[Home Page]

2. medzinárodná konferencia inžinierskej geodézie
INGEO 2002

Katedra geodézie Stavebnej fakulty Slovenskej Technickej Univerzity (STU) v Bratislave poriada pod záštitou dekana Stavebnej fakulty STU Bratislava 2. medzinárodnú konferenciu inžinierskej geodézie INGEO 2002. Na organizácii konferencie kooperujú:
   · Komora geodetov a kartografov,
   · Slovenský zväz geodetov.
  

   Odborný garant konferencie
   Doc.Ing. Alojz KOPÁČIK, PhD.
   Katedra geodézie Stavebnej fakulty STU Bratislava
  
   Tematické zameranie konferencie
   Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre rozsiahlu diskusiu odborníkov pôsobiacich na univerzitách, výskumných pracoviskách, v stavebných organizáciách, v priemysle, a v neposlednom rade v geodetickej praxi. Geodetické práce nadobúdajú na význame. Osobitné postavenie dosiahli najmä v oblasti stavebníctva, ale aj v tých oblastiach, v ktorých doteraz nedominovali - výroba a kontrola robotov, automobilový a letecký priemysel.
   Vývoj v oblasti mikroelektroniky a počítačových technológií v mnohých smeroch determinoval aj vývoj geodetických prístrojov a technológií. Vytvoril sa tak priestor pre aplikácie rezultujúce v statické a kinematické merania objektov. Medzi technológie ovplyvňujúce významnou mierou vývoj v oblasti inžinierskej geodézie radíme elektronické teodolity a univerzálne stanice, lasery, digitálne kamery, technológiu GPS a inerciálne systémy.
   Rokovanie 2. medzinárodnej konferencie inžinierskej geodézie vytvára podmienky na diskusiu aktuálnych problémov inžinierskej geodézie, na zhrnutie poznatkov a výsledkov získaných aplikáciou moderných technológií. Rokovanie konferencie bude prebiehať v tematických sekciách bez časového prekrytu jednotlivých sekcií. Tematické smerovanie jednotlivých sekcií bude zamerané na:
   sekcia č.1: Tvorba modelov a spracovanie údajov
   sekcia č.2: Meranie deformácií
   sekcia č.3: Aplykovaná fotogrametria
   sekcia č.4: Meracie systémy a leserové zariadenia
   sekcia č.5: Informačné systémy inžinierských konštrukcii
  
   Rokovacími jazykmi konferencie budú jazyky anglický, slovenský a český. Diskusie k referátom budú vedené so simultánym prekladom. Referáty budú publikované v zborníku v anglickom jazyku.
  
   Miesto a čas konania konferencie
   Konferencia sa uskutoční 11.-13. novembra 2002. Odborný program konferencie a sprievodná výstava bude prebiehať v priestoroch kongresového centra Slovenskej sporiteľne v Bratislave na Záhradníckej ulici.
  
   Sprievodné akcie konferencie
   Program konferencie budú doprevádzať sprievodné akcie odborného, spoločenského a kultúrneho charakteru. Organizačný výbor pripravuje pre účastníkov konferencie niekoľko odborných exkurzií, ktoré budú zamerané na výučbu inžinierskej geodézie, na testovanie a kalibráciu meracích prístrojov a zariadení, na automatizované meracie systémy realizujúce monitoring stavebných objektov a na budovanie informačných systémov. Spoločenský a kultúrny program konferencie bude tvorený spoločenským večerom, slávnostnou recepciou a prehliadkou historickej časti mesta.
  
   Výstava
   Program konferencie vhodne doplní výstava meracej, výpočtovej techniky a programových produktov zameraných na inžiniersko-geodetické činnosti, monitoring stavebných konštrukcií a automatizované meracie systémy. Organizačný výbor očakáva účasť subjektov činných v oblasti predaja hardwareu a softwareu, ako i v oblasti projektovania a realizácie meracích systémov. Vystavovateľom budú k dispozícii kóje obvyklých parametrov.
  
   Kontaktná adresa
   Katedra geodézie - INGEO 2002
   Stavebná fakulta STU
   Radlinského 11
   SK - 813 68 BRATISLAVA
   ( +421 2 59274 559
   Fax: +421 2 52494 334
   E-mail: ingeo@svf.stuba.sk
   World Wide Web.
  

Doc. Ing. Alojz KOPÁČIK, PhD.
odborný garant konferencie

vyvěšeno: 20. května 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 6+7/2002
[Server] [Geodezie] [Víme - Víte] [Pošta]