[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Mnichov hostil největší kongres v historii FIG - část 2.

<p>Loňský říjnový XXIII. mezinárodní kongres FIG v Mnichově byl vyvrcholením čtyřletého působení německého vedení Mezinárodní federace zeměměřičů v čele s profesorem Holgrem Maglem. Němečtí organizátoři využili této příležitosti a o stavu našeho oboru v Německu nás informovali v řadě vystoupení při kongresových zasedáních i v rámci národní konference INTERGEO.</p> <p>Z pohledu účastníků vyslaných ČÚZK byly nejzajímavější přednášky, které souvisely s katastrem. Koncentrované informace o německém zeměměřictví a katastru podali v bloku příspěvků v TS 59 - AdV němečtí kolegové Dr. Hawerk, Prof. Kummer, Markus Seifert a Uwe Faulhaber. </p> <p>Dr. Hawerk, který aktivně působí v komisi 7 FIG, ve své přednášce 'Katastr pro 21. století - německá cesta' popsal historii a předpokládaný vývoj pozemkových evidencí v Německu v nejbližší budoucnosti.</p> <p>V historicky rozdrobeném Německu existovaly různé systémy evidence nemovitostí. Po založení Německé říše v roce 1871 vznikla potřeba unifikace. Sjednocení pravidel bylo provedeno říšským zákonem v roce 1900. Dále v Německu celostátně fungoval středoevropský model souběžného vedení a kooperace pozemkového katastru a pozemkové knihy.</p> <p>Od roku 1949 byla s ohledem na německou federální ústavu odpovědnost za legislativu a správu katastru svěřena do rukou jednotlivých spolkových zemí. Proto bylo v témže roce zřízeno Pracovní společenství zemských zeměměřických správ Spolkové republiky Německo, zkratka AdV, které se zabývá koordinací zeměměřictví a katastru v jednotlivých spolkových zemích s cílem dosáhnout v základních záležitostech jejich unifikace.</p> <p>Německo provedlo na konci sedmdesátých let minulého století digitalizaci popisných informací katastru, které jsou uloženy v ALB (Automatisiertes Liegenschaftsbuch) a v osmdesátých letech digitalizovalo katastrální mapy (ALK-Automatisierte Liegenschaftskarte). ALB a ALK jsou poplatné době svého vzniku, nejsou integrovány, a problematická je výměna a konsistence dat. Komplikovaná je výměna dat i s ATKIS (Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem).</p> <p>AdV proto v roce 1995 rozhodlo o definování nového německého standardu pro katastrální data ALKIS (Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem) založeného na mezinárodních ISO a OGC standardech. Implementace začala v roce 2005 a integrovaný katastrální systém v průběhu několika příštích let zcela nahradí současné ALB a ALK. Dalšími komponentami nového modelu AAA - AFIS-ALKIS-ATKIS založeného na mezinárodních standardech je informační systém o bodových polích AFIS (Amtliches Festpunktinformationssystem) a ATKIS s topografickými daty (digitální topografické mapy, digitální modely terénu a ortofota), která se budou ukládat v jedné databázi a nahradí současné systémy. Objektové katalogy a data ALKIS a ATKIS se harmonizují, aby byl umožněn vertikální tok dat a vyloučen jejich opakovaný sběr a zpracování.</p> <p>ALKIS zjednoduší integraci katastru do lokálních, regionálních a federálních geoinformačních infrastruktur a bude základní součástí Geoinformační infrastruktury Německa GDI-DE (Geodateninfrastruktur-Deutschland) a příspěvkem při tvorbě Evropské geoinformační infrastruktury.</p> <p>I v Německu existuje vize sjednocení katastru a pozemkové knihy. Organizační řešení závislé na schválení federálního zákona parlamentem je ale neprůchodné, a proto se pracuje alespoň na technickém řešení. Do konce loňského roku měl být zpracován koncept technické změny digitální pozemkové knihy. Je založen na ALKIS standardech a bude garantovat elektronickou výměnu dat s výhledem, že data budou poskytována internetem prostřednictvím jednoho uživatelského rozhraní. Údaje katastru a pozemkové knihy jsou na rozdíl od našeho liberálního přístupu poskytovány jen osobám, které prokáží oprávněný zájem. Při této příležitosti je vhodné uvést, že v procesu registrace smluv o převodu práv k nemovitostem hrají v Německu (stejně jako v některých dalších státech) velmi významnou roli notáři. Ti mají monopolní postavení při jejich sepisování, podávají je pozemkové knize ke vkladovému řízení, jsou zodpovědní za jejich správnost a poskytují klientům na rozdíl od stavu u nás další nadstandardní služby.