislav Skládal, CSc.


Ing. Miroslav PALATA – 70 let
            Ing. Palata se dne 30. 8. t.r. dožívá 70 let. Jako absolvent ČVUT, fakulty inženýrského stavitelství, oddělení zeměměřického inženýrství vstoupil do praxe v r. 1953 – do Státního zeměměřického a kartografického ústavu v Praze.
            Od r. 1964 působí jako odborný asistent na katedře speciální geodezie. Je autorem a spoluautorem několika skript a článků v odborném tisku. Ve výuce se věnuje stavební geodezii na všech oborech studia a od škol. r. 1980/81 byl pověřen přednáškami v denním i dálkovém studiu z ekonomiky a teorie systémů. Dále je činný též jako vedoucí diplomových prací a člen komisí pro SZZ. Své znalosti si neustále doplňoval, např. v letech 1968 – 69 čtyřsemestrové studium angličtiny pro experty na univerzitě 17. listopadu – ukončené státní jazykovou zkouškou s vyznamenáním, v letech 1974 – 76 čtyřsemestrální postgraduální studium matematických metod v ekonomii na fakultě řízení VŠE.
            Zahraniční stáže – MIIGAiK Moskva, KISI Kijev a TU Dresden. Geodetické veřejnosti je znám svou účastí při budování III. řádu ČSJNS, zastabilizoval a zaměřil podrobnou niv. síť pro vodní dílo ORLÍK, účastí při budování zařízení na bodech stát. trigonometrické sítě včetně astronomického měření, koordinací prací na tvorbě II. dílu katalogu nivel. bodů se všemi organizacemi resortu.
            Na žádost Kanceláře prezidenta republiky vypracoval studii o nivelačních sítích na území Pražského hradu, spoluator návrhu nové nivelační sítě pro Pražský hrad. Navrhl a změřil síť pro sledování vertikálních změn na objektu Národního památníku na Vítkově.
            Ing. M.Palata aktivně pracuje v Českém svazu geodetů a kartografů (zakládající člen a jednatel 0S 1707 – ekonomiky g. a k. prací, člen výboru 0S 1709 – pro odbornou výchovu a vzdělávání, nyní předseda revizní komise v Pobočce ČSGK při fakultě stavební ČVUT v Praze).
            Redakční rada Zeměměřičského věstníku blahopřeje Ing. M. Palatovi k jeho jubileu a přeje mu pevné zdraví a životní pohodu.     (JP)


Ing. Antonín HOLEČEK – 70 let
            Ing. Holeček slaví dne 11. 6. t.r. své 70. narozeniny. Vyučil se jemným mechanikem a pracoval na montáži geodetických přístrojů v MEOPTĚ. V letech 1949 – 51 absolvoval studium průmyslovky optickomechanické. Po vojenské službě pracoval jako výzkumný asistent ve Výzkumném ústavu obráběcích strojů odkud přešel v r. 1956 na Zeměměřickou fakultu (později stavební fakulta) ČVUT, kde působil do r. 1995. V letech 1963 – 67 vystudoval večerně slaboproudou průmyslovku a studium završil dálkovým studiem oboru geodezie a kartografie na fakultě stavební v letech 1968 – 1974.
            Během působení na stavební fakultě pracoval stále na katedře geodezie a pozemkových úprav, nejprve jako mechanik specialista, později jako vedoucí laboratoře. Úzce spolupracoval s katedrou speciální geodezie, Metrostavem a Vodními stavbami na zavádění laserové techniky do výstavby. Od r. 1975 se zúčastňuje výuky geodezie. Od r. 1992 ve spolupráci s doc. J. Streiblem zajišťuje výuku volitelného předmětu "Justáže geodetických přístrojů“.
            Absolventi studia na fakultě stavební po r. 1982 Ing. Holečka mohou též znát ze slavnostních promocí, kde působí jako pedel.
            Ing. Holeček je členem ČSGK v pobočce při fakultě stavební. Redakční rada Zeměměřičského věstníku se připojuje k řadě gratulantů s přáním dobrého zdraví a úspěchů ve známé firmě Geophol.     (JP)

 Vydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 02/21 08 23 74 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 6+7/00         [Na úvodní stránku]