[Home Page]            

Stanovisko k projektu ISKN

Základní teze: Projekt ISKN (Informační systém katastru nemovitostí) už od samého počátku neodpovídá povaze oboru zeměměřictví a katastru.

Tento dokument se zaměřuje především na vysvětlení a rozvinutí výše uvedené teze a některé aspekty projektu ISKN zmiňuje pouze okrajově (např. otázku financování projektu).

Idea úředních mechanismů

Základní idea Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK), iniciátora tohoto projektu, byla následující: ČÚZK vypracuje úřední zadání projektu s dokonale propracovanými úředními mechanismy tak, aby zhotovitel, který přistoupí na podmínky (úředního) zadání, byl nucen vyhotovit informační systém, který by odpovídal potřebám resortu zeměměřictví a katastru.

Znamenalo to, že úkolem zhotovitele mj. bylo, zhruba řečeno, na technické úrovni určit, co resort zeměměřictví a katastru potřebuje. Tato okolnost vedla k tomu, že od projektu, zejména od jeho (odborně-technického) zadání, byla odstavena značná část odborných kapacit oboru zeměměřictví a katastru ČR (Záměrně zde není použito zužující formulace “resortu zeměměřictví a katastru.”).

Odborné záležitosti, zejména co se týče vhodnosti a uskutečnitelnosti toho, co je v zadání veřejné soutěže, byly zcela nedostatečně konzultovány s odbornou veřejností.

V okamžiku uzavření smlouvy mezi zadavatelem ČÚZK a zhotovitelem APP neměl ČÚZK dostatečné odborné zázemí, které by odpovídalo cílům stanoveným v zadání veřejné soutěže. Tyto cíle byly nesrovnatelně vyšší, než byla úroveň zvládnutí odborné problematiky resortu zeměměřictví a katastru pracovníky tohoto resortu. ČÚZK nastolil budovatelskou atmosféru, která měla upevnit přesvědčení zaměstnanců katastrálních úřadů, že nasazením nejmodernějších informačních technologií bude konečně odstraněno jejich trápení.

Vývoj šel přirozenou cestou a po několika měsících práce zhotovitele se dostal do stavu, ve kterém měl být před uzavřením smlouvy se zhotovitelem: odborně technická specifikace projektu připadla na bedra ČÚZK.

Stalo se tedy právě to, co ČÚZK nechtěl: Zhotovitel se jej zeptal: “Tak nám teď přesně řekněte, co vlastně chcete.” Protože ČÚZK neměl pod sebou dostatečnou odbornou sílu, stal se snadným objektem pro manipulaci. Zhotovitel, který poznal nereálnost cílů, k jejichž plnění se podle mínění ČÚZK zavázal ve smlouvě, si začal vynucovat snižování nároků na informační systém, který měl zhotovit. Prodlužování termínů se stalo nevyhnutelným pravidlem. To všechno za stejné, popř. ještě větší peníze.

Pro vývoj systému byla v podstatě přijata metoda “pokus-omyl”. Zaměstnanci katastrálních úřadů se stali svědky a nechtěnými spoluúčastníky neustálého najíždění do slepé koleje a následného vycouvávání.

V současné době se ČÚZK svým megalomanským projektem již nechlubí a spíše se zaměřuje na snižování ztrát a maskování nezdaru.

Upřesnění

Na začátku projektu vznikla Úvodní studie nového ISKN, která vymezovala požadavky na nový ISKN, včetně technických. Dá se tak říci, že ČÚZK se neopíral pouze o úřední mechanismy. Doposud použité formulace je třeba upřesnit v tom smyslu, že ČÚZK se opíral o úřední mechanismy příliš. Existence Úvodní studie není protiargumentem, vzhledem k tomu, do jaké (nedostatečné) hloubky se studie zabývá odbornou problematikou, a vzhledem k tomu, jakým způsobem vznikla. Studie vznikla rychle, pro odbornou veřejnost tajně a poněkud záhadně, o čemž svědčí např. skutečnost, že pod tak důležitým dokumentem, který byl součástí oficiální zadávací dokumentace k veřejné soutěži, není nikdo podepsán. To vyvolává domněnku, že studie byla vypracována jakýmsi “předzhotovitelem”.

Výše uvedený text souvisí s potřebou dalšího upřesnění, a tím je označení projekt. Prvotní význam tohoto slova je plán, návrh. V případě projektu ISKN (a asi ve většině ostatních případů) se pod označením projekt rozumí soubor činností prováděných za určitým cílem, v nichž významnou roli hraje plán, návrh. Projekt se dá rozdělit na část návrhu a část realizace návrhu. Kombinováním slova projekt s dalšími slovy se může vyjadřovat zastoupení částí v požadovaném významu: realizace projektu se týká části realizace, řešení projektu je obdobné označení jako realizace, možná s větším zastoupením části návrhu než u realizace, zadání či specifikace se týká části návrhu, vedení projektu je označení zdůrazňující, že projekt neznamená jenom návrh (poznámka: v tomto dokumentu se pod označením vedení projektu nemyslí ti, kteří vedou projekt).