</p> <p>V Německu se v minulých letech dramaticky změnily postupy při polním měření. Byla vybudována síť permanentních stanic GPS SAPOS a AdV zřídilo službu HEPS pro aplikace diferenciálního GPS, z nichž jsou pro katastr nejvhodnější RTK aplikace. Probíhá digitalizace výsledků polních měření v katastru, které jsou dosud archivovány v analogové formě a dalších dokumentů se vztahem k parcelám. Data budou přístupná pro katastrální správu a pro soukromé úředně oprávněné zeměměřiče v elektronické formě ve standardizovaném formátu. AdV dále rozhodlo o zavedení Evropského referenčního systému ETRS89 a zobrazení UTM pro všechny zeměměřické práce ve státním sektoru, včetně katastrálních měření. Zavedení ETRS89/UTM v katastru bude koordinováno se zavedením ALKIS, aby se zákazníkům usnadnil přechod na nový systém. Během tohoto procesu mají být identifikovány a odstraněny deformace stávajících polohových bodových polí a mapových operátů. To umožní přímé toky dat mezi terénem a kanceláří a nové formy spolupráce mezi soukromými úředně oprávněnými zeměměřiči a orgány odpovědnými za údržbu katastrální databáze.</p> <p>Realizace vizí vysoce privatizovaného a samofinancovatelného katastru je otázkou politických rozhodnutí a je široce diskutována nejen na německé národní, ale i na evropské úrovni. Již v současné době ve všech spolkových zemích kromě Bavorska v katastru působí soukromí úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři (Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, zkratka ÖbVI). Jejich licence je zatím omezena pouze na jeden stát a na právní měření, jako je dělení pozemků a vytyčování jejich hranic, které provádějí na objednávku zákazníků. Vyznačování změn v katastrálním operátu, archivace výsledků měření a distribuce dat je úkolem správy katastru. Katastrální měření mohou provádět i katastrální orgány a jejich podíl na těchto pracích se v jednotlivých spolkových zemích liší. Kalkulace cen je prováděna podle stejného ceníku jak ÖbVI, tak katastrálními orgány. Ceny prací jsou stanoveny s ohledem na to, že příjmy za tyto práce jsou základním příjmem soukromých zeměměřičů. Příjmy katastrálních orgánů zatím pokrývají jen část nákladů na provoz celého systému a o dalším vývoji se diskutuje. Důležitá bude i harmonizace různých systémů poplatků v rámci GDI-DE. </p> <p>Pro ty, kteří se zajímají o podrobnosti o právním měření v katastru v Bavorsku (naše geometrické plány a vytyčování hranic) doporučuji navštívit <a href='http://www.geodaten.bayern.de'>www.geodaten.bayern.de</a>. Zaujala mě například vzorová kalkulace ceny 1700 Euro při rozdělení pozemku na tři stavební místa. Cena prací je odvozena od počtu nových hraničních bodů, počtu nově oddělených pozemků a násobí se koeficientem závislým na ceně m2 pozemku. Tento koeficient se pohybuje od 0,8 do 3,5. </p> <p>V příspěvku Prof. Kummera 'Zeměměřické činnosti v Německu pro veřejné účely a jejich příspěvek k GDI-DE' se hovořilo o organizaci a struktuře resortu zeměměřictví a katastru v Německu a o jeho hlavních úkolech.</p> <p>V Německu se zeměměřickými činnostmi zabývá asi 50 000 specialistů. Z toho 90 % se věnuje pracím ve veřejném zájmu a 2/3 pracuje v oblasti zajišťování geotopoinformací pro státní a hospodářské účely a v katastru, kde práce ve veřejném zájmu provádějí i úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři (ÖbVI).</p> <p>Specializované orgány odpovědné za zeměměřictví, katastr a geografické informace ve většině spolkových zemí podléhají Ministerstvům vnitra. V posledních 10 letech došlo v některých zemích k částečné centralizaci a k celkové redukci počtu regionálních orgánů o více než polovinu a tento trend bude dále pokračovat. V SRN je dnes 283 regionálních katastrálních pracovišť. Z nich je polovina součástí městských orgánů.</p> <p>Centrální funkci má AdV, která je odpovědná za rozvoj technologií a služeb, koordinaci činností správ v jednotlivých spolkových zemích, podpoře rozvoje GDI-DE a spolupráci se specializovanými orgány v oblasti geoinformací.</p>

Ing. Jiří Rydval, člen rady ČSGKVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]