[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Jedenácté slovenské geodetické dny

BRATISLAVA (4. - 5. 12. 2003): Na pozvání předsedy Slovenského svazu geodetů (SZG) ing. Štefana Lukáče jsme se jako zástupci Českého svazu geodetů a kartografů (ČSGK) v Bratislavě zúčastnili ve dnech 4. - 5. 12. 2003 již tradičních, na Slovensku mezi geodety velmi populárních a uznávaných, 11. slovenských geodetických dnů. Za ČSGK byli delegováni ing. Jiří Bureš a ing. Jaroslav Kolman. Z ČR přicestovali do Bratislavy na náklady Spolku zeměměřičů Brno (SZ Brno) další představitelé české delegace - ing. Naděžda Volná, ing. Bohuslav Volný, ing. Jiří Rydval a ing. Jaroslav Švec.

Slovenské geodetické dny se konaly ve výstavním areálu Incheba v Bratislavě a zúčastnilo se jich více než 330 oficiálně zaprezentovaných účastníků z celého Slovenska. Organizátorem slovenských geodetických dnů byla slovenská Komora geodetů a kartografů ve spolupráci s šesti dalšími organizacemi (Úřadem geodézie, kartografie a katastru SR, Stavební fakultou STU Bratislava, Slovenskou společností geodetů a kartografů, Slovenským svazem geodetů, Zaměstnavatelským svazem geodézie a kartografie a Kartografickou společností). Svátek slovenských geodetů a kartografů podpořilo celkem 17 sponzorských organizací, přičemž řada z nich i přímo vystavovala v prostorách kolem přednáškového sálu geodetickou měřící techniku a softwarová řešení. Zájemci si mohli zakoupit i novou knihu \"Kataster nehnutelností v praxi\" (autor Ing. Imrich Horňanský), která zde byla nabízena. V konferenčním balíčku se objevila publikace \"Ceník geodetických a kartografických prác\" vydávaná slovenskou Komorou geodetů a kartografů. Je to obdoba ceníku vydávaného ČSGK, jehož autorem je ing. Polák. Ve slovenském ceníku jsou některé položky výkonů rozpracovány podrobněji a objevují se zde i položky, např. oceňování výkonů při projektování a realizaci pozemkových úprav, které v ceníku ČSGK chybí.

Odborný program byl rozdělen do pěti tematicky různých bloků, přičemž první den odezněly tři a druhý den dva. O jejich moderování se podělili předsedové dílčích odborných společností. Úvodní blok referátů se týkal aktuálních informací z oboru geodézie a kartografie, ve kterém vystoupila současná předsedkyně resortu Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) ing. Arch. Jelena Hudcovská a předseda slovenské Komory geodetů a kartografů ing. Vladimír Stromček. Předsedkyně resortu informovala o hlavních aktivitách svého úřadu týkajících se legislativy a stavu harmonizace s legislativou EU, o nově navrhovaných zákonech (mimo jiné např. i o zákonu o zodpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, atd.), o technickém rozvoji v resortu (geodetické základy, katastr nemovitostí, základní báze geografických informací) a jeho financování z programů PHARE, o připravovaných organizačních a personálních změnách ve svém resortu, o mezinárodní spolupráci a stavu kontroly stížností týkajících se zápisů práv, kvality zpracovávání registrů evidence pozemků a kvality vyhotovování geometrických plánů.

Předseda slovenské Komory geodetů a kartografů (KGK) podal informace k situaci v komoře. Na Slovensku působí dosud KGK ze zákona. Vláda SR na svém zasedání v září 2003 schválila usnesením č. 830 zásady novelizace zákonů upravujících činnost komor. Tímto usnesením uložila resortu Úřadu geodézie, kartografie a katastru SR předložit návrh na zrušení KGK a její transformaci na dobrovolné sdružení. Usnesení se týká dalších 15 technických komor působících na Slovensku na základě samostatného zákona. Usnesení předcházelo vypracování tzv. \"Analýzy vlivu všeobecných profesních komor a průřezových komor na podnikatelské prostředí\". V analýze se mimo jiné komorám vytýká, že omezují svobodu podnikání a volné hospodářské soutěže, že členství v komoře je povinné, že komory omezují počty členů komor (principem numerus clausus), že vykonávají kvalifikační zkoušky pro získání odborné způsobilosti, že vydávají ceníky prací a služeb a stanovují minimální ceny, že zákonná úprava činnosti komor je neslučitelná s právem EU a některé další. Ve svém vystoupení předseda komory věcně k výtkám argumentoval a většinu z nich vyvrátil. V kuloárech jsem zaslechl, že aktivita komor se nelíbí zejména nadnárodním společnostem, které potřebují volný přístup k trhu a profesní sdružení by je svým dozorem nad jakostí jednoduše řečeno omezovaly. Komora architektů a komora stavařů z této smyčky již údajně vyvázly díky svému silnému postavení na trhu a silnému partnerství (pozitivnímu lobby) ve vazbě na ministerstvo (ministerstva se zkrátka za své komory postavila). V následné diskusi pak byla konfrontována předsedkyně resortu otázkou \"...zda se taky postaví za Komoru geodetů a kartografů?\". Odpověděla v její politicky nelehké situaci diplomaticky, a to \"... že již v této záležitosti vyvíjí a nadále bude vyvíjet aktivity pro zachování komory\".

