[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  ČSGK od 6. sjezdu 25. 11. 2000 do 7. sjezdu 8. 3. 2003 (zpráva)

1. Úvod

Rada Českého svazu geodetů a kartografů (ČSGK) předkládá tento přehled aktivit ČSGK jako zprávu o činnosti v období mezi 6. a 7. sjezdem ke schválení účastníkům 7. sjezdu. Zpráva hodnotí plnění 6. sjezdem schváleného programu ČSGK a plnění usnesení.

2. Spolková činnost

2.1 Odborné skupiny

Členové Odborné skupiny KN se scházeli přibližně čtvrtletně, vzájemně se informovali o přípravě a zavádění nového ISKN a připravili v listopadu 2001 v Brně, spolu s Radou ČSGK a Spolkem zeměměřičů Brno, úspěšnou Mezinárodní konferenci KN spolu s 37. MGID. V roce 2002 rezignoval z pracovních důvodů na svou funkci předseda skupiny ing. Kamera a koncem roku 2002 převzal vedení skupiny ing. Bortl.

Odborná skupina IG zorganizovala v Brně v dubnu 2001 a dubnu 2002 již tradiční semináře o aktuálních problémech IG. Skupina připravila a spolu s Vysokou školou báòskou - Technickou univerzitou v Ostravě a Slovenským svazem geodetů (SZG) uskutečnila v září 2002 v Ostravě VIII. mezinárodní konferenci »Geodézie a kartografie v dopravě«. Skupina se také podílela, spolu se Spolkem zeměměřičů Brno, na odborném programu 38. geodetických informačních dnů v Brně v listopadu 2002. Součástí činnosti odborné skupiny byla diskuse a následně podnět ke vstupu úředně oprávněných zeměměřických inženýrů do ČKAIT.

2.2 Odborné akce, publikace, šíření informací

V souladu se schváleným programem na roky 2001 a 2002 se uskutečnily tyto odborné akce:

Rada ČSGK a Komitét pro FIG zabezpečily - ve spolupráci s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK), Institutem městské informatiky Praha a Českou společností certifikovaných odhadců majetku - aktivní účast národní geodezie, kartografie a katastru na Pracovním týdnu FIG 2001v Soulu v Koreji a Kongresu FIG 2002 ve Washingtonu.

Redakční rada Zeměměřičského věstníku zajistila, spolu se sekretariátem ČSGK, pravidelné publikování věstníku v časopisu Zeměměřič. Za pomoci našich seniorů (ing. Hofman a ing. Klimeš) byla vydána publikace o historii Burz technického zlepšení v letech 1962 až 2000. Byly vydány publikace »Ceny zeměměřických výkonů - 2001«, »Zeměměřické výkony - specifikace, ceny, předpisy, normy - 2002« a »Zeměměřické výkony - ceny, předpisy, normy komentáře - 2003«.

Vydání publikace o osobnostech našeho oboru (dřívější název »Kalendárium«) se zatím neuskutečnilo, protože se obsah podstatně rozšiřuje s použitím různých informačních zdrojů, zejména časopisu Geodetický a kartografický obzor, a to o podstatná životopisná data mnoha osobností. Předběžný rozsah zatím zpracovaných údajů je přes 700 jmen a jejich životopisných údajů. Nová Rada ČSGK bude rozhodovat o formě součinnosti se SSGK, protože i slovenští kolegové připravují obdobnou (nebo ještě širší) publikaci a databázi.

2.3 Činnost poboček a kolektivních členů

Navenek pro širokou odbornou veřejnost byly dlouhodobě aktivní Spolek zeměměřičů Brno a opavská pobočka. Ostatní pobočky působily v uzavřeném okruhu ve prospěch svých členů.

V listopadu 2002 se novým kolektivním členem stal Senior klub brněnských zeměměřičů, jehož dlouhodobá aktivní odborná a vlastivědná činnost bude pro ČSGK obohacením.

2.4 Spolupráce s ostatními odbornými sdruženími

ČSGK spolupracoval s Komorou geodetů a kartografů (KGK) zejména prostřednictvím místopředsedy ČSGK při zastoupení ČR ve Výboru evropských zeměměřičů (CLGE) a vzájemnou výměnou informací. Předseda ČSGK a předseda KGK (a jeho zástupce), společně s předsedou České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) projednali s předsedou ČÚZK možnosti, legislativní a další podmínky vstupu úředně oprávněných zeměměřických inženýrů (ve výstavbě) do ČKAIT prostřednictvím novely zákona o zeměměřictví a zákona č. 360/1992 Sb. Informace o výsledcích bude podána na sjezdu ČSGK.

Předseda Společnosti důlních měřičů a geologů se v organizačním výboru ČSGK rozhodujícím způsobem podílel na úspěchu VIII. mezinárodní konference »Geodézie v dopravě«. Předsedové obou jmenovaných sdružení jsou také členy Odborné skupiny inženýrské geodézie.

Spolupráce s Kartografickou společností ČR, Českou společností pro fotogrammetrii a dálkový průzkum a Českou asociací pro geoinformace spočívala ve vzájemné výměně informací o svých aktivitách.

V komitétu pro FIG ČSGK je činným zástupce České společnosti certifikovaných odhadců majetku (CSCOM) ve FIG, který úspěšně zastupoval ČR na FIG Working Week 2001 a kongresu FIG 2002.

Předseda ČSGK, spolu s předsedou KGK a zástupci Odborné skupiny inženýrské geodézie, se na základě vzájemné dohody účastnili některých aktivit ČKAIT a Českého svazu stavebních inženýrů (inženýrské dny, účast na 38. geodetických informačních dnech v Brně, ...).

