[pošta]             Vševědna

Dotaz:
   výklad ustanovení vyhlášek
   
VĚC: žádost o stanovisko - výklad ustanovení vyhlášek
   
    Žádám tímto o sdělení stanoviska k ustanovení § 65, odst. 1 vyhlášky č. 190/1996 Sb. v platném znění (zejména po novele vyhl.č.163/2001 Sb.). Po nabytí platnosti vyhl.č.162/2001 Sb. o poskytování údajů z katastru nemovitostí ČR jsem se setkal s praxí, že katastrální úřad stanoví poplatky podle posledně citované vyhlášky bez ohledu na § 65, odst.1 prvé citované vyhlášky.
   
    Podle mého názoru nelze vyhláškou č.162/2001 Sb. nahradit ust. § 65, odst.1 vyhlášky č.190/1996 Sb. zejména kvůli uvedenému výrazu "bezplatně" v prvé větě odst.1. Bylo-li by to takto, musela by novela vyhl.č.190/1996 Sb. vyšlá pod č.163/2001 Sb. změnit § 65. Tento § však změněn nebyl. Nicméně samozřejmě je jasné, že vyhl.č.162/2001 Sb. se plně vztahuje k ust. § 65, odst.2 prvé citované vyhlášky..
   
    Děkuji za poskytnutí stanoviska k tomuto problému, aby výklad těchto předpisů byl jednoznačný a použitelný pro vzájemný vztah podnikatelské sféry s katastrálními úřady.

ing.Vladimír Svoboda, zeměměřická kancelář


   
    Žádáme o kopii vašeho vyjádření k tomuto dotazu. Text zašlete též v digitální podobě na adresu zememeric@ini.cz ke zveřejnění na Webu Zeměměřiče.
   
    Děkujeme a jsme s pozdravem.
   

Radek PETR redakce časopisu Zeměměřič

8/6/2001
 

K Vašemu dotazu sdělujeme:
   

ING. VLADIMÍR SVOBODA

zeměměřická kancelář

Komenského 86

66701 Židlochovice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE - / 7. června 2001

 

NAŠE ZNAČKA

3374/2001-22

 

VYŘIZUJE / LINKA

Ing.Janeček / 1232

 

MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM

Praha / 21. června 2001

Věc: žádost o stanovisko – výklad ustanovení vyhlášek

Vážený pane inženýre,

k Vašemu dopisu ze dne 7. června 2001 ve výše uvedené věci Vám sděluji toto stanovisko:

Na základě ustanovení § 65 odst. 1 vyhlášky č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, poskytuje katastrální úřad osobě oprávněné vyhotovovat geometrické plány bezúplatně kopii katastrální mapy. Bezúplatně poskytne i kopii mapy bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické znázornění nemovitostí, pokud nejsou tyto nemovitosti doposud vyznačeny v souboru geodetických a popisných informací katastru nemovitostí. V územích, kde jsou v katastru obsaženy údaje o BPEJ, bezúplatně poskytne také kopii grafického podkladu se zobrazením obvodů a kódů BPEJ. Uvedené podklady poskytne bezúplatně v rozsahu potřebném pro vyhotovení geometrického plánu. Pokud jsou některé z uvedených podkladů v digitální formě a osoba oprávněná vyhotovovat geometrické plány o ně v této formě požádá, jsou jí katastrálním úřadem v potřebném rozsahu poskytnuty také bezúplatně.

Ostatní podklady uvedené v § 64 vyhlášky č. 190/1996 Sb. a podklady nad rámec potřebný pro vyhotovení geometrického plánu, pokud se nejedná o získání podkladů nahlédnutím, jsou katastrálním úřadem poskytovány za úplatu podle vyhlášky č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí.

Stejně jsou poskytovány i podklady potřebné pro vytyčení podle § 76 vyhlášky č. 190/1996 Sb.

S pozdravem

Ing.Bohumil Janeček

ředitel odboru řízení územních orgánů

 

Kopii stanoviska obdržela redakce časopisu Zeměměřič dne 21.6.2001.


[Server Zeměměřiče]
Server Zeměměřiče
[Pošta]
Odpovědi a dotazy poštou