[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Zeměměřiči a právo (5. část)

\"[na \"[o \"[o \"[na

Předchozí pokračování seriálu vyšla v Zeměměřičském věstníku č. 11/2003 (1. část), 12/2003 (2. část) a 1+2/2004 (3. část) a 3/2004 (4. část)

§ 11: Regulační plán stanoví využití jednotlivých pozemků a určuje regulační prvky plošného a prostorového uspořádání. V případě, že pro řešené území není schválen územní plán obce, stanoví regulační plán hranice zastavitelného území a vyznačí se hranice současně zastavěného území obce.

Regulační plán se zpracovává pro část území obce nebo pro celé území obce s jednoznačnými územně technickými a urbanistickými podmínkami.

§ 12: Orgány územního plánování jsou: obce, kraje, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo obrany.

§ 13: Obec pořizuje v přenesené působnosti územní plán obce, regulační plány a územně plánovací podklady.

§ 15: Ministerstvo obrany pořizuje územně plánovací podklady a územně plánovací podklady na území vojenských újezdů.

§§ 20 až 26: ustanovení upravují postup vzniku územního plánu prostřednictvím zadání, vyhotovení konceptu a jeho projednání včetně veřejného projednání, vyhotovení souborného stanoviska, návrhu a schválení.

§ 32: Územní řízení:

Umísťovat stavby, měnit využití území a ochránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí, kterým je

Územní rozhodnutí nevyžadují

Územní řízení o umístění jednoduché stavby nebo její přístavby či nástavby a staveb rozvodů inženýrských sítí může stavební úřad sloučit se stavebním řízením v případech, kdy podmínky umístění jsou vzhledem k poměrům v území jednoznačné; u jiných staveb a jejich změn tak postupovat jen tehdy, je-li pro dané území schválen územní plán zóny nebo územní projekt zóny anebo regulační plán.

§ 33: K územnímu řízení je příslušný stavební úřad.

Účastníkem územního řízení o umístění stavby a o využití je navrhovatel a dále osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemků nebo stavbách na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, mohou být rozhodnutím přímo dotčena.

§ 34: Účastníky územního řízení o chráněném území nebo o ochranném pásmu, o stavební uzávěře a o dělení nebo scelování pozemků jsou navrhovatel a osoby, jejichž vlastnická nebo stavbách na nich mohou být rozhodnutím přímo dotčena.

Účastníkem každého územního řízení je obec a dále ten, komu zvláštní zákon toto postavení přiznává. Účastníky územního řízení nejsou nájemci bytů a nebytových prostor.

§ 35: Územní řízení se zahajuje na písemný návrh účastníka, z podnětu stavebního úřadu nebo jiného orgánu státní správy. Návrh se doloží dokumentací stanovenou provádějícími předpisy k tomuto zákonu, popřípadě doklady stanovenými zvláštními předpisy. V návrhu se uvede seznam osob, které přicházejí v úvahu jako účastníci řízení a jsou navrhovateli známé.

Výňatek z vyhlášky (č. 132/1998 Sb.), kterou se provádí některá ustanovení stavebního zákona:

K návrhu na vydání územního rozhodnutí se přikládá situační výkres současného stavu území na podkladu katastrální mapy, včetně parcelních čísel, se zakreslením předmětu územního rozhodnutí a jeho polohy s vyznačením vazeb na okolí; týká-li se návrh území zvlášť rozsáhlého s velkým počtem účastníků územního řízení nebo liniové stavby, přikládá se též mapový podklad v měřítku 1 : 10 000 až 1 : 50 000 s vyznačením širších vztahů k okolí.

K návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby se podle místa, druhu, rozsahu a předpokládaných účinků stavby přikládají další podklady, ze kterých musí být dostatečně zřejmé, který pozemek nebo jeho část má být určen jako stavební, navrhované umístění stavby na pozemku, včetně jejích odstupů od hranic pozemků a od sousedních staveb, v případě potřeby i s výškovým vyznačením (zpravidla v měřítku 1 : 500).

Náležitostí k návrhu na dělení nebo scelování pozemků je situační výkres současného stavu území na podkladu katastrální mapy, včetně parcelních čísel, s vyznačením navrhovaných změn hranic pozemků a přístupu na pozemky.

(Pokračování příště)

Ing. Petr Polák,
předseda ČSGKVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]