[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 3. část

8.
Dalším úkolem byla rekonstrukce ČÚGK. Nejdříve mělo být doplněno personální obsazení úřadu o nové odborníky z praxe. Současně cestou OF byly vyhledávány příležitosti ke stážím pracovníků úřadu u podniků řízených úřadem, aby se seznámili se současnou praxí. Za třetí měla být pomoc úřadu organizována cestou vytváření pracovních skupin z odborníků z praxe k řešení konkrétních úkolů úřadu.

Akce hledání nových pracovníků uveřejněním nabídky v tisku nepřinesla žádný výsledek. Cestou OF byli hledání odborníci, schopní a ochotní pomoci úřadu. Bylo zajištěno i přidělení bytu v Praze z vládní reservy pro nové pracovníky. Zpočátku se hlásilo asi 15 odborníků, ale opravdu se nepřihlásil nakonec nikdo. Když se pátralo po příčině odmítnutí nabídky, většinou zněla odpověď, že mezilidské vztahy na úřadě nejsou příznivé. Jak je změnit bez nástupu nových pracovníků ovšem neporadil nikdo.

Na různých pracovištích podniků byly připraveny stáže pro pracovníky úřadu. Není mí však znám žádný případ, že by nabídka stáže byla přijata. Předseda ČÚGK však tvrdil, že vytvořil vhodné podmínky pro stážisty.

Pracovní skupiny pro řešení konkrétních úkolů byly na zasedání AV OF za účasti ing. Radoucha dne 29. 3. 1990 navrženy pro otázky
1) katastru
2) Základní mapy velkého měřítka
3) soukromé podnikání
4) využívání mapových podkladů státních mapových děl
5) manipulace s katastrálními mapami.

K tomu je třeba připočíst pracovní skupinu navrženou jmenovitě k připomínkování návrhu živnostenského zákona na schůzi OF dne 15. 3. 1990.

9.
Na památném semináři 10. ledna 1990 (viz ad 1) bylo kromě založení Občanského fóra geodetů a kartografů učiněno ještě jedno důležité rozhodnutí. Schválilo se prohlášení o ustavení Svazu geodetů a kartografů (SGK) a přítomný předseda Českého výboru společnosti geodezie a kartografie ČSVTS, ing. Beneš, CSc., nabídl spolupráci stávajícího výboru se zástupci Svazu. Dne 11. ledna byl Český výbor Společnosti GaK doplněn o 3 zástupce Svazu a byly zahájeny přípravy na mimořádnou konferenci České společnosti geodezie a kartografie ČSVTS.

Mimořádná konference se konala 2. února 1990. Na ní zvolený prozatímní výbor (předseda ing. Robert Paul) od té chvíle Českého svazu geodetů a kartografů se svými delegáty zúčastnil 24. 3. 1990 Českého sjezdu ČSVTS a následně se zúčastnil dne 5. 5. 1990 v Brně mimořádného sjezdu ČSVTS (federálního). Tam byla ukončena činnost ČSVTS a jeho orgánů a vznikl Českomoravský svaz vědeckotechnických společností a Slovenský svaz vědeckotechnických společností.

Na českém sjezdu ČSVTS byl jako nástupnická organizace ČSVTS místo Českomoravského svazu VTS založen Český svaz vědeckotechnických společností (ČVTS). 1. sjezd Českého svazu geodetů a kartografů (ČSGK) po českém sjezdu ČSVTS se konal dne 23. 6. 1990 v Praze. Sjezd schválil podpis předsedy prozatímního výboru na zakládací listině ČVTS a zvolil orgány ČSGK. Předsedou Rady svazu byl zvolen ing. Robert Paul.

Z podnětu ČSGK byl z jeho členů vytvořen přípravný výbor České komory inženýrů geodetů a kartografů (Komora). Její existence byla založena registrací podle spolčovacího zákona (č. 83/91 Sb.) u ministerstva vnitra dne 20. 11. 1990.

Ustavující valná hromada se konala 23. března 1991 v Praze 5 - Smíchově. Zvolila předsedu (ing. Kádner, CSc.), místopředsedu (ing. Kulík), představenstvo a další.

Téhož dne byla podepsána Dohoda o spolupráci mezi ČÚGK a Komorou (schválena valnou hromadou a podepsána ing. Radouchem a ing. Kádnerem), kterou se odstraňují některé názorové neshody mezi úřadem a Komorou a nastoluje se cílevědomá spolupráce, zejména v legislativě.

