[Web Zeměměřič]
 

 

Aktuální problémy IG 1999

           Dne 21.dubna 1999 proběhl v KLUBU Kongresového centra na Výstavišti v Brně 4. odborný seminář "AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODEZIE 1999", který se stal již tradiční doprovodnou akcí Stavebního veletrhu v Brně.
           Po přivítání účastníků semináře garantem akce Ing. Jaromírem Procházkou, CSc., byli jmenovitě přivítáni hosté semináře, kterými byli zástupci Stavební fakulty STU Bratislava a zároveň představitelé slovenské Komory geodetů a kartografů a Slovenského zväzu geodetů prof. Ing. Vlastimil Staněk, DrSc., doc. Ing. Alojz Kopáčik, CSc. a Ing. Štefan Lukáč, dále předseda české Komory geodetů a kartografů Ing. Jan Fafejta a předseda Českého svazu geodetů a kartografů Ing. Petr Polák.
           V průběhu semináře byly předneseny následující referáty:

  1. Ing. Petr Polák (předseda ČSGK) - "Kam kráčí inženýrská geodezie ? "
  2. Ing. arch. Vladimír Klajman (zástupce ČKAIT) - "Geodetické podklady pro územně plánovací činnost"
  3. Doc. Ing. Alojz Kopáčik, CSc. a spol. (STU Bratislava) - "Výuka inženýrské geodézie na Slovensku "
  4. Doc. Ing. Josef Novák, CSc. a spol. (HGF VŠB TU Ostrava) - "Výuka inženýrské geodézie v ČR"
  5. Ing. Václav Čada, CSc. (ZČU Plzeň) - "Závazné souřadnicové systémy v České republice"
  6. Ing. Štefan Lukáč (STU Bratislava) - "Problematika inženýrské geodézie v podmínkách SR"
  7. Ing. Jan Fafejta (předseda KGK) - "Geodetické práce na stavbách z pohledu KGK"
  8. Ing. Václav Šanda (Gefos Praha) - "Cesty pro legalizaci technických norem a jejich prosazení na stavbách"

           Všechny referáty (kromě druhého, který nebyl předán v písemné formě) jsou uvedeny ve sborníku semináře, popř. na Internetu na adrese: www.zememeric.cz/csgk/apig99/index.htm.
           V nepublikovaném referátu (č.2) seznámil Ing. arch. Klajman účastníky semináře nejprve s činností České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, která má v 11 oborech téměř 19 000 členů, jejichž členství v ČKAIT je ze zákona povinné. Hlavní část svého referátu pak věnoval problematice geodetických podkladů pro územně plánovací činnost z pohledu projektanta. Upozornil na problémy způsobené špatným stavem stávajících mapových podkladů a nekoncepčností jejich obnovy. V diskusi byla zdůrazněna důležitost spolupráce ČKAIT s KGK, která má snahu tuto problematiku řešit s ČÚZK.
           S krátkým závěrečným projevem vystoupil předseda ČSGK Ing. Petr Polák, který mimo jiné pozval účastníky semináře na mezinárodní konferenci "Geodézie a kartografie v dopravě" (1. a 2. 7. 99, Banská Štiavnica). Pořadatelem konference je Slovenský zväz geodetov, ve spolupráci s ČSGK, Stowarzyszeniem geodetóv polskich, Slovenským zväzom stavebných inžinierov a Kartografickou spoločnosťou SR.
           Během přestávky semináře proběhla řada neformálních setkání a po jeho skončení měli účastníci možnost navštívit expozici 4. stavebního veletrhu v Brně, s prezentací řady geodetických firem. Podle ohlasu účastníků lze pokládat průběh semináře za úspěšný.
           Semináře se zúčastnilo kolem 80 geodetů, kteří měli možnost se seznámit se stavem řešení některých palčivých problémů inženýrské geodézie v Čechách i na Slovensku.
           Závěrem bych chtěl poděkovat všem referujícím za přednesení hodnotných referátů, jmenovitě pak kolegům ze Slovenska, dále všem spolupracovníkům, kteří se podíleli na přípravě semináře, především členům odborné skupiny inženýrské geodezie ČSGK a organizačnímu garantovi Ing. Jiřímu Vaingátovi. Zároveň bych chtěl pozvat všechny účastníky i jejich známé na seminář z oblasti inženýrské geodézie při 5. stavebním veletrhu v Brně 2000.

Ing.Jaromír Procházka,CSc., odborný garant semináře

           Pozn.: Pro zájemce o referáty, které byly předneseny na výše zmíněném semináři je ještě několik sborníků k dispozici v sekretariátu ČSGK za 80,- Kč (+ poštovné).

 

Zeměměřičský věstník, ročník VIII (XXXV)  Praha 1.9. 1999  číslo 8+9/99


    Z časopisu Zeměměřič č. 8+9/99         [Na úvodní stránku]