[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  GEOS 2007

PRAHA (1. - 3. 3. 2007): Zeměměřickou akcí měsíce března byl nepochybně Geos 2007. Na podrobnosti ze zákulisí akce jsme se zeptali odborného poradce veletrhu ing. Milana Talicha, Ph.D., a místopředsedy ČSGK.

Jak hodnotíte letošní GEOS?

Především je třeba rozlišovat GEOS konferenci a GEOS veletrh. Veletrh je pořádán veletržní správou Terinvest a jeho odborným garantem a generálním partnerem je VÚGTK v.v.i. Zdiby. Naproti tomu konference je pořádána VÚGTK a spolupořadatelem je Terinvest.

Máte-li na mysli veletrh, tak zde došlo ze známých důvodů, uvedených např. na www.geos.eu, ke změně místa konání z výstaviště v Letňanech na výstaviště v Holešovicích. Veletrh se tím dostal do centra Prahy, což je nepochybně přínosem. Málo se už ví, že loni bylo v Letňanech 52 000 návštěvníků, z toho 12 000 na GEOSu. Letos je zatím k dispozici pouze jeden statistický údaj - celkem 34 700 návštěvníků, z toho bude prvotním odhadem cca 8 000 návštěvníků GEOSu. Bezpochyby se tedy jedná o akci, která svým počtem návštěvníků nemá v ČR v našem oboru konkurenci.

Diskutabilní bývá souběh veletrhu GEOS s dalšími veletrhy?

Názory na to jsou různé, převládá však ten, že specializovaný veletrh geodézie, kartografie, navigace a geoinformatiky nemá šanci být v ČR samostatným. Je to dáno \'podkritickým\' množstvím geodetů a zájmu veřejnosti v tomto státě o náš obor. Uspořádání takového veletrhu by bylo pro každého silně finančně ztrátovou záležitostí. Pouze spojením s dalšími veletrhy z příbuzného oboru, v tomto případě stavitelství, můžeme dosáhnout v součtu kladného ekonomického výsledku. Proto je veletrh GEOS pořádán spolu s veletrhy \'Byt a dům\', \'Dřevostavby\' a \'Moderní vytápění\'. Tím je také určeno datum konání akce. Navíc to pak přivádí mnohem větší počet návštěvníků z veřejnosti i na náš veletrh.

Nebylo by vhodnější spojit GEOS s jinými veletrhy, jako je ForArch nebo Stavební veletrh v Brně?

GEOS nemůže být spojen s ForArchem ani Stavebním veletrhem v Brně, protože je nepořádá Terinvest. Ten je taky jako jediná veletržní správa v ČR ochoten uspořádat veletrh geodézie a kartografie. Ostatním jsou jasná již uvedená finanční rizika a do této akce nepůjdou.

Pro koho je tedy veletrh GEOS primárně určen?

Bez nadsázky lze říci, že pro kohokoliv. Odborníkům poslouží jako příležitost setkat se se svými zákazníky a partnery a to včetně konkurence. Podívat se, kdo co má nového. Co se týče veřejnosti, velmi pěkně to řekl ing. Šanda, předseda ČSGK: \'Je to, alespoň podle mých znalostí, jediná ucelenější akce, která prezentuje obor vůči širší veřejnosti a to přece chceme.\'

Neboť jak jinak docílíme vyššího celospolečenského postavení, které, jak si myslíme, nám přináleží, než tím, že této veřejnosti ukážeme, k čemu nás vlastně potřebuje aniž si to většinou uvědomuje. Proto by tato akce měla být asi přehlídkou - veletrhem toho, co zeměměřiči (jednotlivé subjekty) umí a to bez očekávání okamžitých finančních přínosů. Tyto akce mají dlouhodobější horizont a bez nich nezměníme pohled a tedy i ocenění naší práce.

Jaký má význam konference?