Současný informační systém v resortu

Jedním z pochybení, kterého se ČÚZK dopustil, je jeho postoj k současnému informačnímu systému používanému pro správu digitálních katastrálních map (správa je souhrnný pojem pro tvorbu a údržbu) v resortu zeměměřictví a katastru. ČÚZK se v podstatě rozhodl tento systém ignorovat.

Zajímavé svědectví poskytuje např. používání názvu pro projekt ISKN. V současné době se představitelé ČÚZK důsledně snaží nedávat ISKN žádný přívlastek, specielně nedávat mu přívlastek nový. Záměr je následující: Jestliže nejde o nový systém, pak neexistuje žádný starý (stávající). Samozřejmě nelze být nikdy úplně důsledný. Např. ve Vyjádření ČÚZK ke Stanovisku KGK a ZOR ze dne 27.11.2000 se ing. Večeře dopustil dvakrát přívlastku nový a jednou dokonce přívlastku dnešní (Poznámka, doufejme, že nadsazená: Vyhledání tohoto přívlastku dalo trochu práci. Při zadávání vyhledávacího řetězce v textovém dokumentu se spíše nabízejí varianty současný, stávající nebo starý. Má to snad znamenat snahu představitelů ČÚZK, aby se jejich terminologie stala odolnější vůči textovému vyhledávání?).

Za vrchol nehoráznosti lze odůvodněně považovat označení Zdokonalený ISKN, které se objevilo v roce 1999 zřejmě jako následek toho, že myšlenka projektu “na zelené louce” se stala neobhajitelnou. Změna však v žádném případě neznamenala změnu přístupu ČÚZK ke stávajícímu systému.

ČÚZK se pravděpodobně domníval, že stávající systém používaný v resortu nestojí za to, aby se jím vůbec zabýval, natož aby jej podporoval. To považoval za zbytečnou investici, veškeré prostředky bylo nutné vynaložit na projekt nového systému. Vycházelo se z předpokladu, že od okamžiku zahájení realizace projektu ISKN bude otázkou několika měsíců, kdy bude současný systém tím novým smeten.

ČÚZK tedy na něco, co mohl podpořit jako záložní variantu svého mnohem většího a složitějšího nástupce, nasadil útlumový program. Stalo se však něco horšího. Stávající systém nebyl použit ani pro vypracování zadání projektu ISKN. Totiž byl použit – ve své prehistorické verzi, která neobsahovala cenné technologie, známé a zakoupené přímo Českým úřadem.

ČÚZK se zjevně rozhodl použít starý systém k zesílení důvodů pro realizaci nového systému. Nízká úroveň starého systému měla být předpokladem toho, aby se nový systém ukázal v dobrém světle.

To se však nestalo. Ukázalo se, že tam, kde se nový a starý systém překrývají, nejsou autoři nového systému menší “šmudlové” než autoři starého systému. Technologie změnových elementů návrhu je příkladem, kdy autoři nového systému po několikerém najetí a vyjetí z nesprávné koleje nakonec na naléhání pracovníků katastrálních úřadů převzali technologii ze stávajícího systému.

V souvislosti se současným informačním systémem resortu zeměměřictví a katastru je třeba zmínit jednoho významného činitele a tím je Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický ve Zdibech (VÚGTK). Ačkoli se VÚGTK vydává za zhotovitele současného systému, ve skutečnosti je z velké většiny pouze prostředníkem k dodávání práce zvolených subdodavatelů do resortu a jeho dlouholetý přínos se, eufemicky řečeno, nepohybuje v oboru kladných hodnot.

O roli VÚGTK v novém systému se dá říci zhruba toto: Tím, jak ČÚZK umožnil VÚGTK působit na stávající systém, byl uskutečňován útlumový program stávajícího systému.

Negativní dopad projektu

Hlavní negativní dopad projektu ISKN vyplývá z jeho zásadní chyby uvedené na začátku tohoto dokumentu: projekt ISKN neodpovídá povaze oboru zeměměřictví a katastru. Zeměměřictví a katastr je už ve své podstatě informační obor, ve kterém jde o práci s daty a to velmi složitými daty. Obor má svou vzdělávací základnu, pracuje v něm spousta specializovaných odborníků. Pojem odborná veřejnost v tomto případě má opodstatnění.

Způsob, jakým byl projekt založen a veden, by spíše odpovídal nějakému méně specifickému oboru, např. bankovnictví nebo poštovnictví.

V případě informačního systému pro informační obor jde především o vybudování intelektuální stavby, která by byla ve vlastnictví subjektů tohoto oboru. To se v projektu ISKN neděje. ČÚZK zjevně chápe projekt ISKN jako objednávku jakéhosi nákladného spásného stroje, který mu bude dodán v úhledném balení a za jehož bezporuchový chod bude odpovědný dodavatel. Tímto způsobem ČÚZK financuje vývoz duševního majetku z oboru zeměměřictví a katastru.