V »Informaci« č. 1 Českého svazu geodetů a kartografů s datem 30. 5. 1990 byl publikován příspěvek předsedy ČÚGK ing. Radoucha, v němž mimo jiné (např. rozhodnutí výrazně zlepšit vzájemnou informovanost) publikuje svoje rozhodnutí vytvořit pracovní komise
1) pro přípravu opatření pro soukromé podnikání v geodezii
2) pro Zákon o státním katastru
3) pro novelizaci vyhlášky č. 59/73 Sb. o provádění geodetických prací
4) pro novelizaci vyhlášky č. 59/73 Sb. o provádění kartografických prací
5) pro další práce v ZMVM
6) pro řešení stavu katastrálních map a jejich obnovu
7) pro zákon o geodezii a kartografii

Vedením komisí pověřil pracovníky ČÚGK a Svaz vyzval své členy, kteří mají zájem, aby se přihlásili do konsultační nebo oponentní skupiny komisí. Spolupráce mezi ČSGK a ČÚGK se pak opírala o toto prohlášení předsedy ing. Radoucha.

Ustavení českého svazu geodetů a kartografů a České komory inženýrů geodetů a kartografů značně změnilo situaci OF GK. Tato situace byla předpokládána již na jednání mluvčích všech OF odvětví geodezie a kartografie dne 11. 4. 1990 a bylo rozhod- nuto, že v budoucnosti přejdou úkoly OFGK na Svaz geodetů a kartografů.

Tak v době, kdy se OF názorově diferencovalo a jeho politický kredit přecházel na politické strany a sdružení, byla v odvětví GK instituována odborná občanská společenství schopná převzít jeho úlohu. Tuto skutečnost vedení ČÚGK zpočátku respektovalo.

10.
Další vývoj je možno vystopovat v »Informacích«, publikaci Českého svazu geodetů a kartografů a později i České komory inženýrů geodetů a kartografů. Budu proto stručný a jen doplním informace, které v publikaci nejsou uvedeny v potřebné šíři a pro lepší pochopení celkové situace je shrnuji.

Potíže s řešením otázek, které byly uloženy uvedeným pracovním komisím, dosud neskončily. Na každém setkání představitelů ČÚGK, ČSGK a Komory bylo konstatováno, že řešení nemají jednotnou koncepci, jednání nejsou dosti produktivní a spolupráce podle očekávání není dobrá. Členové komisí ze Svazu a později i Komory nebyli k jednání přibíráni a byli stavěni často před hotové skutečnosti.

Tomu mělo odpomoci rozhodnutí předsedy ČÚGK č.j. 4181/1991-11 ze dne 2. října 1991 o ustavení řídící skupiny pro vypracování základní koncepce GS ČR. Uvádí se zde, že využívá iniciativního návrhu ing. Paula a ing. Dohnala a že úkolem bude vypracovat základní koncepci geodetické služby v ČR včetně činnosti výzkumné, vzdělávací a součinnosti s SÚGK. Termín pro splnění úkolu byl stanoven na den 31. 3. 1992.

Řídící skupina pracovala ve složení: ing. Vladimír Pospíšil (předseda, ČÚGK), ing. Robert Paul (GKS Praha), ing. František Dohnal (KGKS České Budějovice), ing. Jiří Trojka (KGKS Opava), ing. Petr Chudoba (ČÚGK), Dr. Ondřej Roubík (VÚGTK), ing. Jiří Šíma, CSc. (ZÚ), ing. Miroslav Šedý (za sféru s.p. Geodezie, Brno), ing. Slavoj Kádner, CSc. (za odbornou veřejnost).

První zasedání Řídící skupiny se konalo 9. října 1991. Zde bylo dohodnuto, že její členové nebudou podávat informace o průběhu jednání a že o publikování takových informací se komise dohodne. Členové řídící skupiny vystupovali za svou osobu a nereprezentovali svoje organizace, také nemohli svoje stanoviska projednávat se svými spolupracovníky. Řídící skupina nesuplovala činnost ČÚGK, její pravomoc byla v předkládání návrhů předsedovi ČÚGK a o jejich realizaci rozhodoval předseda ČÚGK. Informace pro práci komise obstarával předseda komise.

ing. Slavoj KádnerVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]