[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Sympozium z dějin geodézie a kartografie v NTM

Již XXVII. sympozium z dějin geodézie a kartografie, tradičně pořádané v předvánočním čase Národním technickým muzeem v Praze (NTM) ve spolupráci s Klubem přátel NTM, se konalo 6. 12. 2006. Bylo věnováno 100. výročí narození význačného českého kartografa prof. Karla Kuchaře, pedagoga Karlovy univerzity, který byl též uznávaným historikem kartografie. Setkání se opět konalo za předsednictví Doc. Dr. Ludvíka Muchy, CSc. z přírodovědecké fakulty KU a ing. A. Švejdy, kurátora a vedoucího oddělení exaktních věd NTM. Více než čtyři desítky hostů se pro probíhající rekonstrukci budovy NTM sešly v sále blízkého Národního zemědělského muzea a vyslechly 15 referátů a 3 zprávy. Je potěšující, že mezi účastníky byli početně zastoupeni studenti vysokých a středních škol, kteří přijeli se svými pedagogy.

Ze sympozií bývá ve zhruba dvouletých periodách vydáván sborník, nyní na CD, takže zájemci se s jednotlivými tématy budou moci seznámit v úplném nebo - v některých případech – i v rozšířeném znění. V dalším textu se proto omezím jen na základní informace.

L. Mucha ve svých vystoupeních připomněl osobnost prof. K. Kuchaře a přiblížil jeho atlasovou tvorbu, včetně neuskutečněných projektů. V. Čada hovořil o kartometrické kvalitě Müllerovy mapy Čech a M. Vichrová, spoluautorka jeho druhého referátu, jednala o výjimečných vlastnostech projektu II. vojenského mapování v Čechách a na Moravě. Multimediální učebnice Dějiny kartografie, dostupná na stránkách přírodovědecké fakulty MU v Brně, byla námětem referátu autorského kolektivu, vedeného M. V. Drápelou. M. Klvaňa pohovořil o nedávné historii důlních map v českých uhelných lomech, J. Ratiborský položil sugestivní otázku po totožnosti muže na obraze Růžencová slavnost A. Dürera. Nezastupitelný informační význam obsahu map pro historický výzkum ozřejmil I. Brachtl na příkladu hradu Rýchory. O velkoměřítkové mapě plochy Basum V. v Boubínském pralese, opakovaně vyhotovované pro výzkumné účely, referoval D. Adam.

Odpolední část zahájil J. Ježko, host ze STU v Bratislavě, nahlédnutím do slovenské zeměměřické historie. P. Hánek při příležitosti 100. výročí zahájení provozu přiblížil v širších souvislostech vytyčovací síť Simplonského tunelu, F. Beneš fundovaně hovořil o původních základních nivelačních bodech býv. Rakouska-Uherska. Značkové klíče našich vojenských topomap 20. století byly námětem referátu M. Mottla, D. Dušátko se zaměřil na vývoj cestovních informací od itinerářů k mapám a souřadnicím.

Z. Kučera informoval o výstavě Nový svět na starých mapách, která bude přístupná až do počátku března 2007 v muzeu v Nymburku, a o dalších akcích. Celou, jako vždy úspěšnou a příjemnou akci uzavřel A. Švejda podrobnou informací o výstavě Mapa a hvězdář, konané v létě v Benátkách nad Jizerou a věnované osobnosti Tychona Brahe.

Prof. Pavel Hánek, člen rady ČSGKVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]