[pošta]             Vševědna

Dotaz:
   Mezi přílohami, které musí stavebník při žádosti o kolaudaci stavby předložit stavebnímu úřadu, je podle vyhlášky č.85/1996 Sb., podle jejího §39, odst. 2, písmene c) také geometrický plán dokončené stavby, který se nevyžaduje, pokud nedochází ke změně půdorysu již existující stavby a u drobných staveb.
   Ptám se, bylo toto ustanovení změněno a uvedeno do souladu s katastrálním zákonem v platném znění, to znamená, že GP by byl vyžadován jen pro kolaudace budov, komunikací a regulace vodních toků?
 

Odpověď:
    Novelizace jedné z prováděcích vyhlášek k platnému znění stavebního zákona č. 50/1976 Sb., nepřinesla v otázce předkládání geometrického plánu k návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí žádnou zásadní změnu. Nová vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona vyžaduje v § 30 odst. 2 písm. c), aby k návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí byl podle potřeby doplněn "geometrický plán podle předpisů o katastru nemovitostí; tento doklad se nepřipojí, pokud nedochází ke změně vnějšího půdorysného ohraničení stavby, a u drobných staveb".
   Účely, pro jaké se vyhotovuje geometrický plán, stanovuje § 62 odst. 1 vyhlášky č. 190/1996 Sb., v znění vyhlášky č. 179/1998 Sb. Kdy se geometrický plán vyhotovuje stanovuje § 19 odst. 1 katastrálního zákona, tj. v případech, kdy se předmět zápisu zobrazuje do katastrální mapy.
   Obecně nelze směšovat katastrální a stavební předpisy, protože předmětem katastru nemovitostí jsou ze stavebního hlediska pouze "budovy". Z hlediska stavebních předpisů se za "stavby považují veškerá stavební díla bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání". Půjde-li např. o stavbu komunikace, z hlediska katastru nemovitostí se jedná o pozemek s druhem pozemku "ostatní plocha" s uvedením způsobu jejího využití. Proto bude-li k návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu komunikace vyžadován stavebním úřadem geometrický plán, pak to bude možné pouze z titulu změny druhu pozemku a změny způsobu využití pozemku, nikoliv z titulu stavby.
   Odpovídal: Ing. Bohumil Kuba


[Server Zeměměřiče]
Server Zeměměřiče
[Pošta]
Odpovědi a dotazy poštou