ČSGK je kolektivním členem CAGI (Česká asociace pro geografickou informace). V období 2001 - 2002 zajišťoval styk s mezi ČSGK a CAGI 1. místopředseda ČSGK, který byl rovněž členem předsednictva CAGI.

2.5 Činnost Rady ČSGK

Rada ČSGK se sešla za období od 6. sjezdu na 10 zasedáních. Účast členů a jejich aktivita na zasedáních rady byla dobrá. Rada zajistila financování činnosti ČSGK ve velmi složitých podmínkách omezených zdrojů, a to především pořádáním odborných akcí, prodejem publikací a částečně finanční spoluúčastí soukromých společností.

Rada splnila úkoly jí uložené usnesením 6. sjezdu ČSGK takto:

Byl splněn program činnosti ČSGK na období 2001 a 2002, avšak nepodařilo se ustavit odbornou skupinu pro vzdělávání, nebyla vytištěna a vydána Zpráva o FIG Working Week Prague 2000 (zůstala pouze v elektronické formě) a nebyl vypracován systém pro zkvalitnění členské základny. Byla připravena prvotní data a navržena forma webovské stránky ČSGK tak, aby mohla být tato stránka zřízena a spravována ve prospěch především členů i v určeném rozsahu i ve prospěch všech zeměměřičů.

2.6 Členská základna ČSGK

Počet členů zůstává po několik let v podstatě neměnný a charakterizuje jej velmi omezený zájem o aktivní veřejnou činnost ve prospěch společenského postavení profese doma a v zahraničí. Členství v ČSGK spojuje většina zeměměřičů s otázkou »Co mi členství přinese?«, a pokud přínos členství v ČSGK není pro jednotlivce hmatatelným majetkovým prospěchem, například alespoò znatelnou slevou z vložného odborné akce, považuje přibližně 90 % zeměměřičů své členství v ČSGK za nepotřebné. Zastoupení členů ČSGK zaměstnaných ve státním a soukromém sektoru je přibližně úměrné celkovému počtu zeměměřičů v ČR, ve funkcích jsou aktivní stejnou měrou zástupci resortu ČÚZK, vysokých škol a soukromých zeměměřičů (nebo zaměstnanců v soukromém sektoru).

3. Spolupráce s ČÚZK

ČSGK pokračoval v dlouhodobé spolupráci s ČÚZK a dalšími resortními orgány zejména při odborném lektorském zajištění seminářů ČSGK, Geodetických informačních dnů v Brně, při účasti národní delegace FWW Soul 2001 a Kongresu FIG Washington 2002 a při účasti na mezinárodních Slovensko-Polsko-Českých resp. Polsko-Česko-Slovenských geodetických dnech. ČÚZK umožòuje aktivní účast odborníků svého resortu na mezinárodních akcích ve prospěch reprezentace národní geodezie, kartografie a katastru i s využitím rozpočtových zdrojů.

ČÚZK poskytl zprávami ze zahraničních cest ČSGK cenné informace o některých svých mezinárodních aktivitách.

ČÚZK průběžně informoval ČSGK o aktuálních změnách interních rezortních předpisů a ČSGK měl možnost uplatnit své připomínky.

4. Činnost v mezinárodních nevládních organizacích

ČSGK přijala dlouhodobě závazky v FIG a závazky v dlouhodobé spolupráci se slovenskými a polskými geodety a kartografy. Aktivní účast ČSGK ve FIG je zmíněna výše.

ČSGK se rovněž aktivně podílí na činnosti CLGE (Výbor pro spolupráci evropských geodetů), a to společně s KGK a ČÚZK. Zástupce ČSGK je v současné době členem stálého výboru CLGE. ČR byla v lednu 2003 pověřena vedením a správou webových stránek CLGE (http://www.vugtk.cz/CLGE/). V současné době se připravují překlady nejdůležitějších dokumentů.

Spolupráce se slovenskými a polskými zeměměřiči úspěšně pokračovala podle písemných dohod všech sdružení (Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, Slovenský zväz geodetov a ČSGK), a to při organizaci každoročních mezinárodních geodetických dnů, vzájemnou reciproční účastí na významných národních a mezinárodních odborných akcích a případně sjezdech. Organizátorům se podařilo získat ke spoluúčasti na odborných akcích vrcholné zástupce státních zeměměřických služeb a poskytnout účastníkům široké spektrum informací o vývoji zeměměřictví a katastru v daném území Evropy.

5. Závěr

Ze zprávy vyplývá, že činnost ČSGK v uplynulém období byla poměrně bohatá a v podstatném splnila cíle dané stanovami, národními i mezinárodními dohodami a schváleným programem na roky 2001 a 2002. Úspěchy ČSGK ve spolkovém vyžití byly úměrné zájmu zeměměřické veřejnosti o aktivní nebo pasivní podíl na rozvoji oboru zeměměřictví.

Základním společenským, ale i odborným posláním ČSGK by mělo být spojovat a sjednocovat dnes poměrně roztříštěné společenství zeměměřičů v našem státě a pokoušet se zastavit, anebo alespoò zmírnit dezintegraci oboru v nových podmínkách. Zatím se to nedaří, i když jedině proces integrace působení zeměměřických aktivit by mohl být hlavním atributem pro zvýšení společenské vážnosti a významu našeho oboru. Mnoho podnětů, návrhů i předpokladů bylo v uplynulém období uplatněno, ale úspěšnost zmíněného procesu přece jen záleží pouze na jedné ze zúčastněných společností.

Rada ČSGK navrhuje účastníkům 7. sjezdu tuto zprávu schválit.

Rada ČSGKVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]