[pošta]             Vševědna

1) V zákoně č. 89/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje katastrální zákon č. 344/92 Sb., se v §2, v odstavci (1) píše, co se eviduje v katastru. Pod písmenem f) jsou to stavby spojené se zemí pevným základem, o nichž to stanoví zvláštní předpis. Vzhledem k tomu, že budovy jsou v tomto odstavci uvedeny pod písmenem b), činím dotaz:
a) který zvláštní předpis má zde zákon na mysli
b) které stavby zde přicházejí v úvahu.
(7.12.1998)
 

Odpověď:
    Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) ve znění zákona č. 89/1996 Sb. stanovuje v § 2, které skutečnosti katastr nemovitostí eviduje, jinými slovy co je jeho předmětem. Pod písm. f) uvádí, že jsou to "stavby, spojené se zemí pevným základem, o nichž to stanoví zvláštní předpis". Je však skutečností, že žádný zvláštní předpis tyto stavby nestanovil.
   Zvláštním předpisem by v tomto případě měla být zřejmě vyhláška č. 190/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb. Ani ta však žádné "stavby" nestanovila a nepřekročila rámec, daný katastrálním zákonem při evidování budov.
   Uvedená vyhláška v § 5 odst. 2 stanovila, že v souboru geodetických informací jsou geometricky a polohově určeny "další prvky polohopisu". Některé z nich jsou z hlediska stavebních předpisů sice stavbami, ale nejsou předmětem evidování v katastru nemovitostí a nejsou tudíž obsahem souboru popisných informací. A to dokonce ani v případě, uvedeném v § 5 písm. n), kdy se jedná o budovy, které jsou ale příslušenstvím jiné budovy evidované v katastru na téže parcele, s výjimkou drobných staveb. Další prvky polohopisu se zobrazují pouze v katastrální mapě a slouží k obohacení jejího polohopisu.
   Pokud by do budoucna připadalo v úvahu zařadit některé další stavby do systému evidování v katastru nemovitostí, pak se bude jednat zřejmě o výrazné stavby na zemském povrchu, např. kompletní tělesa vodních přehrad, věže atomových elektráren apod. Nikdy se ale nemůže jednat o stavby typu silážní jámy, bazény a pod.
   Odpovídal: Ing. Bohumil Kuba


[Server Zeměměřiče]
Server Zeměměřiče
[Pošta]
Odpovědi a dotazy poštou