[pošta]             Vševědna

Dotaz:
   Podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 190/1996 Sb. ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb. tvoří zastavěné plochy a nádvoří:
a) pozemky, na kterých jsou postaveny budovy podle §2, odst. 1, písm. b), d), a e) katastrálního zákona
b) nádvoří podle §1, odst. 2, písm. a) této vyhlášky.
   Vzhledem k tomu, že nádvoří je zde popsáno jako plocha příslušející k budově (i rozestavěné) a obsahující dvůr, vjezd, drobné stavby a pozemky jiného druhu, než zastavěné plochy a nádvoří, které nesplňují podmínky pro tvorbu parcel podle §3, odst. 5 vyhlášky, kladu otázku, zda tato příslušnost musí být vyjádřena slučkou. Pokud ano, pak to jen potvrzuje názor plynoucí z definice, že nádvoří bez budovy existovat nemůže. Různým dělením již existujících stavebních pozemků však vznikají stavební parcely, který jsou bez příslušnosti k budově a tudíž nevyhovují definici. Je to obdoba oddělení části pozemku s kulturou sad, která je menší než 0,25 ha a stává se tudíž zahradou. Je toto srovnání hodně zavádějící?
 

Odpověď:
    Na stavební parcele jsou předmětem geometrického a polohového určení hranice pozemku a obvody budov, včetně budov, které jsou příslušenstvím budovy hlavní, s výjimkou drobných staveb. Význam pojmu nádvoří je uveden v § 1 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 190/1996 Sb. Nádvoří může být i samostatným pozemkem v případě, že má charakter "společného dvora" s kódem způsobu využití ..4 (bod 2 přílohy k vyhlášce), který náleží k více domům, není reálně rozdělen a je zpravidla v podílovém spoluvlastnictví vlastníků přilehlých budov označených samostatnými parcelními čísly. Někdy bude parcela evidována v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha, třebaže na ní žádná budova není, a to nejspíš tehdy, jestliže na místě budovy dřívější (demolované) má vzniknout budova nová; v tom případě lze sotva očekávat, že by vlastník pozemku podstoupil proceduru změny druhu pozemku na ostatní plochy a později zase nazpět. Vedle toho není vyloučeno, že v katastru jednotlivě vznikly pozemky, které nádvořím skutečně být nemají, což se mohlo stát nepozorností zhotovitele GP i KÚ.
   Obecně všechno, co k pozemku (parcele) náleží, s výjimkou některých dalších prvků polohopisu (§ 5 odst. 2 vyhlášky), pro které existuje zvláštní značka, je spojeno slučkou. U stavební parcely jsou slučkou spojeny zastavěné plochy (budovy) s nezastavěnými (nádvořím), popř. sousedící budovy navzájem. V digitální formě katastrální mapy se slučka nepoužívá a její význam v grafickém výstupu nahrazuje tenká čára, když hranice parcely se vyznačuje čárou tlustou (poznámka č. 1 za tabulkou bodu 9.3 přílohy k vyhlášce).
   23.3.´99,  Ing. Sehnal


[Server Zeměměřiče]
Server Zeměměřiče
[Pošta]
Odpovědi a dotazy poštou