[Home Page]            

Zákon o zeměměřičství

Na Webu Zeměměřiče jsme počátkem února v článku "Poslanci na ČÚZK" informovali o projednávání novely zákona 200/1994 Sb., o zeměměřictví zemědělským výborem na ČÚZK 1. února 2001. Čtenář se zde mohl seznámit s navrhovaným zněním tohoto zákona, s aktivitami KGK v této věci a také s průběhem samotného jednání. Místopředseda ČÚZK - ing. Karel Večeře - nám poskytl upřesnění a podrobnější zprávu o stavu projednávání tohoto zákona.

(rp)

Ke zprávě "Poslanci na ČÚZK".

Po přečtení zprávy o jednání ZEV PS PČR na ČÚZK 1. 2. 2001 jsem došel k závěru, že četná doporučení v minulosti, aby si ti, kdo chtějí zasahovat do legislativního procesu, osvojili alespoň základní pravidla tohoto procesu, stále nenacházejí odezvu. Nelze se potom divit, že se objevují zmatené informace. Tak je tomu i v případě zprávy o jednání poslanců ZEV na ČÚZK.


    Legislativní proces přípravy novely zákona č. 200/1994 Sb. byl zahájen v závěru roku 1999. Vládní návrh byl termínově zpracováván tak, aby mohl reagovat na výsledek poslanecké iniciativy ohledně Zeměměřické komory. Po vrácení tohoto poslaneckého návrhu k přepracování v l. čtení v PS PČR bylo realizováno meziresortní připomínkové řízení k původnímu návrhu novely zákona č. 200/1994 Sb., který zpracoval ČÚZK. V březnu 2000 byly vyžádány též připomínky KGK. Několik z nich bylo akceptováno, ostatní akceptovány nebyly. Návrh novely zákona č. 200/1994 Sb. byl potom postoupen vládě ČR, projednán v komisích Legislativní rady vlády a schválen usnesením vlády č. 748 ze dne 26. 7. 2000 /viz např. www.vlada.cz/. Tím byla ukončena možnost ČÚZK do předlohy jakkoli zasahovat, dále totiž už jde o návrh vlády a ne o předlohu ČÚZK.


    Vláda jej předložila do PS PČR, kde dostal číslo tisku 699. V prvním čtení byl projednán 25. 10. 2000 pod číslem bodu 15 (ze stenozáznamů lze zjistit vše, co bylo ve sněmovně v souvislosti s tímto tiskem řečeno). Sněmovna propustila tuto novelu do dalšího projednávání a přikázala ji zemědělskému výboru. Toto vše a mnoho dalších informací lze snadno zjistit např. na www.psp.cz. Na program jednání ZEV se tisk 699 dostal 10. 1. 2001 v 10 hodin. Jednání výborů je veřejné, kdokoli se mohl zúčastnit. Jeho průběh je obsažen v zápisu ze 40. schůze ZEV. Projednávání bylo přerušeno v průběhu obecné rozpravy s tím, že bude pokračovat 1. 2. 2001 v budově ČÚZK. Byl stanoven termín pro podávání pozměňovacích návrhů (do 19. 1. 2001 zpravodajce předlohy). Jen pro jistotu si dovoluji připomenout, že je to termín pro poslance, neboť nikdo jiný nemůže v této fázi návrhy podávat. Pokud tedy někdo chtěl konkrétně ovlivnit usnesení ZEV, musel do 19. 1. přimět někoho z členů ZEV, aby takový pozměňovací návrh podal. S takovým návrhem by se pak seznámili před pokračováním přerušeného jednání ostatní členové ZEV a o tomto návrhu by pak ZEV jednal. Jednání o této předloze pokračovalo na 42. schůzi ZEV v budově ČÚZK 1. 2. 2001. V rámci obecné rozpravy výbor souhlasil s udělením slova předsedovi KGK. Pan Fafejta však zřejmě nepostřehl, že po jeho vystoupení předseda výboru, který jednání řídil, nepřipustil rozpravu k přednesenému tématu s odůvodněním, že s návrhy Komory se neměli členové výboru možnost dříve seznámit. Požádal o vyjádření ČÚZK a připustil pouze to, co je individuální možností každého poslance, že návrhy Komory může použít někdo z poslanců v průběhu 2. čtení ve sněmovně. To byl také důvod, proč zástupci ČÚZK na tomto jednání na vystoupení pana Fafejty nereagovali? Z vystoupení předsedy výboru bylo totiž jasné, že o pokračování obecné rozpravy není mezi poslanci sebemenší zájem. Potom začala rozprava k jednotlivým ustanovením. Zpravodajka předlohy přednesla pozměňovací návrhy (shromážděné k 19.1.), předseda výboru se dotázal zástupců předkladatele (za vládu zde byl předseda ČÚZK) na stanovisko, a protože bylo souhlasné, zahájil hlasování. Pozměňovací návrhy byly přijaty všemi hlasy přítomných poslanců. Návrhy pana Fafejty mezi nimi nebyly. Na žádost předsedy ZEV zaslala ČÚZK k návrhům Komory vyjádření, konkrétně se tak stalo 8. 2. 2001 k rukám zpravodajky výboru. Každé jednání má svá pravidla. Zákonodárný proces má velmi pevná pravidla. Ten, kdo jej chce ovlivnit, je musí znát, jedině tak dokáže své názory přednést v pravý čas na pravém místě. Informací k tomu má dnes každý dostatek. Prakticky vše potřebné se dá zjistit z internetových stránek institucí zapojených do legislativního procesu. Hledání je snadné, stačí k tomu znát např. název předlohy či pouhé heslo zeměměřictví.


    Redakci časopisu Zeměměřič pak doporučuji psát o tom, co její redaktoři viděli na vlastní oči, případně používat věrohodné zdroje informací a každou informaci ověřovat ze zdroje nezávislého. To je dobré pravidlo novinářského řemesla. Při jeho aplikaci by se dalo vyhnout publikaci informace navozující dojem, že se snad KGK s ČÚZK dohodla o změnách a poslanci je teď budou akceptovat. Taková možnost v této fázi legislativního procesu totiž vůbec neexistuje.

   

V Praze 15.2.2001, Ing. Karel Večeře

    Vyvěšeno: 19.2.2001


Z časopisu Zeměměřič č. 3/2001
[Server] [ČÚZK] [Geodezie] [KGK] [Pošta]