[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Mnichov hostil největší kongres v historii FIG - část 3.

Pro ty, kteří se zajímají o podrobnosti o právním měření v katastru v Bavorsku (naše geometrické plány a vytyčování hranic), doporučuji navštívit www.geodaten.bayern.de. Zaujala mě například vzorová kalkulace ceny 1700 Euro při rozdělení pozemku na tři stavební místa. Cena prací je odvozena od počtu nových hraničních bodů, počtu nově oddělených pozemků a násobí se koeficientem závislým na ceně m2 pozemku. Tento koeficient se pohybuje od 0,8 do 3,5.

V příspěvku Prof. Kummera \'Zeměměřické činnosti v Německu pro veřejné účely a jejich příspěvek k GDI-DE\' se hovořilo o organizaci a struktuře resortu zeměměřictví a katastru v Německu a o jeho hlavních úkolech.

V Německu se zeměměřickými činnostmi zabývá asi 50 000 specialistů. Z toho se 90 % věnuje pracím ve veřejném zájmu a 2/3 pracují v oblasti zajišťování geotopoinformací pro státní a hospodářské účely a v katastru, kde práce ve veřejném zájmu provádějí i úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři (ÖbVI).

Specializované orgány odpovědné za zeměměřictví, katastr a geografické informace ve většině spolkových států podléhají Ministerstvům vnitra.

Centrální funkci má AdV, která je odpovědná za rozvoj technologií a služeb, koordinaci činností správ v jednotlivých spolkových zemích, podporu rozvoje GDI-DE a spolupráci se specializovanými orgány v oblasti geoinformací.

Na kongresu bylo předneseno mnoho dalších zajímavých referátů. V pozemkových evidencích je trendem přechod od systémů samostatného katastru a pozemkové knihy k integrovanému systému. V poslední době se tento trend prosadil v Rumunsku a v Norsku. Perličkou byla informace norského delegáta o tom, že nově zvolená norská vláda nesouhlasila s částí této komplexně pojaté reformy a pozastavila připravovaný vstup privátních firem do katastrálních měření, kde má zatím monopol veřejná správa. Svěření právních katastrálních měření soukromé sféře, ke kterému u nás došlo v období transformace, není samozřejmé všude. Vidíme to nejen v Německu a v Norsku, ale třeba i v Holandsku, které je jinak jedním z našich vzorů. Na druhé straně je ovšem v celé řadě zemí v katastru efektivně využívána spolupráce veřejné sféry se soukromou sférou (PPP) v podstatně větším rozsahu než u nás. Ve vyspělých zemích pokračuje modernizace katastrálních systémů a zkvalitňování jejich datové základny, jejich využívání při budování národní geoinformační infrastruktury a e-governmentu. V několika zemích je již provozován 3D katastr nebo je v pokročilém stádiu příprava jeho implementace (Švédsko, Holandsko, Norsko, severní Amerika, Austrálie, Izrael) a hovoří se o 4D katastru. Provádí se příprava k elektronické formě převodu nemovitostí (e-conveyancing), která by měla zjednodušit a urychlit současný proces, ve kterém je nutné úřadům provádějícím registraci fyzicky předkládat listinné dokumenty. Tady velmi pokročili např. v Anglii a v Holandsku. Obdobně by se současný stav měl změnit i při právních měřeních v katastru (e-survey), kde lze jako pozitivní příklad uvést Nový Zéland.

A jaké poznatky jsem si odnesl pro porovnání vývoje v zahraničí s českým katastrem? Kroky odpovídající dnešním trendům podniká úspěšně i resort ČÚZK (např. postupná digitalizace katastru, vytvoření Informačního systému katastru nemovitostí ČR [ISKN], zavedení a zkvalitňování dálkového přístupu do ISKN, propojování ISKN s jinými informačními systémy veřejné správy, elektronické formuláře, elektronická značka, CZEPOS, číselné měření změn, předávání podkladů a výsledků ve standardizovaném výměnném formátu, probíhající modernizace právních a technických předpisů). Krok s vyspělými zeměmi ale bohužel nedržíme v postupu digitalizace katastru. Za 12 let digitalizace souboru geodetických informací máme v ČR katastrální mapu v digitální formě pouze v 1/3 katastrálních území, z části navíc vyhotovenou překonanou technologií v souřadnicových systémech stabilního katastru. S digitalizací sbírky listin katastru a dokumentace výsledků šetření a měření jsme prakticky ještě vůbec nezačali. Dalším problémem v této oblasti začíná být zvyšující se počet resortem nedomapovaných intravilánů a lesních komplexů po komplexních pozemkových úpravách, jejichž výsledkem je digitální katastrální mapa. V zahraničí je pro takové práce v katastru často využívána soukromá sféra.

Na odborné náplni kongresu se tematicky podílely všechny komise FIG. Proto zde zazněla široká škála příspěvků od těch, které se zabývaly profesním vzděláváním, až po oceňování nemovitostí. Ve svém článku jsem se věnoval pouze katastru nemovitostí, ale velmi zajímavá a přínosná byla i řada dalších referátů. S písemnou formou všech kongresových příspěvků v plném znění se lze seznámit v angličtině na www.fig.net.

Celý Kongres organizátoři připravili s příslovečnou německou precizností a profesionalitou. Nebylo zde místo pro improvizace, které jsme zažili na předešlém Kongresu FIG ve Washingtonu. Poděkování patří také vedení ČÚZK, které mě a ing. Tomandla do Mnichova vyslalo. Odborně i společensky pro nás byl Kongres zážitkem, na který se nezapomíná.

Ing. Jiří Rydval, člen rady ČSGKVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]