[pošta]             Příspěvek k vedení KM-D

V místech, kde je dosud platná katastrální mapa v sáhovém měřítku se vytváří katastrální mapy v digitálním vyjádření. Jde o kombinovanou vektorově-rastrovou mapu. Kresba původní sáhové mapy zůstává v podobě rastru, transformovaného do souřadnicové soustavy S-JTSK. V oblastech zaměřovaných změn vzniká vektorová kresba.Vzhledem k různému geodetickému a kartografickému základu je velmi obtížné zajistit návaznost mezi obrazem změny zaměřené v systému S-JTSK a kresbou původní mapy v sáhovém měřítku. Dosud používané řešení tohoto rozporu spočívá v transformaci obrazu změny na identické body původní mapy s tím, že souřadnice podrobných bodů změny v systému S-JTSK se uchovávají zvlášť. Při takovémto způsobu zákresu změn do mapy však dochází k deformaci geometrického určení oblasti změny. Situace se nezlepší ani převedením sáhových map do digitální formy. Navrhovaný způsob vedení KM v podobě kombinovaných rastrově-digitálních map má proti dosavadnímu způsobu některé výhody:

Při prvotní transformaci rastrového obrazu mapy na identické body zaměřené po celém katastrálním území se zpřesní absolutní určení polohy mapy v souřadnicovém systému S-JTSK. Dojde tak k odstranění chyb způsobených transformací na mílové tabulky. Při následné transformaci vektorové kresby oblasti změny na identické body změny dojde alespoň k částečnému odstranění chyb vzniklých při překreslování ostrůvkových map do souvislého zobrazení. Tím se opět zpřesní absolutní poloha bodů původní mapy, které leží v oblasti změny. Geometrické určení oblasti změny není porušeno, odpadá také nutnost uchovávat samostatně souřadnice podrobných bodů změny.

Rozdělení mapy na rastrovou a vektorovou část navíc zajišťuje jednoznačné rozlišení podrobných bodů podle přesnosti určení jejich polohy.

V oblastech zaměřovaných změn dochází ke zpřesnění původní mapy. S růstem počtu zaměřených změn tak postupně vzniká číselná mapa. Bloky vektorové kresby pak bude možno využít při novém mapování.

Doc. Ing. Jaroslav MICHAL, CSc. a Ing. Milan KLOUČEK (podrobněji - Zeměměřič 12/96, s. 6-7)

[Server]     [obor]     Z časopisu Zeměměřič č. 12/96