[Web Zeměměřič]
 

 

Co je FIG Working Week Prague 2000

    Mezinárodní federace zeměměřičů (FIG) – organizace sdružující více než 70 národních nevládních zeměměřických asociací ze všech kontinentů světa – pověřila na svém berlínském 63. zasedání v roce 1995 Český svaz geodetů a kartografů (ČSGK) uspořádáním 67. zasedání FIG v roce 2000 v Praze (FIG Working Week Prague 2000). Součástí tohoto významného mezinárodního setkání zeměměřičů z celého světa, které se uskuteční v Praze ve dnech 22. až 27. května 2000, budou zasedání tématických komisí FIG, konference "QUO vadis geodézie 21. století", komerční a nekomerční tématické výstava, VI. mezinárodní Česko-slovensko-polské geodetické dny, polodenní nebo celodenní odborné exkurze na vysokých a středních školách, státních orgánech zeměměřictví a katastru a v zeměměřických firmách, společenské akce, program pro doprovázející osoby a v neposlední řadě turistické zájezdy.

    Zasedání FIG se konají každoročně s tím, že čtvrtý rok pravidelně následuje kongres FIG (naposledy XXI. kongres v červenci 1998 v Brightonu v Anglii). Za dobu existence FIG je to již podruhé, co se našim geodetům dostalo cti pořádat zasedání FIG. Naposledy tomu bylo v Brně v roce 1979, tehdy ovšem za zcela jiných společenských a ekonomických podmínek. Pamětníci však vědí, že tenkrát dokázali organizátoři přesvědčit své zahraniční kolegy o schopnostech reprezentovat tehdejší československou geodézii a kartografii na nejvyšší úrovni. O to větší je současný závazek ČSGK.

    Příprava FWW Prague 2000 započala již v roce 1995 kdy čestný člen FIG a místopředseda Komitétu pro FIG při ČSGK Ing. Milan Klimeš spolu s Ing. Jaroslavem Hlubučkem připravili první verzi projektu přípravy a organizace celé akce. Projektu, jehož jednotlivé části byly a ještě budou několikrát aktualizovány. Finanční rozpočet výdajů a příjmů akce je řádově několikamilionový, proto z podnětu ČSGK vzniklo sdružení 24 převážně zeměměřických firem, jehož účelem podle společné smlouvy je financování přípravy a organizace akce, národní propagace oboru zeměměřictví a katastru a propagace členů sdružení. V období let 1996 až 1998 plnil jednotlivé projektované etapy ČSGK samostatně, další přípravu a organizaci FWW Prague 2000 však zajistí především prostřednictvím profesionálních agentur. Řízením projektu je na základě mandátní smlouvy pověřen generální sponzor akce – společnost Bentley Systems ČR – který mimo mnohé další smluvní závazky směřující k propagaci a zdárnému uskutečnění akce, přislíbil získat další sponzory tak, jak tomu bylo obvyklé na všech předcházejících zasedáních FIG (naposledy v Berlíně, Buenos Aires, Singapůru a Brightonu).

    ČSGK ustavil řídící štáb a pracovní komise, které budou upřesňovat věcnou náplň projektu a spolu s generálním sponzorem kontrolovat průběh všech etap přípravy a organizace FWW Prague 2000. Mnohé povinnosti spojené s konečným rozhodováním o náplni akce však nadále zůstávají z titulu stanov na Radě ČSGK a z titulu platného statutu také na Komitétu pro FIG, který sdružuje národní delegáty a jejich asistenty v osmi z existujících devíti odborných komisí FIG. Na letošní zasedání FIG, které se bude konat od 30. 5. do 3. 6. v Sun City v Jihoafrické republice, poveze česká delegace oficiální pozvánky obsahující místa konání FWW Prague 2000, podmínky přihlášek, výši vložného na jednotlivé součásti akce a ostatní nutné obsahové náležitosti.

    Organizátoři akce počítají i s přislíbenou podporou vedení ČÚZK a představenstva KGK a samozřejmě i spoluúčastí vybraných státních orgánů zeměměřictví a katastru, odborných škol a zeměměřických firem.

    ČSGK rozešle pozvánku a o výsledcích přípravy bude odbornou veřejnost včas informovat prostřednictvím svého Zeměměřického věstníku a mediálního partnera, kterého k národní i mezinárodní propagaci získá v dohodě s generálním sponzorem. Věřím, že informace nebudou provázeny takovými finančními a souvisejícími organizačními obavami, jaké se veřejně rozšiřují v souvislosti s přípravou setkání členů Mezinárodního měnového fondu a členů Světové banky v roce 2000 v Praze nebo s přípravou akce "Praha město kultury roku 2000". Pověření funkcionáři ČSGK budou muset v nadcházejícím období udělat maximum proto, aby nový prezident FIG (pro období 1999 až 2003) pan Robert W. Foster z USA a představitelé byra FIG konstatovali na plánované podzimní kontrolní návštěvě organizátorů uspokojení s přípravou FWW Prague 2000.

    Ing. Petr Polák, předseda ČSGK
    Zeměměřičský věstník, ročník VIII (XXXV), Praha 6. 4. 1999, číslo 3-4/99


    Z časopisu Zeměměřič č. 4/99         [Na úvodní stránku]