[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Životní výročí - Doc. ing. Jaromír Procházka, CSc. - 60 let

Dne 29. září 2003 se doc. Jaromír Procházka, vedoucí katedry speciální geodezie na fakultě stavební ČVUT v Praze, dožívá v plné svěžesti 60 let.

Po dokončení vysokoškolského studia vstoupil do praxe v roce 1966. Zde se projevil jako erudovaný pracovník a v r. 1974 přešel na fakultu stavební ČVUT v Praze. Hodnost kandidáta věd zde získal v roce 1982. Již jako odborný asistent se významně podílel na tvorbě učebních textů, a to nejen pro stavební obory, ale i pro výuku inženýrské geodezie. Postupně se stal významným odborníkem v oblasti inženýrské geodezie, kde vypracoval a realizoval řadu projektů měření posunů a přetvoření rozličných složitých stavebních konstrukcí. V této oblasti publikoval řadu odborných článků v časopisech a ve sbornících konferencí.

Vedoucím katedry speciální geodezie je od roku 1990 a v roce 2003 se habilitoval pro obor geodezie a kartografie.

Je aktivním a zakládajícím členem Českého svazu geodetů a kartografů a předsedou odborné skupiny Inženýrské geodezie, která jeho zásluhou patří k nejaktivnějším skupinám. Byl garantem a organizátorem řady konferencí a seminářů.

Redakční rada přeje oslavenci mnoho štěstí, pevné zdraví a hodně tvůrčí invence do dalších let.

(jp)Vydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]