[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Omluva a několik poznámek k obsahu Zeměměřičského věstníku

Redakci a čtenářům časopisu Zeměměřič bych se chtěl omluvit za absenci Zeměměřičského věstníku v posledním čísle Zeměměřiče. Redakce Zeměměřičského věstníku neobdržela v období závazném pro dodání podkladů redakci Zeměměřiče žádné příspěvky a nebyla ve zkrácené lhůtě schopna připravit žádné aktuální příspěvky vlastní. To se stalo předmětem kritiky a diskuse elektronicky vedené především na adresách geodeti@csvts.cz, zememeric@ini.cz a dalších.

O obecných povinnostech redakční rady jakéhokoliv periodika může mít jeho čtenář různé představy, ale právem takovou radu, nebo jí nadřízený orgán, považuje čtenář za odpovědné za kvalitu a rozsah publikovaných článků, informací, komentářů atd. Proto i odpovědnost Rady ČSGK a redakční rady Zeměměřičského věstníku je neoddiskutovatelná. Současně však jistě platí, že Zeměměřičský věstník je prostorem pro informace, názory, komentáře atd. nejen funkcionářů ČSGK, ale také celého členstva ČSGK a jeho organizačních struktur. A tady nemohu než konstatovat, že ochota zeměměřičů přispívat do Zeměměřičského věstníku informacemi a názory je zcela minimální. Pravděpodobně to jde hodně na vrub elektronické možnosti výměny informací, jak je patrné hlavně z webových stránek Zeměměřiče, například v současnosti ke žhavým tématům korupce v našem resortu a »suterénní« etice novinářů, »začarovanému« katastru v Děčíně, určení bodů změn v sáhových mapách v systému S-JTSK atd. Nemělo být to ale důvodem k tomu, aby obsah Zeměměřičského věstníku strádal. Berte proto, prosím, všichni (funkcionáři i členové ČSGK nebo jiní zeměměřiči) tyto řádky jako výzvu - z mé strany již několikátou - k prezentaci vašich názorů a informací z místa vašeho působení právě na stránkách uvedeného periodika.

Zatím se pokusím zacelit obsah Zeměměřičského věstníku článkem na pokračování o zeměměřičích, zeměměřictví a KN a jejich vztahu k právu ČR. Snad to z mé strany nevyzní jinak, než jako snaha touto cestou rozšířit poznání mnoha z vás a prospět tak informační bohatosti časopisu Zeměměřič, jehož redakci dlužím jménem ČSGK poděkování za dosavadní vstřícnost a dobrou spolupráci. A pokud nesouhlasíte, můžete svou kritiku mé snahy opět směřovat na stránky Zeměměřičského věstníku.

Přidávám ještě stručně několik aktualit a názorů.

Začarovaný katastr v Děčíně

Na KÚ v Děčíně se z iniciativy redakce Zeměměřiče uskutečnila dne 2. října t.r. další schůzka (asi poslední - ??) k problematice potvrzování GP. Účastníci se oproti předchozímu jednání v podstatné míře nezměnili a výsledné informace lze stručně shrnout takto: ke zkrácení lhůt potvrzení GP byla přijata ředitelem úřadu mimořádná opatření vedoucí k prokazatelnému zkrácení lhůt přijatelných v daném čase pro všechny strany vzniklého sporu. Byla sjednána také opatření pro zlepšení vzájemného vztahu vedení KÚ a představitelů společností Geoplán. K výsledkům sporu o konkrétní návrh opravy byli zúčastnění odkázání na spis Odboru kontroly a dohledu ČÚZK, jehož úplný text včetně grafických příloh je dostupný na webu časopisu Zeměměřič. K vzájemným oboustranným výpadům ředitele KÚ a jednatele společnosti Geoplán, které se na jednání přece jen vyskytly, nemohu než citovat slova ředitele odboru ČÚZK ing. Lumíra Nedvídka v závěru citovaného spisu: »Chyby v katastru (nastřádané za 200 let vývoje 10 generacemi právníků, geodetů, katastrálních úředníků i knihovních soudců) je většinou možné i po značném časovém odstupu nalézt a opravit. Chyby v mezilidských vztazích jsou však často nenapravitelné« (konec citace). Osobně bych rád věřil tomu, že pro Děčín budou napravitelné, nebo budou řešeny alespoň neveřejně a v případě nejnaléhavějším zákonným způsobem podle občanského soudního řádu. A to proto, že veřejnost může být při osobních sporech jednotlivců dobrým soudcem jen zcela výjimečně a objednatelé by do sporu neměli být zataženi vůbec, nebo extrémně jen jako svědci v příslušném občanskoprávním sporu.