A tak místo toho, aby byly finanční prostředky investovány na rozvoj oboru zeměměřictví a katastru, jsou použity spíše na jeho decimování. Ztráty způsobené vedením projektu ISKN nemusejí být omezeny pouze miliardou Kč, která je určena na finanční úhradu prací zhotovitele. Újma, kterou představuje nesprávné využití kapacit resortu a oboru zeměměřictví a katastru a nezajištění jejich rozvoje, může být mnohonásobně vyšší.

Odtajnění projektu

Mají-li být zapojeny do projektu ISKN odborné kapacity oboru zeměměřictví a katastru, musí dojít k odtajnění projektu.

Je třeba vyjasnit, v čem spočívá intelektuální hodnota projektu. Znamená to specifikovat pro jednotlivé části (jednotlivé technologie) ISKN v jaké míře byly převzaty jako hotová věc a v jaké předpokládané míře bude jejich vnitřní složitost zatěžovat vývoj a provoz systému. U částí, které nebyly převzaty jako hotová věc (tj. byly převzaty v malé míře), specifikovat obtížnost jejich řešení a dokumentovat předpoklady pro její zvládnutí. Odkázat se na příslušný (pod)obor, který se danou problematikou zabývá, uvést seznam literatury.

Jinými slovy, uvedené specifikace by měly poskytnout jakési mapy: mapu obtížnosti (projektu) ISKN a mapu kvalifikovanosti zhotovitele pro řešení projektu.

Dalším krokem k uvedení věcí na pravou míru, který bohužel také lze považovat za odtajnění projektu, je to, co se mělo udělat před spuštěním realizace projektu ISKN: zmapování cílů informačního systému zeměměřictví a katastru včetně zmapování obtížnosti jejich dosažení.

Situaci by mělo osvětlit i vyjádření pracovníků katastrálních úřadů, kteří byli svědky dosavadního průběhu projektu.

Zásadní podíl na odtajnění projektu by měla mít skupina nezávislých odborníků, která by tvořila oficiální oponenturu projektu.

Připomínky k Vyjádření

Připomínky k Vyjádření ČÚZK ke Stanovisku KGK a ZOR ke stavu plnění projektu ISKN ze dne 27.11.2000:

  1. Firma zpracovávající funkce s digitální mapou je uvedena jako příklad spolupráce (nezávislých?) odborníků na projektu, kteří o tento projekt projevili zájem. Tuto firmu lze považovat za část zhotovitele. Byla vybrána buď systémovým integrátorem nebo způsobem, jakým byl vybrán systémový integrátor. Nelze předpokládat, že taková firma bude mít zájem na dostatečně objektivním posouzení projektu, což je právě účel spolupráce odborníků navrhované KGK a ZOR.
  2. Argument “…a je také zřejmé, že v době zadání ISKN nebyla technologie vzniku a vedení této části mapového fondu stanovena resortními technickými předpisy, proto jde o změnu v průběhu řešení projektu” je zcela pochybený. Technologie vzniku a vedení fondu informací patří podle své definice do informačního systému, takže její stanovení je věcí informačního systému.
  3. Následující dvě po sobě jdoucí věty jsou “impozantní”: “Systém je však připravován tak, aby jej resort ČÚZK mohl provozovat a rozvíjet vlastními silami. V závěru projektu k tomu od zhotovitele systému obdrží všechny podklady a dokumentaci, což je řešeno smlouvou se systémovým integrátorem.” Odstranil by případné pochybnosti komentář firmy APP?
  4. Tvrzení “…k práci na zadání projektu a v projektovém týmu jsme se snažili přizvat každého, kdo mohl a chtěl svými schopnostmi přispět. Tento stav trvá po celou dobu řešení…” není pravdivé. Důkazem je odpověď předsedy ČÚZK Ing. Jiřího Šímy, CSc. ze dne 10.7.1997 na iniciativu autora tohoto dokumentu vyjádřenou v dopise ze dne 11.6.1997.

V tomto dopise byl předseda ČÚZK upozorněn na nepoměr mezi úrovní zvládnutí (příslušné) problematiky resortu zeměměřictví a katastru pracovníky tohoto resortu a úrovní cílů nového systému a nároků na jeho zvládnutí uživateli. Zároveň mu bylo nabídnuto použít tehdy existující moduly stávajícího systému “…pro specifikaci budoucího informačního systému jako prototyp a verifikátor práce zhotovitele tohoto systému…”.

V odpovědi se Ing. J. Šíma k varovnému názoru vůbec nevyjádřil a nabídku spolupráce na projektu nového informačního systému zamítl. V žádném případě se “nesnažil někoho přizvat”.

V Jablonci nad Nisou dne 28.12.2000

Mgr. Ondřej Pavlata, spoluautor “stávajícího systému”

    Vyvěšeno:31/1/2001

Osobní reakce ing. Večeřeho.


Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/2001
[Server] [Rezort ČUZK] [Katastr nemovitostí] [Geodezie] [GIS] [Pošta]