[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

 GEODE/ÉZIE

 

(odpověď na jazykový dotaz)

            Pravidla českého pravopisu z r. 1993 zavedla řadu nových způsobů psaní, mj. drogerie, pasivum, milion, kurz, amnezie, geodezie.

            Ne všechny z těchto úprav byly přijaty, ať už jazykovědci mimo náš ústav nebo širokou veřejností. Dodatek k Pravidlům z r. 1994 stanoví, že podoby platné před rokem 1993 se pokládají za rovněž správné. To se týká i psaní slova geodézie, kde - jak uvádíte a jak lze i doložit z textů - se vyskytuje krátká podoba jen ve výrazné menšině a sami geodeti užívají většinou až výhradně podobu geodézie.

            Doporučujeme proto držet se, píšete-li vlastní text, i proti Pravidlům 1993 vžitého psaní geodézie. Psaní geodezie do případné další úpravy Pravidel nicméně nelze pokládat za chybné.

Ústav pro jazyk český Akademie věd ČRVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 02/21 08 23 74 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 8+9/00         [Na úvodní stránku]