[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Rekordní účast na třebíčském semináři

<p>TŘEBÍČ (22. 3. 2007): Třináctý ročník semináře Pozemkové úpravy se uskutečnil v Třebíči předposlední čtvrtek v březnu za tradičního pořadatelství Spolku zeměměřičů Brno a Pozemkového úřadu Třebíč, s organizační podporou Katastrálního úřadu pro Vysočinu. Do Třebíče se tentokrát sjel rekordní počet 370 pozorných posluchačů, kteří zaplnili velký sál kulturního domu Fórum do posledního místa. Plný sál jednoznačně svědčí o tom, že na populární Kolmanovy semináře se rozhodně nejezdí z nostalgie.</p> <p>Kromě slavnostního zahájení připadla ing. Jaromíru Kopečkovi, řediteli pořádajícího pozemkového úřadu, milá povinnost, když připomenul velice zajímavé červencové výročí. V létě uplyne rovných sedmdesát let od scelení třísté obce v zemi Moravskoslezské - Náramče na Třebíčsku. K této významné události se navíc podařilo Spolku zeměměřičů získat dobovou publikaci, jež dokládá prvorepublikovou důkladnost, s jakou se ke scelování v té době přistupovalo. Kompletní obsah této historické brožurky bude součástí známého dokumentačního CD-ROM.</p> <p>Ale zpět do současnosti. První blok patřil odborníkům z Ústředního pozemkového úřadu Ministerstva zemědělství ČR a hostem z nejváženějších byl ředitel ÚPÚ ing. Jiří Hladík, který navíc z Prahy přivezl velmi pozitivní zprávy. Například na pozemkové úpravy v rámci protipovodňových opatření se podařilo získat 1 mld. Kč do roku 2012. Další prostředky na letošní rok budou zhruba ve výši 1,8 mld. Kč. Ing. Kamil Kaulich navázal na svoji loňskou přednášku, kdy hodnotil 'krizová' poslední léta a konstatoval: 'Ten letošní rok se mi zdá až tak optimistický, že se mi to ani nechce věřit.' V hlavní části svého příspěvku se věnoval aktualizaci vyhlášky č. 545/2002 Sb. Další přednášející ing. Jana Pivcová se ve svém příspěvku zabývala využíváním prostředků na pozemkové úpravy z fondů EU. V programovém období let 2007 - 2013 bude moci Česká republika dosáhnout na 773 mld. Kč ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, přičemž pro financování pozemkových úprav bude určen Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) - opatření I.1.4. (cca 850,5 mil. Kč/rok). Další informace mohou zájemci nalézt na: <a href='http://www.strukturalni-fondy.cz'>www.strukturalni-fondy.cz</a>, <a href='http://www.mze.cz'>www.mze.cz</a> a <a href='http://www.env.cz'>www.env.cz</a>.</p> <p>Za ČÚZK se semináře zúčastnil ing. Stanislav Žofka, který se věnoval změnám v nové katastrální vyhlášce č. 26/2007 Sb. ve vztahu k PÚ. Apeloval mimo jiné na potřebu dodat výsledky zeměměřických činností k posouzení způsobilosti jejich převzetí do KN nejméně 30 dnů před vydáním rozhodnutí o výměně vlastnických práv. Poté účastníky semináře pozdravil předseda Českomoravské komory pozemkových úprav (ČMKPÚ) ing. Mojmír Procházka a přednesl krátký referát o činnosti komory. Pan předseda informoval mimo jiné o úspěšné schůzce s novým ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem, dále o loňských seminářích na Lipně a ve Strážnici a o vytvoření pracovní skupiny, která zpracovala věcnou náplň jednotlivých etap návrhů PÚ s promítnutím orientačních cen jako pomůcku pro stanovení doporučených cen. K přednášce ing. Petra Poláka na téma Nový stavební zákon č. 183/2006 Sb. nachystali pořadatelé pro všechny účastníky i malý sborník, jehož text bude rovněž na dokumentačním CD. Ing. Zdeněk Hoffmann (Gepro) a ing. Miloslav Jebavý (Gepard) prezentovali společný příspěvek na téma Analytické podklady pro územní plán, přičemž v druhé části se zaměřili na návaznost na pozemkové úpravy a nastolili otázku legislativního vymezení vztahu mezi územním plánováním a pozemkovými úpravami. Zevrubný exkurs režimem přípravy staveb společných zařízení, ale i stavebním zákonem obecně provedl v závěru semináře ing. Jiří Blažek ze Stavebního poradenství Brno.</p> <p>Během nabitého programu bylo pamatováno i na komerční prezentace firem - systém pro projektování PÚ PROLAND představila ing. Simona Cikánová za firmu Gepro Praha; ing. Jan Vorlíček referoval o novinkách v systému POZEM firmy HSI a ing. Jan Přibyl představil novou firmu K-DATA z Teplic. V předsálí pak vystavovaly svoje produkty Geodis Brno, Atlas Praha a již zmíněná K-DATA Teplice.</p> <p>Poděkování patří Pozemkovému úřadu Třebíč, Katastrálnímu úřadu Třebíč, oběma za podporu pracovníků podílejících se na organizaci semináře, hlavnímu partnerovi semináře firmě GB-Geodezie Brno a taktéž i mediálnímu partnerovi časopisu Zeměměřič, který k prezenci dodal nemálo informativních materiálů.</p> <p>Nebývalá účast posluchačů na právě proběhlém třebíčském semináři o pozemkových úpravách dokládá velmi vysoký zájem odborné veřejnosti o tuto problematiku, který se s přílivem finančních prostředků na tuto vysoce prospěšnou činnost ještě dozajista zvýší.</p>

Bc. Ivo Krčmář, Spolek zeměměřičů BrnoVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]