[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Mezinárodní konference pozemkových úprav

V jihočeském Jestřábí na Lipně proběhla ve dnech 11. až 13. září již 16. mezinárodní konference pozemkových úprav spojená s exkurzí do bavorského Zellertalu. Přesto, že se konference konala v době rodící se nové vlády, střídání ministra zemědělství a výměny náměstků, převažoval mírný optimismus spojený se zlepšením situace a vnímáním pozemkových úprav ze strany politiků i veřejnosti.

Zástupci Českomoravské komory pozemkových úprav (www.cmkpu.cz) ze státní i soukromé sféry a pozvaní hosté se vyjadřovali k zásadním problémům - čerpání peněz ze státního rozpočtu i Evropských fondů, ke změnám v návaznosti na nový stavební zákon i ke spolupráci PÚ s Katastrem nemovitostí. Zástupce Ředitelství silnic a dálnic vysoce ohodnotil spolupráci při přípravě výstavby dálnic D3 a D11. Zajímavé je i propojení pozemkových úprav s výstavbou železničních koridorů (SŽDC) a správou povodí našich řek - např. využití PÚ pro řešení protipovodňových opatření. Zazněly též odborné referáty k problematice komplexních pozemkových úprav (více Sborník z konference).

Během dvou večerů proběhly neformální diskuse mezi účastníky. Ze strany ČSGK je zajímavá možnost rozšíření spolupráce s pozemkovými úřady i s ČMKPÚ, zejména v oblasti legislativy, kvality a cen prací spojených s pozemkovými úpravami.

Ing. Robert Šinkner, člen Rady ČSGKVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]