[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Program činnosti ČSGK na období 2003 až 2005 (návrh ke schválení)

Odborné akce

 1. Mezinárodní akce
  • 9. mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny v Luhačovicích v 05/2003 - ve spolupráci s SSGK a SGP
  • 10. mezinárodní slovensko-polsko-české geodetické dny na Slovensku 2004 - ve spolupráci s SSGK a SGP
  • 11. mezinárodní polsko-česko-slovenské geodetické dny v Polsku 2005 - ve spolupráci s SSGK a SGP
  • 39. až 41. geodetické informační dny v 11/2003 až 11/2005 v Brně - ve spolupráci se Spolkem zeměměřičů Brno a ČÚZK
  • spoluúčast na přípravě IX. mezinárodní konference \"Geodézie v dopravě\" v 2005 na Slovensku - ve spolupráci s SZG
  • spoluúčast na přípravě 8. mezinárodní konference \"Katastr nemovitostí\" v 2004 na Slovensku - ve spolupráci s SSGK
 2. Národní akce
  • seminář \"Aktuální problémy IG\" v 04/2003 až 04/2005 v Brně
  • semináře s tématy zeměměřických činností v KN a ISKN - nejméně 2 ročně

2. činnost odborných skupin

 1. Odborná skupina KN
  • spoluúčast na přípravě a organizaci odborných akcí
  • vytvoření podmínek pro širší odbornou diskusi o rozvoji informačního systému KN
 2. Odborná skupina IG
  • spoluúčast na přípravě a organizaci odborných akcí
  • spoluúčast na připomínkových řízeních k novelám právních předpisů o zeměměřictví a zeměměřických činnostech ve výstavbě

3. činnost ve FIG

4. činnost v CLGE

ČSGK bude i nadále aktivně podporovat členství KGK v CLGE, kde KGK zastupuje celou českou zeměměřickou profesi jak v soukromém, tak ve státním sektoru. Tato aktivita nabývá na významu ze jména s blížícím se přijetím čR do EU.

5. Publikace a elektronické informace

6. Spolupráce s ČÚZK a ostatními resortními orgány

7. Spolupráce s odbornými společnostmi

 1. KGK - Zeměměřická komora: společný sekretariát, vzájemná výměna informací, podpora činnosti v CLGE, diskuse, případně dohoda o postupu vzniku komory jako instituce profesní samosprávy podle speciálního zákona, další v rozsahu platné dohody
 2. Kartografická společnost čR, Společnost důlních měřičů a geologů, česká společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum, česká asociace pro geoinformace - vzájemná výměna informací, zachování instituce stálého výboru předsedů
 3. Spolupráce s CAGI se bude nadále prohlubovat.
 4. Poznámka: Oblast GIS se v současné době jeví jako nejdynamičtěji se rozvíjející oblast zeměměřické profese. Více než polovina absolventů středního a vysokoškolského vzdělání v oboru zeměměřictví nachází uplatnění v oblasti GIS na všech úrovních státního i soukromého sektoru. Vysoké školy už nevychovávají pouze zeměměřiče, ale také, a do budoucna především, geoinformatiky.

8. Úkoly dané usnesením 7. sjezdu čSGK 8. 3. 2003

 1. přijmout účinná opatření k prohloubení integrace působení aktivit našeho oboru ve státě,
 2. doplnit výčet potenciálních aktivit, které umožní rozšířit členskou základnu čSGK (například zajistit slevy při nákupu odborných publikací u vybraných nakladatelství, pro nové členy v daném roce získávat zdarma od vydavatele předplatné časopisu Zeměměřič apod.),
 3. hospodařit v dalších letech s vyrovnaným rozpočtem,
 4. vytvořit a vést www stránky čSGK na Internetu podle projektu zveřejněného na sjezdu - termín: 07/2003
 5. zorganizovat diskusní fórum k problematice GP s účastí zástupců katastrálních úřadů (vyhotovitelé a úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři, pracovníci úřadů pověření potvrzováním) - termín: neprodleně,
 6. nejméně jednou ročně svolat koordinační schůzku předsedů odborných společností.

Rada ČSGKVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]