V následujícím bloku referátů týkajících se integrace geodézie v Evropské unii vystoupili referující s informacemi o možnostech využívání fondů EU v resortu ÚGKK SR, dále s výsledky projektu PHARE týkajícího se technické pomoci ÚGKK SR, hovořilo se i o profesi geodeta v řadě zemí EU a o možnostech a objemech evropského trhu geodetických a kartografických prací. Ze zprávy

CLGE \"Market Report\" a dalších nashromážděných materiálů a údajů se ukazuje, že velikost evropského geodetického trhu (přínos k hrubému evropskému produktu) je zhruba 24 mld. EUR ročně při počtu 524 000 aktivních osob v oblasti geodézie a kartografie. Ekonomická role geodézie je velmi rozdílná podle jednotlivých zemí, čím víc ekonomika konkrétní země využívá výsledky GaK prací, tím je i komunita geodetů větší. Zdá se, že velikost a povaha centrálních úřadů v oblasti GaK v dané zemi hraje velkou roli. Zákonem regulovaný obor GaK v dané zemi přináší víc stability na trhu, než jen v tržně regulovaných ekonomikách bez zákonné regulace oboru. Široká základna vzdělanostně středních a nižších pracovníků v oboru přináší větší stabilitu trhu než nadprodukce absolventů vysokých škol a univerzit.

V tematickém bloku \"Informatizace v resortu ÚGKK SR\" zazněly informace o stavu informatizace, zejména o možnostech poskytování údajů z KN přes internet, o novém programovém vybavení pro katastr nemovitostí a o stavu prací v geodetických základech Slovenska. Vypadá to, že stav informatizace v resortu je o krůček pomalejší než v ČR, kde dálkový přístup k informacím z KN již běží. Břemeno technologického zajištění informatizace nese na Slovensku resort ÚGKK SR společně s Geodetickým a kartografickým ústavem Bratislava a Výzkumným ústavem geodézie a kartografie. Technické zajištění informačního systému je mimo jiné financováno i z prostředků v rámci projektu PHARE. Co se týká geodetických základů, spěje trend ke stavu tzv. integrovaných bodů, tj. důkladně a jednoznačně stabilizovaných bodů se všemi informacemi (poloha, výška, tíhové zrychlení, atd.).

Druhý jednací den byly prezentovány v tematickém bloku týkajícím se nových technologií v geodézii a kartografii návrhy řešení vztahu mezi prostorovými a rovinnými souřadnicovými systémy (ETRS-89 versus JTSK) v kontextu pohledu jediného globálního řešení proti lokálním řešením. Bylo konstatováno, že obor GaK musí poskytovat systémová řešení, nikoliv jen dílčí produkty. Systémové řešení se má opírat o tři základní pilíře - metainformace, základní báze pro GIS + ISKN a síť permanentních družicových stanic garantujících referenční rámec. Na Slovensku se technicky připravuje (stejně jako v ČR) permanentní služba pro využívání globálních navigačních satelitních systémů (navrženo 21 permanentních stanic sítě SKPOS). Z nejnovějších technologií hromadného sběru dat byly prezentovány terestrické laserové skenovací systémy, jejich technické možnosti a první zkušenosti s jejich použitím na Slovensku. Inovaci klasických postupů tisku v kartografii s nástupem digitálních technologií zpracování obrazu byla věnována poslední přednáška tohoto bloku.

Nad rámec v úvodu posledního bloku referátů zazněl z úst pracovníka akademické sféry návrh na nové kartografické zobrazení Slovenska. Byly konstatovány zásadní nevýhody dosavadního zobrazení a stavu map na Slovensku zejména v souvislostech vazeb na prostorový souřadnicový systém a současné technologie určování prostorové polohy (dosud cca 65 % zobrazení je ve stereografické projekci s velkým délkovým zkreslením, cca 50 % je zmapováno v JTSK). Jako řešení bylo navrženo Lambertovo kuželové zobrazení v normální poloze, které poskytuje minimální zkreslení pro Slovensko v rozmezí od -6 cm do +8 cm/1km a vyznačuje se zejména jednoduchým převodem prostorových souřadnic získaných měřením do roviny kartografického zobrazení, včetně jednoduchého výpočtu meridiánové konvergence. No, uvidíme...

