[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Informace o dvou významných akcích FIG v roce 2006

Mezinárodní federace zeměměřičů FIG pořádá každoročně celou řadu akcí v různých koutech světa. Ve svém příspěvku bych se chtěl zmínit o dvou z nich. Je to nastávající XXIII. mezinárodní kongres FIG v Mnichově, který se koná ve dnech 8. až 13. října a květnové Výroční zasedání Komise 7 FIG ve slovinském Bledu s informacemi o slovinském katastru.

Kongresy FIG jsou pro odbornou veřejnost v našem oboru asi totéž, co jsou pro sportovce a jejich fanoušky olympijské hry. O uspořádání kongresu je velký zájem, jednotlivé národní delegace již dlouho předem mezi delegáty lobují za to, aby se kongres konal v jejich zemi a mají obrovskou radost, když v souboji s ostatními kandidáty zvítězí. Kongres FIG se koná jednou za 4 roky a trvá týden. Valné shromáždění složené z delegátů jednotlivých členských asociací na něm rozhoduje o koncepčních otázkách, plánu práce komisí a o složení nového vedení v čele s presidentem FIG voleným na další 4 roky. Technická činnost je svěřena deseti odborně specializovaným komisím, které se zabývají širokým spektrem činností v geodézii a v příbuzných oborech. V čele komisí jsou jejich předsedové potvrzení na Valném shromáždění. Ti mají rovněž čtyřleté funkční období. Během kongresu alespoň jednou zasedají jednotlivé komise, při plenárních zasedáních a v technických sekcích organizovaných jednotlivými komisemi jsou prezentovány odborné referáty a postery, pořádají se semináře, odborná výstava, technické a společenské exkurze a další společenské akce.

Letošní kongres spojený s každoroční odbornou akcí německé Společnosti pro zeměměřictví /DVW/ INTERGEO, která vedle odborné a společenské části zahrnuje i veletrh produktů z oborů zeměměřictví a geomatiky, bude pravděpodobně největší akcí v dějinách FIG. Němečtí organizátoři se důstojně rozloučí se svým předsednictvím v této organizaci. Na Kongresu bude zvoleno nové vedení a rozhodne se o místu konání Pracovního týdne FIG v roce 2011. Další informace jsou na www.fig2006.de.

Z ČR se kongresu FIG v Mnichově podle současného stavu zúčastní asi 10 delegátů, přednesou 6 příspěvků a vystaví 1 poster. Brněnský Spolek zeměměřičů pořádá na kongres autobusový zájezd. V Mnichově nám bude moc chybět Václav Slaboch, který nás řadu let spolu s předsedou Národního komitétu zastupoval a reprezentoval ve vrcholných orgánech FIG. Přeji mu brzké uzdravení.

Další letošní akcí pořádanou Komisí 7 FIG (katastr a pozemková správa), kterou chci připomenout, bylo Výroční zasedání K7 ve slovinském Bledu, konané ve dnech 12. až 17. května. Za ČR se jej zúčastnil národní delegát K7 ing. Libor Tomandl a ing. Jiří Rydval, které vyslal ČÚZK. V příjemném prostředí hotelu Best Western Kompas na břehu Bledského jezera v Julských Alpách se sešlo téměř 50 účastníků z různých zemí.

Program výročního zasedání FIG komise 7 probíhal podle připraveného scénáře formou prezentací referátů a příspěvků národních delegátů a korespondentů. Příspěvky se týkaly především národních pozemkových evidencí a i my jsme přednesli zprávu o současném stavu a vývoji českého katastru a zúčastnili se diskuse. Zájemci se mohou s referáty z výročního zasedání seznámit na adrese www.fig.net/commission7/bled_2006/. Hostitelská země dostala při prezentacích největší prostor. Odborné příspěvky domácích pořadatelů, akce i technická exkurze se zaměřily především na seznámení účastníků s historií, současným stavem a s plány budoucího rozvoje zeměměřictví a katastru ve Slovinsku.

V zemi působí asi 200 soukromých zeměměřických firem a podnikatelů. Z toho je 10 - 20 větších firem. Jejich zájmy hájí Hospodářské sdružení poskytovatelů geodetických služeb a Ústřední zeměměřická sekce Slovinské inženýrské komory. Tato sekce sdružuje zeměměřické inženýry a geodetické firmy, které provádějí práce podle zákona o zeměměřických službách a zákona o nemovitostech, národních hranicích a územních jednotkách. Geodetické práce uvedené v zákonu o zeměměřických službách ověřuje osoba, která splňuje stanovené podmínky (odborné vzdělání, praxe, zkouška v Inženýrské komoře a členství v této Komoře). Sekce má značnou autoritu a mj. navrhuje minimální tarifní podmínky geodetických prací, které schvaluje vláda.

Z řady faktů a podobností, které souvisejí s podobným historickým vývojem, jako měly České země, vyplývá, že Slovinci řeší stejné problémy jako my a řeší je podobným způsobem. Z pohledu podnikatelské sféry je zajímavé, že Slovinci více využívají spolupráce se soukromou sférou, např. při katastrálním mapování, či při digitalizaci katastrálních map.

Každý pořadatel výročních zasedání komise 7 FIG má skvělou příležitost podrobně seznámit účastníky z ostatních států s organizací a stavem zeměměřictví a katastru ve své zemi a pochlubit se svými úspěchy a plány v tomto oboru.

Ing. Jiří Rydval, člen Rady ČSGKVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]