Zkoušky odborné způsobilosti

Ve dnech 14. a 15. října t.r. proběhly v budově ČÚZK další zkoušky odborné způsobilosti podle zákona o zeměměřictví a mladí adepti úředního oprávnění opět, až na tři výjimky, prokázali dostatek znalostí proto, aby následně úspěšně ověřovali vybrané výsledky zeměměřických činností ve veřejném zájmu a dobře tak reprezentovali náš obor, sebe sama nebo svého zaměstnavatele. Průměrná úroveň znalostí byla velmi dobrá a v některých případech vynikající. Zdá se, že tomu mimo jiné přispívají i dobře organizované přípravné semináře VÚGTK, kterých se může účastnit nejen ten, kdo se na zkoušky připravuje, ale i ti, kteří se o úřední oprávnění budou ucházet až v budoucnu, nebo toto oprávnění již mají, avšak chtějí své právní a technické znalosti prohloubit. Těm, kdož chtějí o průběhu zkoušky vědět více doporučuji některý den zkoušky navštívit. Věřím, že se tak do značné míry oprostí psychických obav z průběhu zkoušky a získají dobrý přehled o tom, jak se na zkoušku připravit. V jednom případě musela jedna ze tří zkušebních komisí operativně rozhodnout i o tom, zda lze využít v přípravné čtvrthodině i elektronickou formu odborné literatury. Komise rozhodla kladně (zkušební řád ČÚZK neupravuje formu použité literatury), takže doufám, že eventuální další budoucí dotaz nebude znít na možnost použít k notebooku také tiskárnu. Potom by snad zkušební řád ČÚZK musel vyřešit možnost využití formy »elektronického taháku« vyhotoveného na základě obecně známého okruhu otázek. Tak mne napadá, za kolik peněz by takový tahák byl na trhu dostupný a poťouchle se ptám, jak takovou skutečnost ošetřuje autorský zákon.

Protikorupční opatření na KÚ

K tématu korupce a protikorupčních opatření ČÚZK na KÚ mne k elektronickým informacím Zeměměřiče (a ČÚZK) nenapadá doplnit nic s výjimkou jediného: dlouhodobě můžeme účelovým nařčením a »nečistým a skrytým hrám« nejmenovaných správních orgánů a »eticky dokonalých novinářů« čelit tím, že své problémy budeme řešit pokud možno »uvnitř« a nikoliv navenek za účasti kohokoliv, koho bychom si brali zbytečně jen za rukojmí svých nebo jiných skupinových zájmů. Přitom jsem dalek toho, abych obec novinářů označil ve jménu kolektivní viny tak, jak to nedávno opakovaně prováděl náš jeden nejmenovaný předseda vlády.

Měření v S-JTSK

A nakonec k problematice určení změn obsahu sáhových katastrálních map v souřadnicovém systému S-JTSK: Žádný sebelepší návod ČÚZK nevyřeší časově narůstající absenci nedostatku praxe mnoha mladých katastrálních pracovníků. Ti jsou objektivními okolnostmi nuceni k tomu, pohlížet na katastrální mapu jako na libovolně grafickým editorem manipulovatelný výkres o jehož skutečném obsahu na zemském povrchu mají jen mlhavou nebo zcela nulovou představu, protože o běžných zjišťovacích a měřických úkonech soukromých zeměměřičů a spletitém myšlení jejich zákazníků (vlastníků nemovitostí) ze své praxe nic neví a do terénu se mohou dostat při přezkoumání souladu katastrálního operátu se skutečností zcela sporadicky nebo vůbec. Snažně prosím, aby tato věta nebyla chápána jako kritika předmětného návodu ČÚZK, ale jen jako varování před zjednodušením problematiky rozhodování o určení věci nemovité v místech, kde by určena být měla - tedy venku a nikoliv v kanceláři. Ani věci movité neprodáváme podle fotografií, a pokud ano (například prostřednictvím různých reklamních lákadel) tak s vědomím příslušného rizika. A bylo by dobré veřejně prohlásit a vědět to, že digitalizace obsahu sáhových katastrálních map se podle mých, a nejen mých zkušeností, děje převážně v rozporu s platným prozatímním návodem. Mám na mysli to, že do »hry o nejlepší a nejvěrnější obsah těchto map« vstupují měřické náčrty našich předchůdců výjimečně, takže výsledkem digitalizačního snažení je pak mnoho lomových bodů parcel, které nikdo nikdy na pozemcích nezměřil a naopak mizí lomové body hranic pozemků, které jsou nejen na dokumentovaných náčrtech KÚ, ale mnozí vlastníci nemovitostí je mají doma pro případ diskuse s »neposlušným« zeměměřičem, kterému chtějí dokázat, že hranice pozemku je právě zde a nikde jinde, jak zeměměřič nebo jeho objednatel/soused-nepřítel tvrdí. I »nevěřící« členové shora uvedené zkušební komise mohli vidět ukázky takové katastrofické KMD, kterou nazývat mapou již nelze ani v záchvatu nadšení a špatný pocit z tohoto díla nezhojí ani to, že je výsledkem zcela ojedinělých produktů i dřívějších civilních geometrů, kteří již před mnoha a mnoha lety neměli dostatek vůle nebo síly učinit mapu mapou, ale jen paskvilem - bohužel dnes nezměněným, jednotlivými rozhodnutími KÚ neopravitelným, avšak skoro libovolně manipulovatelným na monitoru počítače. V daném k. ú. by trénink na šetření hranic pro obnovu katastru novým mapováním byl přímo lahůdkou pro vzdělávání komisařů.

Petr Polák, předseda ČSGKVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]