[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Užitečná publikace Petra Poláka

Zeměměřické výkony a díla a Zeměměřiči a právo

Pokud neznáte Petra Poláka, autora zajímavé publikace o zeměměřických výkonech a dílech a zeměměřickém právu, která ještě voní tiskařskou černí a vydal ji Český svaz geodetů a kartografů, tak to snad ani není možné. Pokud se nestraníte odborného a společenského života zeměměřičů, museli jste Petra Poláka určitě vidět a kdybyste jej náhodou přehlédli, tak jste jej museli slyšet. Navíc je to tvůrčí člověk, který svými zkušenostmi dokáže podělit ostatní.

Petr Polák, který stojí více než deset let v čele Českého svazu geodetů a kartografů, je členem a nejednou byl dokonce i předsedou zkušební komise prověřující budoucí držitele úředních oprávnění k ověřování například výsledků zeměměřických prací určených pro katastr nemovitostí, od roku 2002 každým rokem připravuje pro kolegy zeměměřiče důležitý orientační text. Ojedinělá publikace vyšla i v roce 2005 a je tentokrát obsáhlejší o další kapitoly. Na prvních stránkách se snaží autor i z nezasvěceného čtenáře udělat ekonoma, cenaře manažera. Dozvíte se, jaká je struktura zeměměřického výkonu od nákladů, přes průměrný podíl nákladů až po kalkulaci ceny. V závěru úvodní části si přečtete větu, na kterou by ve vytesané podobě měli přísahat všichni zeměměřiči, kteří v minulosti dostali nebo teprve získají živnostenský list pro podnikaní v oboru zeměměřictví.

Posuďte sami…

Cenové podbízení jakýchkoliv služeb a výrobků na trhu může mít pro každého podnikatele pouze velmi krátkodobý efekt. Tento ťefektŤ je skoro vždy provázen úpadkem kvality poskytovaných služeb a postupnou ztrátou společenského uznání jedinců, v horším případě i celého oboru.

Zvýrazňovačem si přejeďte stránku 6, kde je uvedený opis názvů a čísel všech norem, jimiž je dle vyhlášky č.31/199 upraven výkon zeměměřických činností ve výstavbě.

Na dalších stránkách se zase stáváte cenařem, když postupně probíráte všeobecné podmínky určení cen a následně zeměměřické výkony a vzory nabídkových cen.

Každý zeměměřický výkon je popsán podle společné osnovy.

Nejdříve se dozvíte, jaké jsou předávané výsledky výkonu (díla), následují závazné předpisy a technické normy, závazné podklady, najdete tu i tabulku jednotlivých položek výkonu a cenové rozpětí a když se proberete až k poznámkám, víte před kývnutím na zakázku spočívající například v zaměření a zhotovení tematické mapy velkého měřítku všechno potřebné.

Tabulek s mnoha řádky s cenovými rozpětími je v publikaci patnáct. Ta poslední se týká výkonu oceňovaného hodinovou sazbou, kde se najdou úředně oprávněný zeměměřický inženýr nebo hlavní důlní měřič, zeměměřický inženýr, technik i pomocník.

Polák v další kapitole čtenáře seznamuje s účelem zeměměřických děl, s právními a technickými aspekty zhotovení zeměměřického díla, dále s poskytováním výsledků zeměměřických činností, s obchodními aspekty zhotovení a využití zeměměřického díla a nakonec i s vlastnictvím zeměměřického díla a nakládání s ním. V hustě psaném textu Petr Polák pokračuje a hustí do čtenářů další informace zabývající se územním plánováním a stavebním řádem.

Ti, co neví přesně, co je například územní řízení, povolování staveb a terénních úprav, kolaudace, stavební dohled, se to mohou dozvědět po prostudování stránek 22 - 25. K nezaplacení je Polákův komentář k současné praxi (strana 25), který autor klidně mohl nazvat svým jménem, neboť tam jsou jeho postřehy a rady.

Další část publikace je věnována paragrafům. Autor ji nazval Zeměměřiči a právo a čtenáři ji z části už mohou znát z časopisu Zeměměřič, kde byl tento materiál na mnoho pokračování uveřejňován. V publikaci je však obsáhlý materiál aktualizován a hlavně pohromadě. Polák začíná ústavou, pokračuje všemi zákony a vyhláškami a vše uzavírá přehledem právních předpisů resortu ČÚZK. Pro ty, co neví, jak zní etický kodex zeměměřičů, je asi dobře, že na poslední stránce je uvedeno devět vybraných ustanovení z tohoto dokumentu.

Ještě si dovolím osobní postřeh. Kdyby recenzovaný materiál dostal do rukou nakladatelský redaktor zavedeného vydavatele právnické literatury, tak beru jed na to, že by Polákův text měl nikoliv 52 stran, ale 200 stran, dále spousty zvýrazněných kapitol o velikosti písma, s kterým se setkáte snad jen ve slabikáři, s tabulkami přes celou stránku. To všechno by bylo upraveno jen proto, aby knížka byla tlustá, hutná, a proto drahá. Podezřívám Petra Poláka, že publikaci připravil v takové zhuštěné podobě záměrně, aby odborná příručka zeměměřičům a vlastně i jemu samotnému nezabírala tolik prostoru v tašce, v kabele či v koženém kufříku.

Když hovoříte s Petrem Polákem a chcete cosi také říci, máte šanci jen v tom případě, kdy se váš protějšek zrovna chystá napít, spolknout sousto nebo hluboce nadýchnout. Nečekal jsem na tyto vzácné chvilky a raději jsem to napsal. Zeměměřické výkony jsou dobře a výstižně napsané a ke chvalozpěvu o užitečné publikaci je nutné sdělit ještě jeden fakt - autor se vzdal honoráře ve prospěch hospodaření Českého svazu geodetů a kartografů.

Svaz Ti, Petře Poláku, děkuje.

POLÁK, P.: Zeměměřické výkony a díla a Zeměměřiči a právo, Český svaz geodetů a kartografů, 1. vydání, 2004, 52 stran. ISBN: 80-02-01692-0.

Publikace byla předána účastníkům stejnojmenného semináře pořádaného 7. března 2005 v Praze na Novotného lávce jako studijní materiál, neboť byla součástí vložného. Ostatní zájemci si ji mohou objednat nebo přímo koupit za cenu 100 Kč na sekretariátu Svazu v Praze 1 na Novotného lávce. Kontaktním dnem je pondělí od 10:00 do 16:30 hodin.

Petr SkálaVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]