Poslední blok přednášek byl věnován problematice pozemkových úprav a KN. Komplexní způsob uspořádání pozemkových úprav je podporován předvstupovými a strukturálními fondy Evropského společenství. Zdůrazněny byly vzájemné úzké vazby pozemkových úprav na KN. Zajímavé byly i praktické zkušenosti ze zpracování rozdělovacího plánu v rámci projektu pozemkových úprav a standardizace dotazníků ve fázi projednání požadavků vlastníků. To, že pozemkové úpravy souvisí úzce s problematikou ekologické stability území asi nikdo nepochybuje. Jeden z referátu byl věnován kvantifikaci a hodnocení ekologické stability území podle koeficientů ekologické stability (KES). V závěru bloku vystoupil místopředseda slovenské Komory pozemkových úprav SR a seznámil odbornou veřejnost s cíli komory pozemkových úprav, která funguje jako dobrovolné sdružení. Samotný závěr 11. slovenských geodetických dnů patřil přijetí návrhů doporučení vyplývajících z jednání, která budou publikována na webu slovenské KGK a jejím bulletinu \"Slovenský geodet a kartograf\". Mezi doporučené návrhy zejména patřilo, že odborní garanti a účastníci 11. slovenských geodetických dnů doporučují zachovat fungování komor. Dále se ukládá všem společnostem působícím v oblasti GaK zpracovat kalendář odborných akcí a publikovat ho. Každé z odborných společností GaK je uložen konkrétní úkol, který by měla zajistit. Např. zorganizovat tematický zájezd na zasedání FIG v Athénách, uspořádat sympozium Geodetické a kartografické technologie pro 3. tisíciletí, zorganizovat setkání CLGE, připravit návrh vzdělávání pro GaK, uspořádat 12. SGD, atd. Hlasováním pak byl tento návrh doporučení účastníky 11. SGD schválen. Z odborné konference byl vydán sborník referátů.

Nemohu rovněž opomenout, že kromě odborného svátku geodetů a kartografů jsou 11. slovenské geodetické dny velkou společenskou událostí, která vrcholí společenským večerem mezi jednacími dny. Lidé ze státní i komerční sféry, zástupci různých odborných společností mají možnost se v pohodovém prostředí setkat, přátelsky pobavit a neformálně si pohovořit nejen na odborná a pracovní témata. Velmi pěkně připraveného společenského večera se zúčastnila drtivá většina účastníků a hostů 11. SGD, včetně předsedkyně ÚGKK.

Na závěr si dovolím vyjádřit svůj osobní pocit... Na Slovensku se mi jeví komunikace mezi státní sférou a komerční sférou ve více rovinách vstřícnější, než je tomu u nás v ČR. Několikrát jsem zaregistroval diskusní výzvu od resortních pracovníků (parafrázuji): \"...tohle navrhujeme a je to naše představa, kdo má zájem, tak na této webové adrese můžete diskutovat\" nebo např. \"...před spuštěním dálkového přístupu na informace KN přes internet máme dva měsíce na odladění systému - kdo má z přítomných zájem, může se v průběhu přihlásit a vyzkoušet si to\". Druhý postřeh je ten, že přestože v kuloárech jsou slyšet z různých stran někdy i silné názorové rozpory mezi představiteli odborných společností, dokážou si spolu nakonec sednout k jednomu jednacímu stolu a shodnout se na společných zájmech ve prospěch celku a společně uspořádat např. 11. slovenské geodetické dny. Držím palce slovenské Komoře geodetů a kartografů i odborné veřejnosti v jednáních za zachování profesní komory. Proč dosud v ČR nejsou v naší branži ochotni a schopni si sednout ke společnému stolu vrcholní představitelé odborných společností a resortu ČÚZK, vyříkat si názory, nacházet společná řešení a domluvit se alespoň na některých základních společných zájmech naší profese a táhnout za jeden společný provaz shodných zájmů...? Roztříštěnost vede k oslabení. Exemplárním příkladem jsou současné existenční potíže (rozpočtové provizorium na rok 2004, praktický začátek reálně možného finančního krachu) Českého svazu geodetů a kartografů, který zastupuje naši profesi mimo jiné i v mezinárodních strukturách FIG. Jsme malá profese a nemůžeme si dovolit být nejednotní. Na 11. SGD jsem slyšel zajímavý úsměvný bonmot ohledně vztahu geodetické profese a ostatních oborů a sice, že \"My geodeti jsme jako lehká děvčata, nikdo se k nám oficiálně nehlásí, ale ve skutečnosti nás má každý rád a potřebuje nás\".

Ing. Jiří Bureš,
2. místopředseda ČSGK,
Ústav geodézie, VUT v BrněVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]