[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Usnesení 7. sjezdu ČSGK, konaného v Praze dne 8. března 2003

1. Sjezd ČSGK schvaluje:

 1. Zprávu o činnosti od 6. do 7. sjezdu ČSGK
 2. Zprávu o hospodaření za období mezi sjezdy
 3. Zprávu revizní komise včetně návrhu opatření této komise
 4. Program činnosti ČSGK na období let 2003 až 2005 a ukládá Radě ČSGK do programu doplnit:
  1. účinná opatření směřující k prohloubení integrace působení existujících aktivit našeho oboru ve státě
  2. výčet potenciálních aktivit, které umožní rozšířit členskou základnu svazu (např. pro členy svazu poskytování slev při nákupu odborných publikací u vybraných nakladatelství, pro nové členy svazu v daném roce získávat od vydavatele zdarma předplatné odborného časopisu Zeměměřič apod.)
 5. Úpravu stanov ČSGK v tom, že se prodlužuje funkční (volební) období Rady ČSGK ze 2 na 3 roky
 6. Zvýšení individuálních členských příspěvků ze 120 na 200 Kč ročně s tím, že příspěvky důchodců a studentů se nemění

2. Sjezd ČSGK zvolil členy:

 1. Rady ČSGK na období let 2003 až 2005 ve složení (řazeno podle dosaženého počtu hlasů): ing. Jiří BUREŠ (Brno), ing. Václav ČADA, CSc. (Plzeò), ing. Petr POLÁK (Praha), Doc. ing. Pavel HÁNEK, CSc. (Praha), ing. Václav SLABOCH, CSc. (Zdiby), ing. Jaroslav KOLMAN (Třebíč), ing. Jiří RYDVAL (Blansko), ing. Jaromír PROCHÁZKA, CSc. (Praha), ing. Zdeněk SAZAMA (Brno), ing. Petr SKÁLA (Praha), ing. Jaroslav ŠVEC (Boskovice); s náhradníky: ing. Vladislav ČEŠKA (Nepomuk), ing. Drahomír DUŠÁTKO, CSc. (Praha), ing. Lubomír KRŽÁVEK, CSc. (Praha)
 2. Revizní komise ČSGK na období let 2003 až 2005 ve složení (řazeno podle dosaženého počtu hlasů): ing. Václav ŠANDA (Praha), ing. Markéta Adámková (Ostrava), ing. Roman HONZÁTKO (Praha); s náhradníkem: Karel KUT (Praha)

3. Sjezd ČSGK ukládá Radě ČSGK:

 1. hospodařit v dalších letech s vyrovnaným rozpočtem,
 2. vytvořit a vést www stránky ČSGK na internetu podle na sjezdu zveřejněného projektu - termín: 07/ 2003
 3. zorganizovat diskusní fórum k problematice geometrických plánů (GP) s účastí zástupců KÚ (potvrzovatelů) a zástupců soukromého sektoru (vyhotovitelů GP a ZPMZ) - termín: neprodleně
 4. nejméně jednou každoročně svolat koordinační schůzku předsedů odborných společností (zejména FIG, ICA, SFDP, SDMG, IAG, CLGE, CAGI)

4.

Sjezd ČSGK doporučuje Radě ČSGK vydat publikaci (biografii) o osobnostech našeho oboru - předpokládaný termín 09/ 2003

5. Sjezd ČSGK vyslovuje poděkování

 1. za činnost bývalému předsedovi odborné skupiny KN ing. Josefu Kamerovi,
 2. za výrazné aktivity Spolku zeměměřičů Brno.

Usnesení bylo přijato jednomyslně.

Předseda návrhové komise ing. Miroslav Roule, CSc., v.r.Vydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]