[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS

Brno (31. 3. 2005): Český svaz geodetů a kartografů ve spolupráci s Ústavem geodézie Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně uspořádal poslední březnový den již druhý ročník semináře tematicky zaměřeného na využití zeměměřických děl a geografických informačních systémů (GIS) v oblasti územního plánování a stavebního řádu. Seminář se konal v jednom z moderních vysokokapacitních multimediálních přednáškových sálů Fakulty stavební VUT v Brně a zúčastnilo se ho více než 70 účastníků.

Hlavním cílem semináře bylo diskutovat aktuální problematiku zeměměřictví a katastru ve vazbách na oblast územního plánování, stavebního řádu a GIS. Jak známo, je v závěrečné fázi procedurálního projednávání a připomínkování návrhu nového stavebního zákona, od kterého se očekává zásadní změna zákonného pojetí přípravy, provádění staveb a jejich uvádění do provozu. Úplné znění návrhu nového stavebního zákona je zveřejněno na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj http://www.mmr.cz.

Seminář byl koncipován jako diskusní. V dopoledním bloku byly prezentovány odborné přednášky a v odpoledním bloku se živě diskutovalo. V rámci přednáškových bloků zazněla přednáška doc. ing. Václava Čady, CSc. (Západočeská univerzita v Plzni) na téma současného digitálního mapového díla ČR a jeho využitelnosti v územním plánování, stavebním řádu a GIS. Byly zmíněny základní báze geografických dat, ortofotografické zobrazení území ČR, možnosti využití digitálních katastrálních map a základních registrů informačního systému veřejné správy (ISVS). Přednáška ing. Petra Poláka (ČSGK) se tematicky týkala vazeb výkonu zeměměřických činností na stavební zákon. Zmíněny byly základní legislativní vazby příslušných zákonů a prováděcích vyhlášek, vybrané obsahové náležitosti dokumentací, geometrická přesnost ve výstavbě a zkušenosti z praxe s uplatňováním nesouladů některých ustanovení právních předpisů. Na nejožehavější aktuální problémy ve stavebním řádu upozornila přítomné účastníky JUDr. Vladimíra Sedláčková (odbor stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj). Věnovala se spolupráci dotčených orgánů státní správy, záležitostem zjednodušení povolování staveb a ukončení platnosti průkazů zvláštní způsobilosti pro obor projektové činnosti vydávaných podle dřívějších předpisů a problematice účasti občanských sdružení ve správních řízeních. Ukazuje se, že se neustále zvětšuje spektrum možností uplatnění zeměměřických činností. Ing. Jiří Lechner, CSc. (VÚGTK ve Zdibech) se ve své přednášce zabýval zaměřováním tzv. developerských prostor, tedy pronajímatelných podnikatelských prostor. Cena za měsíční nájemné nejlepších prostor ve středu města Prahy u jednotek kolem 100 m2 dosahuje 120 EUR za 1 m2. Zdůraznil především význam širších souvislostí oblastí zeměměřictví, oceňování nemovitostí a metrologie. Zápis práv k nemovitostem na KÚ byl hlavním tématem vystoupení ing. Naděždy Vitulové (KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Brno – město). Upozornila na nejčastější chyby vyskytující se v praxi při podávání žádostí o zápis vkladem nebo záznamem do KN. Značnou pozornost věnovala právě způsobu zápisu práv k nemovitostem formou záznamu.

V odpolední moderované diskusi se živě diskutovalo na témata a dotazy z řad účastníků. Dotazy mimo jiné směřovaly do oblasti aktuálního stavu digitalizace mapového díla, do oblasti využitelnosti výsledků KPÚ pro územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentaci, do praktických příkladů ohledně správné identifikace a zákresu vlastnické hranice objektu konstrukčně neobvyklé budovy, do oblasti GP a dalších.

Ze semináře vyšel sborník referátů o 60 stranách (cena 250 Kč), který je možné objednat v sekretariátu ČSGK. Veškeré materiály a zvukové záznamy přednášek budou zpracovány do podoby multimediálního CD-ROMu, takže, kdo si nestačil všechny informace, kterých byla celá řada, zapamatovat nebo poznačit, může si multimediální CD-ROM objednat a znovu si připomenout živou atmosféru semináře.

Text a foto: Ing. Jiří Bureš, odborný garantVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]