[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno

BRNO (26. 2. 2004): Ve sklepní zasedací místnosti KÚ pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně se 26. února 2004 sešla nadpoloviční část členské základny Spolku zeměměřičů Brno, aby se seznámila se zprávou o činnosti a hospodaření Spolku v roce 2003, se zprávou revizní komise, návrhem činnosti na rok 2004, zvolila členy nového výboru a revizní komise, přijala usnesení a spolkově se pobavila.

Zprávu o činnosti Spolku za minulý rok přednesla předsedkyně ing. Jana Charvátová. Podstatnou část zprávy si dovolím ocitovat :

\"... 20. března 2003 se v Třebíči konal 9. odborný seminář o pozemkových úpravách. Přednášeli a na dotazy odpovídali pracovníci Ústředního pozemkového úřadu, Západočeské univerzity v Plzni, ZKI v Brně a další. Účastníci semináře byli seznámeni se současným stavem a perspektivou PÚ, novou organizací pozemkových úřadů, prováděcí vyhláškou č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitosti návrhu PÚ atd. Součástí byla i doprovodná výstava.

16. dubna 2003 se u příležitosti 8. stavebního veletrhu v Brně konal na výstavišti seminář Aktuální problémy IG 2003, který tradičně organizoval ČSGK. Na této akci jsme organizačně vypomáhali kolegům z Prahy. V dubnu se konalo zasedání FIG v Paříži. Ing. Kolman zorganizoval zájezd s možností zúčastnit se této výjimečné akce, kterou využili 4 naši členové. Bohužel se nepodařilo navštívit kongres FIG z důvodu značné vzdálenosti od centra Paříže a tak se účastníci museli spokojit s informacemi Ing. Weigla, stálého zástupce ČR v této nevládní organizaci, který bydlel s nimi v jednom hotelu.

V dubnu se uskutečnil také zájezd na 8. rakouské geodetické dny konané ve Welsu, které se konaly na počest 100. výročí založení pracovního společenství rakouských geodetů. 7 členů Spolku se zúčastnilo doprovodné výstavy, která se konala v objektu bývalého kostela minoritského kláštera. V poměrně stísněném prostoru vystavovalo cca 15 firem a mezi nimi i české firmy Hrdlička, GSP a Geodis Brno. Odpoledne odjeli účastníci do Kremsmünstru s cílem najít označený počátek souřadnicové soustavy Gusterberg. Díky neomylné intuici ing. Kolmana našli památník, u něhož je stabilizován počátek soustavy se symbolicky vyznačenými souřadnicovými osami. Na zpáteční cestě se zastavili u základního nivelačního bodu v Lišově u Českých Budějovic.

15. 5. - 17. 5. 2003 se konaly IX. česko-slovensko-polské geodetické dny a to tentokráte u nás na jižní Moravě. Organizačním garantem byl Spolek zeměměřičů Brno, který ve spolupráci s KÚ Brno-město vybral za místo konání hotel Adamantino v Luhačovicích. Toto mezinárodní setkání bylo naší loňskou stěžejní akcí, jehož organizace se zúčastnil celý výbor včetně dalších přizvaných členů Spolku. Tématem ČSP geodetických dnů byla budoucnost geodézie, kartografie a katastru nemovitostí v podmínkách EU, součinnost a společenské postavení soukromého a státního sektoru zeměměřictví a katastru nemovitostí a zeměměřictví a katastr nemovitostí jako základ veřejného informačního systému. Odborníci zúčastněných zemí přednášeli a diskutovali na uvedená témata a tak jsme se dověděli, jak se v jednotlivých zemích daří zvládat problémy zeměměřictví a katastru v nových podmínkách. Setkání se zúčastnili také nejvyšší představitelé resortů české, slovenské a polské strany. Účastníci navštívili muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě a měli možnost si prohlédnout lázně Luhačovice. IX. ČSP geodetických dnů se zúčastnilo 150 lidí a doufáme, že SZB zvládl organizačně tuto akci a že se všem u nás na jižní Moravě líbilo.

23. října 2003 se v Třebíči konal odborný seminář Katastr nemovitostí - vytyčování hranic, aktuality v právní a technické praxi. Ing. Kolmanovi se podařilo zajistit excelentní přednášející a to Doc. JUDr. Fialu z právnické fakulty MU v Brně a ing. Nedvídka z ČÚZK v Praze. Problémy s vytyčováním hranic pozemků se táhnou jako červená niť zeměměřictvím a katastrem již od dob Marie Terezie a proto diskusí na toto téma není nikdy dost. Doc. Fiala objasňoval zákony o veřejných dražbách, úpravy majetkoprávních vztahů při PÚ, exekuční řád apod. Poutavé podání obou přednášejících přilákalo na seminář 300 lidí.

V říjnu se v Hamburku konaly tradiční německé geodetické dny, kterých se zúčastnilo 6 členů Spolku. Dopravu zajistila firma Kraus Brno a Agroprojekt PSO Brno. Kromě výstavy INTERGEO 2003 v Hamburku navštívili účastníci ještě Drážďany, Postupim a Berlín.

Poslední loňskou akcí byly 39. geodetické informační dny. Tematicky byly rozděleny na dvě části, a to: postavení českých zeměměřičů po vstupu do EU a na odbornou část, která se týkala geografických a informačních systémů, problematiky tvorby a údržby digitálních map, současné progresivní technologie digitální fotogrammetrie aj. Zajímavým zpestřením bylo vystoupení švédské stážistky ústavu geodézie a kartografie na VUT Brno, která přednesla referát o studiu geodézie ve Švédsku...\"

Návrh činnosti Spolku zeměměřičů Brno na rok 2004 (rovněž přednesený ing. Charvátovou) se soustřeďuje na dvě akce - jubilejní Pozemkové úpravy X (6. 4. 2004 v Třebíči pod záštitou Nemofora a Ústředního pozemkového úřadu) a 26. až 27. 10. 2004 rovněž jubilejní již 40. ročník GID. Pořadatelstvím obou těchto akcí se vynasnažíme udržet vysokou laťku v odborné náplni, bezchybnou organizaci a spokojenost účastníků.

Plánované zájezdy do firmy Leica a na Německé geodetické dny ve Stuttgartu upřesnil ve svém diskusním vystoupení ing. Jaroslav Kolman.

V tajných volbách byli členy výboru zvoleni ing. Jana Charvátová, ing. Zdeněk Drápela, ing. Jaroslav Kolman, ing. Naděžda Volná a ing. Vladimíra Žufanová a členy revizní komise ing. Margita Kratochvílová, ing. Martin Malec a ing. Helena Ryšková.

Popřejme novému výboru a dalším aktivním spolupracujícím členům Spolku, aby úspěšně zvládli plánované akce, aby tradice třebíčských Pozemkových úprav pokračovala i v příštím desetiletí a brněnské GID úspěšně směřovaly k 50. výročí.

Zdeněk SazamaVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]