Stručně řečeno, je to jediná geodetická akce v ČR, kde je mezinárodní účast, nepočítám-li Č-S-P geodetické dny s účastí kolegů ze Slovenska a Polska. Je to současně jediná příležitost, jak předvést zahraničním návštěvníkům na domácí půdě úroveň našeho oboru. Je to také jediná příležitost, jak se od zahraničních návštěvníků, bez nutnosti vyjet do zahraničí, osobním kontaktem dozvědět, jak je to v jejich zemích. Je to též jediná akce, na kterou jsou ochotni k nám přijet významní představitelé mezinárodních a evropských odborných organizací se svým příspěvkem (např. loni zde hovořili prezident Geometer Europas Otmar Schuster a bývalý prezident CLGE - Rady evropských zeměměřičů Patrick Prendergast). A konečně je to jediná akce v ČR takového širokého záběru, a to včetně navigačních a lokačních služeb, které jsou hitem posledních let. Rád bych ještě dodal, že hlavním partnerem konference byla letos firma Autodesk. Moto této konference bylo: \'Naše profese v době její expanze do dalších profesí a běžného života\'. Geodézie, kartografie, navigace a geoinformatika hrají svou určitou roli ve společnosti. Pronikají v různých podobách mnohem více než dříve do běžného života lidí a stejně tak i do dalších profesí, které využívají jejich výsledků. Projevuje se to v posledních letech například v oblasti navigace a služeb založených na lokaci, jako jsou sledování pohybu vozidel, osob a nebezpečných nákladů v reálném čase, výběr elektronického mýta nebo navádění k vytčenému cíli. Velká role geoprostorových (geografických) informačních systémů v plánovacích a rozhodovacích procesech či v krizových řízeních má také svou nezastupitelnou roli. Možnost on-line okamžitého ověření jasných právních vztahů k nemovitostem pak hraje obrovskou roli nejen v jejich obchodování a uzavírání zástavních či hypotečních smluv, ale patří bez nadsázky k základům moderního právního státu. Pro všechny tyto aplikace je však zapotřebí geoprostorových dat, informací a technologií, které poskytuje právě náš obor. Jako nezbytné se zde ukazuje podchycení jeho vývoje za poslední roky a možnost extrapolovat do budoucna s uvědoměním si očekávaných potřeb a dopadů. Konference GEOS 2007 si proto kladla za cíl stejně jako v loňském roce podchytit novinky a vývojové trendy ve všech specializacích našeho oboru. Otázkou pak zůstává, jak se v příštích několika letech bude náš obor a s ním související profese vyvíjet. Jaké budou kladeny nároky na budoucí zeměměřiče a co bude společnost od naší profese očekávat. Nakolik se podařilo tento vývoj reflektovat v příspěvcích konference již musíte posoudit sami.

Jaká byla účast na konferenci?

Seznam registrovaných účastníků lze nalézt na www.vugtk.cz/geos/2007. Letos jich bylo 113. Celkem bylo předneseno 37 příspěvků, z toho 8 zahraničních, ve sborníku je 47 příspěvků s plnými texty, z toho 14 zahraničních. V loňském roce bylo předneseno dokonce 73 příspěvků. Příspěvky jsou vždy dělené do tematických sekcí, takže se návštěvník nemusí účastnit celé konference. Na webu budou také vystaveny zvukové záznamy přednášek a to včetně tlumočení z/do angličtiny a ppt prezentace přednášek.

Jak se na konferenci projevila změna místa konání?

Pouze kladně. Došlo k přemístění konference z veletržního areálu Letňany do čtyřhvězdičkového Parkhotelu v Holešovicích. Tato změna byla velmi kladně hodnocena všemi účastníky, kterých jsem se dotázal.

Jak to bude v roce 2008?

V příštím roce by se mělo na jaře uskutečnit v Praze zasedání General Assembly Rady evropských zeměměřičů - CLGE, což je pro nás zcela výjimečná událost. Pořádání takovýchto akcí je pro pořadatelskou zemi vždy prestižní záležitost a častěji jak jednou za 10 let nemá nikdo šanci se k pořadatelství dostat. Při této ojedinělé příležitosti bychom rádi uspořádali též konferenci GEOS 2008 a využili tak možnosti představení naší geodézie všem zahraničním účastníkům z celé Evropy.

Co byste sdělil čtenářům Zeměměřického věstníku závěrem?

Uvítáme jakékoliv rozumné a konstruktivní návrhy na lepší podobu konference i veletrhu. Vždy mě totiž rozesmutní pochybovačné názory některých geodetů o potřebnosti a smyslu této akce. Můžeme jistě prohlásit, že takovou akci nepotřebujeme, že nás názory ani zkušenosti ze zahraničí nezajímají, že nás ani názory veřejnosti nezajímají. Můžeme si namlouvat, že my geodeti si přece vystačíme sami. Pak si ale nestěžujme na nic, ani na nízké finanční ohodnocení práce geodetů, ani na nízké respektování našeho oboru a ani na nepatrné povědomí veřejnosti o naší profesi.

Na konferenci GEOS 2007 se předávaly ceny za Technické dílo roku a cena KGK.

V soutěži o Technické dílo roku v hlasování odborné poroty bylo pořadí:

1. Zpracování geometrického plánu v prostředí Internetu - VÚGTK, v.v.i.

2. Výstavba mostu H216 přes Rybný potok - D8 - CCE Praha, spol. s r.o.

3. MISYS - geografický informační systém pro kancelář i automobil - GEPRO spol. s r.o.

V internetovém hlasování veřejnosti bylo pořadí:

1. Zpracování geometrického plánu v prostředí Internetu - VÚGTK, v.v.i.

2. Výstavba mostu H216 přes Rybný potok - D8 - CCE Praha, spol s.r.o.

3. Novobystřicko - 3D vizualizace - Geometra Opava spol. s .r.o.

Cenu Komory geodetů a kartografů získal časopis Zeměměřič za publikační činnost v r. 2006.

Ing. Petr Skála, člen rady ČSGKVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]